Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.03.323

Απάντηση ημερομηνίας 10 Οκτωβρίου 2019 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνου Πετρίδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.323, ημερομηνίας 13 Νοεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

          «Σχετικά με την πιο πάνω ερώτηση σας πληροφορώ για τα ακόλουθα:

2.      Το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, ως το αρμόδιο Τμήμα του Υπουργείου Εσωτερικών για την ανάδειξη και την προστασία/διατήρηση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς (Διατηρητέες Οικοδομές) στο πλαίσιο του ευρύτερου επιδιωκόμενου χωροταξικού σχεδιασμού των πόλεων και της υπαίθρου (σύμφωνα με τον Περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο), έχει εισηγηθεί την υπογραφή της Σύμβασης Πλαίσιο από την Κυπριακή Δημοκρατία.  Η Έκθεση του Τμήματος αξιολογήθηκε από το Υπουργείο και προωθήθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση το οποίο την έχει εγκρίνει πρόσφατα.

3.      Συνοπτικά το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως συστήνει την υπογραφή της Σύμβασης Πλαίσιο για τους πιο κάτω κύριους λόγους:

·                Η Σύμβαση Πλαίσιο προτείνει την ανάληψη δράσεων συνυφασμένων με την ενδυνάμωση της Κοινωνίας των Πολιτών και της Συμμετοχικής Δημοκρατίας.

·                Οι αρχές της Σύμβασης Πλαίσιο συμπίπτουν με τις αρχές του Τμήματος σε θέματα διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς και συνεισφοράς της στην αειφόρο ανάπτυξη.

·                Η Σύμβαση Πλαίσιο αναβαθμίζει τον ρόλο της κοινωνίας εν γένει στη διαβούλευση για θέματα διαχείρισης πολιτιστικής κληρονομιάς.

4.      Οι πρόνοιες της Σύμβασης Πλαίσιο περιγράφονται στο Παράρτημα.»

Σημείωση:   Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής.  Αντίγραφό τους δόθηκε στον βουλευτή που υπέβαλε την ερώτηση.

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων