Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.03.298

Απάντηση ημερομηνίας 28 Φεβρουαρίου 2019 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.298, ημερομηνίας 1ης Νοεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Αναφέρομαι στην πιο πάνω Ερώτηση και επιθυμώ να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα:

(α) Έχει γίνει η κατακύρωση της σύμβασης για τη μελέτη και επίβλεψη της αποκατάστασης των είκοσι (20) σκυβαλότοπων (Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων-ΧΑΔΑ) της επαρχίας Λευκωσίας στην κοινοπραξία Συμβούλων/Μελετητών Π. Νικολαΐδης και Συνεργάτες-PASECO Μονοπρόσωπη ΕΠΕ, στις 11 Οκτωβρίου 2017 (Αρ. σύμβασης: ΤΑΥ 27/2016). Οι προκαταρκτικές μελέτες εκτίμησης επιπτώσεων στο περιβάλλον (ΜΕΕΠ) που αφορούν το εν λόγω Έργο έχουν υποβληθεί στις 18 Οκτωβρίου 2018 από τους Συμβούλους/Μελετητές στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) για σχόλια και παρατηρήσεις. Μετά τη διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των Συμβούλων/Μελετητών και του ΤΑΥ, θα ετοιμαστούν και υποβληθούν οι τελικές ΜΕΕΠ στο Τμήμα Περιβάλλοντος (ΤΠ), για να τεθούν σε δημόσια διαβούλευση. Με το πέρας αυτής της διαβούλευσης, το ΤΠ θα εκδώσει την τελική του Γνωμάτευση για τις ΜΕΕΠ.

(β) Στους Όρους Εντολής-Τεχνικές Προδιαγραφές της σύμβασης των Συμβούλων/Μελετητών (αρ. ΤΑΥ 27/2016), καθορίζονται τρεις κατηγορίες μέτρων αποκατάστασης των ΧΑΔΑ, αναλόγως του εκτιμώμενου βαθμού επικινδυνότητας. Αυτά τα μέτρα περιλαμβάνουν:

 Κατασκευή έργων παρεμπόδισης πλευρικής εισροής όμβριων, όπου αυτό απαιτείται.

 Κατασκευή έργων συλλογής και μεταφοράς ομβρίων από την επιφάνεια των ΧΑΔΑ.

 Επιφανειακή κάλυψη με συμπυκνωμένα γαιώδη υλικά κατάλληλα για φύτευση, πάχους τουλάχιστον 1.0 m., λαμβανομένου υπόψη του σχεδιασμού για τις μετέπειτα χρήσεις.

(γ) Τα πιο πάνω μέτρα έχουν καθοριστεί προκειμένου τα όμβρια ύδατα που θα απορρέουν από την επιφάνεια των αποκατεστημένων ΧΑΔΑ, να μην επηρεάζονται από τα υφιστάμενα απόβλητα και να χρησιμοποιούνται για άρδευση της φυσικής χλωρίδας που θα καλύπτει τον κάθε ΧΑΔΑ.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις η πρόσθετες πληροφορίες επί των πιο πάνω.»

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων