Αρχείο

    

Απάντηση ημερομηνίας 18 Ιανουαρίου 2019 της Υφυπουργού Ναυτιλίας παρά τω Προέδρω κ. Νατάσας Πηλείδου στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.242, ημερομηνίας 15 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Επιθυμώ να αναφερθώ στην πιο πάνω ερώτηση και να σας πληροφορήσω ότι με την ψήφιση του περί Ίδρυσης Υφυπουργείου Ναυτιλίας και περί Διορισμού Υφυπουργού Ναυτιλίας παρά τω Προέδρω και Συναφών Θεμάτων Νόμου του 2017 (Ν.123(Ι)/2017), το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας έχει μετεξελιχθεί και μετονομαστεί σε Υφυπουργείο Ναυτιλίας. Στη βάση αυτής της θεσμικής εξέλιξης και ύστερα από σχετική συμφωνία μεταξύ της Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και της Υφυπουργού Ναυτιλίας παρά τω Προέδρω, αποφασίστηκε τον Μάιο του 2018 όπως η αρμοδιότητα για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό (ΘΧΣ) μεταφερθεί από το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων στο Υφυπουργείο Ναυτιλίας. Το Υπουργικό Συμβούλιο με Απόφασή του (Αρ. 85.410 ημερομηνίας 25/7/2018) ενέκρινε, μεταξύ άλλων, τη μεταφορά της αρμοδιότητας της εφαρμογής του Νόμου 144(Ι)/2017 από την Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων στην Υφυπουργό Ναυτιλίας παρά τω Προέδρω.

2. Με βάση την προαναφερθείσα συμφωνία, το Υφυπουργείο Ναυτιλίας ετοίμασε και απέστειλε στις 27 Ιουνίου 2018 (πρώτη φάση διαβούλευσης) και στις 14 Νοεμβρίου 2018 (δεύτερη φάση διαβούλευσης), στους εμπλεκόμενους κρατικούς φορείς, Τμήματα και Υπηρεσίες που συμμετέχουν στην Επιτροπή ΘΧΣ τα ακόλουθα νομοθετήματα για σκοπούς διαβούλευσης και ανταλλαγής απόψεων:

(α) Προσχέδιο Τροποποιητικού Νομοσχεδίου με τίτλο Ο περί Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018”,

) Προσχέδιο Κανονισμών με τίτλο “Οι περί Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού (Δημόσια Διαβούλευση) Κανονισμοί του 2018 και

(γ) Προσχέδιο Κανονισμών με τίτλο “Οι περί Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού (Γενικές Διατάξεις ) Κανονισμοί του 2018”.

3. Οι φάσεις της διαβούλευσης ολοκληρώθηκαν στο τέλος Ιουλίου 2018 και Νοεμβρίου 2018 αντίστοιχα και στη συνέχεια τα εν λόγω νομοθετήματα αναθεωρήθηκαν από το Υφυπουργείο λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια, παρατηρήσεις και εισηγήσεις που λήφθηκαν από τους κρατικούς φορείς και υπηρεσίες.

4. Στη συνέχεια, το νομοσχέδιο και οι Κανονισμοί τέθηκαν σε δημόσια διαβούλευση με τους ιδιωτικούς φορείς και με το ευρύτερο κοινό. Στις 10 Δεκεμβρίου 2018 αποστάλθηκε ενημερωτική επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και ταυτόχρονα έγινε σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υφυπουργείου στην οποία έχουν επισυναφθεί τα πιο πάνω προσχέδια του Νομοσχεδίου και των Κανονισμών, καθώς και οι εισηγητικές εκθέσεις για σκοπούς καλύτερης κατανόησης των θεμάτων. Τυχόν απόψεις, προτάσεις, σχόλια ή ενστάσεις των εμπλεκόμενων ή/και ενδιαφερόμενων φορέων, καθώς και του κοινού, αναμένεται να κατατεθούν στο Υφυπουργείο Ναυτιλίας μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2019.

5. Ενημερωτικά αναφέρεται ότι το Υφυπουργείο Ναυτιλίας συμμετέχει ως Κύριος Δικαιούχος στο στρατηγικό έργο “Διασυνοριακή Συνεργασία για Εφαρμογή Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού” (“ΘΑΛ-ΧΩΡ 2”), το οποίο συγχρηματοδοτείται στα πλαίσια του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020.

Στόχος του έργου, για το μέρος που αφορά στην Κύπρο, είναι η εκπόνηση των εθνικών θαλάσσιων χωροταξικών σχεδίων. Το έργο θα παρακολουθεί πολύ στενά η Επιτροπή Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού (Επιτροπή ΘΧΣ), ιδρυθείσα σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 7 του Ν. 144(Ι)/2017, η οποία θα καθοδηγεί και θα εγκρίνει όλες τις ενέργειες/δράσεις του έργου (όπως π.χ. τη Δήλωση Πολιτικής και την ετοιμασία των θαλάσσιων χωροταξικών σχεδίων) και ταυτόχρονα θα διασφαλίζει ότι ακολουθούνται πιστά όλες οι πρόνοιες του Ν. 123(Ι)/2017 και των εν ισχύ Κανονισμών.

Οι κύριες δράσεις που θα αναληφθούν στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου περιλαμβάνουν:

 Επικαιροποίηση και εμπλουτισμό της βάσης δεδομένων για το θαλάσσιο χώρο.

 Βυθομετρικές αποτυπώσεις θαλάσσιου χώρου.

 Εκπόνηση διαφόρων υποβοηθητικών μελετών, όπως π.χ. προσδιορισμός παλιρροιακών επιπέδων και αποτίμηση αιολικού δυναμικού στο θαλάσσιο χώρο της Κύπρου.

 Καταγραφή παράκτιου αρχαιολογικού περιβάλλοντος.

 Δημιουργία πρόσθετης εφαρμογής στην υφιστάμενη διαδικτυακή πύλη του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας στην οποία θα διατίθενται πληροφορίες σχετικές με τα Θαλάσσια Χωροταξικά Σχέδια.

 Ετοιμασία Δήλωσης Πολιτικής (ως προβλέπεται από τον Ν. 144(Ι)/2017).

 Εκπόνηση θαλάσσιων χωροταξικών σχεδίων (ως προβλέπεται από τον Ν. 144(Ι)/2017).

 Διενέργεια Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Η υλοποίηση του έργου έχει διάρκεια 36 μήνες και άρχισε την 01/01/2018. Στο έργο συμμετέχουν, από πλευράς Κύπρου, το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Ωκεανογραφικό Κέντρο Πανεπιστημίου Κύπρου, και από πλευράς Ελλάδας, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

6. Σημειώνεται ότι το έργο “ΘΑΛ-ΧΩΡ 2” αποτελεί συνέχεια του έργου “Διασυνοριακή Συνεργασία για Ανάπτυξη Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού” (ακρωνύμιο “ΘΑΛ-ΧΩΡ”) που υλοποιήθηκε την περίοδο 2014-2015 με Επικεφαλής Εταίρο το τότε Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας και χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013. Στα πλαίσια του έργου “ΘΑΛ-ΧΩΡ” αναπτύχθηκε συγκεκριμένη μεθοδολογία εφαρμογής Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού και έγινε πιλοτική εφαρμογή της για την ανάπτυξη πιλοτικών θαλάσσιων χωροταξικών σχεδίων για τον κόλπο της Λεμεσού. Η μεθοδολογία που αναπτύχθηκε, όπως και οι εμπειρίες που αποκτήθηκαν θα χρησιμοποιηθούν στην υλοποίηση του έργου “ΘΑΛ-ΧΩΡ 2” και επί της ουσίας στην ανάπτυξη των εθνικών επίσημων θαλάσσιων χωροταξικών σχεδίων.

7. Η Επιτροπή ΘΧΣ συναντήθηκε δύο φορές υπό την Προεδρία του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, στις 19 Ιανουαρίου και 21 Φεβρουαρίου 2018. Κατά την 1η συνάντηση, έγινε συζήτηση για τις αρμοδιότητες και τον τρόπο λειτουργίας της Επιτροπής ΘΧΣ, καθώς και για την υφιστάμενη κατάσταση σε σχέση με τις θαλάσσιες χρήσεις και δραστηριότητες στα θαλάσσια ύδατα της Δημοκρατίας.

8. Κατά τη 2η συνάντηση, έγινε παρουσίαση από το τότε Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας (Υφυπουργείο Ναυτιλίας), το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών και το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, με θέμα την υφιστάμενη κατάσταση σε σχέση με τις θαλάσσιες χρήσεις και δραστηριότητες στα θαλάσσια ύδατα της Δημοκρατίας καθώς επίσης τις εργασίες που ολοκληρώθηκαν πιλοτικά σε σχέση με τον ΘΧΣ.

9. Τέλος, θα πρέπει να επισημανθεί ότι ο ΘΧΣ είναι μια οριζόντια, πολύπλοκη και πολυδιάστατη διεργασία, για την εφαρμογή της οποίας απαιτείται η συμμετοχή σημαντικού αριθμού κρατικών υπηρεσιών και ιδιωτικών φορέων. Πρώτιστα, προέχει ο καθορισμός του οράματος και των στόχων του κράτους, για τον καθορισμό του οποίου απαιτείται η συλλογή, επεξεργασία και οργάνωση όλων των διαθέσιμων πληροφοριών/δεδομένων σχετικά με τις υπάρχουσες και μελλοντικές δραστηριότητες και χρήσεις, καθώς και η αξιολόγηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον και στους φυσικούς πόρους. Για τους λόγους αυτούς, έχει τεθεί ως στόχος η κατάρτιση του προσχεδίου του εθνικού θαλάσσιου χωροταξικού σχεδίου ή σχεδίων μέχρι το τέλος του 2020.

10. Το Υφυπουργείο Ναυτιλίας είναι στη διάθεση σας για περισσότερες διευκρινίσεις.»

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων