Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.03.274

 

Απάντηση ημερομηνίας 6 Μαΐου 2019 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.274, ημερομηνίας 25 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

          «Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

          Η υπογραφή και η κύρωση του Πρωτοκόλλου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Ζωνών από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Council Decision 2009/89/ΕΚ και 2010/631/ΕΕ) αποτελεί ευρωπαϊκό δίκαιο και δεσμεύει τα Κράτη Μέλη της και τα ινστιτούτα της.  Συνεπώς, στις Γνωματεύσεις του Γενικού Εισαγγελέα το 2008, 2011 και 2013 αναφέρεται ρητά η υποχρέωση της Κύπρου να κυρώσει το Πρωτόκολλο ή να εφαρμόσει τις διατάξεις του, προτού το κυρώσει, αφού είναι δεσμευτικό ως πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Σημειώνεται ότι, το Πρωτόκολλο που αποτελεί το έβδομο Πρωτόκολλο της Σύμβασης της Βαρκελώνης είναι το μόνο που η Κύπρος δεν έχει κυρώσει.

          Το Τμήμα Περιβάλλοντος μετά την ισχύ του Πρωτοκόλλου από τις 24/3/2011 εφαρμόζει τις πρόνοιες του όπως η σύσταση Ομάδας Εργασίας για το Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό και την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών και η εκπόνηση της Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών για την περίοδο 2018-2028.

          Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω και τα ερωτήματα σας πληροφορείστε τα εξής:

(α)     Σε ποιο στάδιο βρίσκεται ο σχεδιασμός που έχει ανατεθεί με σύμβαση για τη Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παράκτιων Περιοχών;

          Η ετοιμασία της Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών για την περίοδο 2018-2028 ανατέθηκε από το Τμήμα Περιβάλλοντος στην Κοινοπραξία ALA Planning Partnership Consultancy L.L.C.” και “Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας - Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων (ΕΚΒΥ)”, κατόπιν προκήρυξης του Διαγωνισμού τον Ιανουάριο 2016.  Η υλοποίηση της εν λόγω Σύμβασης ξεκίνησε τον Αύγουστο 2016 και ολοκληρώθηκε μετά από δύο χρόνια.

          Η Στρατηγική αυτή στοχεύει στην υιοθέτηση ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού και διαχείρισης παράκτιων περιοχών σε συνδυασμό με την επίτευξη καλύτερου συντονισμού όλων των διαδικασιών και των αρμοδίων φορέων ή μηχανισμών άσκησης πολιτικής που έχουν επίδραση στην παράκτια ζώνη, ώστε να διασφαλίζεται η αειφόρος ανάπτυξή τους μέσω της ολοκληρωμένης προσέγγισης.  Ο στόχος θα επιτευχθεί μέσω της υλοποίησης δράσεων, σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης.

          Η γεωγραφική κάλυψη της παράκτιας ζώνης οριοθετείται από το θαλάσσιο όριο των παράκτιων ζωνών, το οποίο είναι το εξωτερικό όριο των χωρικών υδάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας (12 ναυτικά μίλια) και το χερσαίο όριο που ορίστηκε με βάση οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια και καλύπτει από 3-9 χλμ.

(β)     Προτίθεται το Υπουργείο να προχωρήσει σε δημόσιες διαβουλεύσεις, προτού εφαρμόσει το Πρωτόκολλο;

          Στα πλαίσια της πιο πάνω εκπόνησης της Στρατηγικής διενεργήθηκε αριθμός διαβουλεύσεων στα διάφορα στάδια της.  Η διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς και το κοινό ήταν συνεχής και διαφανής.  Συγκεκριμένα, για τον καθορισμό του χερσαίου ορίου της παράκτιας ζώνης πραγματοποιήθηκαν ημερίδες στη Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα, Πάφο και Αμμόχωστο, από τον Μάρτιο μέχρι τον Ιούνιο 2017.  Αντίστοιχα, το Νοέμβριο 2018 πραγματοποιήθηκε δημόσια διαβούλευση στην οποία παρουσιάστηκαν τόσο το όραμα, οι αναπτυξιακές προτεραιότητες και οι στρατηγικοί στόχοι της Στρατηγικής, όσο και οι δράσεις του Σχεδίου Δράσης, όπως προτάθηκαν από τον Ανάδοχο.  Παράλληλα, ετοιμάστηκαν ενημερωτικά δελτία και αναρτήθηκε σχετική πληροφόρηση στην ιστοσελίδα του Τμήματος Περιβάλλοντος καθώς και του Αναδόχου.  Η Ομάδα Εργασίας Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παράκτιων Ζωνών, καθώς και άλλα Υπουργεία και Τμήματα, παρείχαν τεχνογνωσία για την έγκριση των παραδοτέων της Σύμβασης.

(γ)     Με βάση τον προγραμματισμό, πότε αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή η Σύμβαση και το Πρωτόκολλο;

          Η Σύμβαση για την ετοιμασία της Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών για την περίοδο 2018-2028 ολοκληρώθηκε και αξιολογείται από το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος με σκοπό να υποβληθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση και υλοποίηση από τα αρμόδια Τμήματα.

          Η Κύπρος δεν έχει προχωρήσει στην κύρωση του Πρωτοκόλλου, βασικά λόγω της ανησυχίας που έχει εκφράσει το Υπουργείο Εσωτερικών σε σχέση με το άρθρο 8 του Πρωτοκόλλου, το οποίο προβλέπει ότι δεν θα πρέπει να επιτρέπεται η δόμηση σε απόσταση 100 μέτρων από την υψηλότερη χειμερινή ίσαλη γραμμή εκτός υπό κάποιες προϋποθέσεις.

          Το Υπουργείο Εσωτερικών με επιστολές του το 2014, 2015 και 2016 ζήτησε Γνωμάτευση από το Γενικό Εισαγγελέα για την πρόταση του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως για τροποποίηση του άρθρου 5Α(1) του περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου (Κεφ. 59) ώστε να συνάδει με το άρθρο 8(2)(β) του Πρωτοκόλλου, χωρίς καμία απάντηση μέχρι σήμερα.

          Κατά τη συνάντηση που έγινε για το θέμα στο Υπουργείο Εσωτερικών, στις 16/1/2019, αποφασίστηκε όπως εν αναμονή της Γνωμάτευσης του Γενικού Εισαγγελέα, οριστεί τεχνική ομάδα από τα Τμήματα Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Οικήσεως και Κτηματολογίου και Χωρομετρίας τα οποία θα καθορίσουν τις τεχνικές πτυχές για τις επιπτώσεις από την αύξηση της απόστασης της ζώνης προστασίας της παραλίας από 100 υάρδες στα 100 μέτρα, όπως ορίζει το Πρωτόκολλο, υπό το συντονισμό του Υπουργείου Εσωτερικών.

          Λόγω της έλλειψης νομοθετικού πλαισίου για τη διαχείριση παράκτιων περιοχών, όπως καταγράφεται στην Στρατηγική για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών και στη Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για κύρωση του Πρωτοκόλλου.

          Παραμένουμε στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις ή πρόσθετες πληροφορίες επί των πιο πάνω.»

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων