Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.03.159

Απάντηση ημερομηνίας 28 Φεβρουαρίου 2019 του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστα Χαμπιαούρη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.159, ημερομηνίας 20 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Αναφέρομαι στην ερώτηση με αρ. φακ. Ερ. 23.06.011.03.159 και αφού απολογηθώ για την καθυστέρηση σας αναφέρω τα ακόλουθα:

Οι Σχολικές Εφορείες, ως μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές, είναι υποχρεωμένες να ακολουθούν τις πρόνοιες του περί Ρυθμίσεως των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Νόμου Ν. 73(Ι)/2016 και, γι’ αυτό αποστέλλονται στις Σχολικές Εφορείες, κατά καιρούς, από την Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, οι σχετικές εγκύκλιοι, για συμμόρφωση. Οι Σχολικές Εφορείες από μόνες τους είναι υπεύθυνες για τους διαγωνισμούς που προκηρύσσουν. Παράλληλα, κάθε χρόνο υποβάλλονται, με βάση τους περί Σχολικών Εφορειών Νόμους 1997 έως 2014, στον έλεγχο του Γενικού Ελεγκτή.»

 

Απάντηση ημερομηνίας 21ης Μαρτίου 2019 της Γενικής Λογιστού της Δημοκρατίας κ. Ρέας Γεωργίου στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.159, ημερομηνίας 20 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

             «Αναφορικά με την πιο πάνω ερώτηση, η οποία έχει διαβιβαστεί από το Υπουργείο Οικονομικών, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

1.         Το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, συνάπτει ως Συντονιστική Αναθέτουσα Αρχή, Συμφωνίες Πλαίσιο, για την προμήθεια διαφόρων ειδών προϊόντων κοινής χρήσης προς τους αγοραστές του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπου περιλαμβάνονται οι Σχολικές Εφορίες.

Οι προδιαγραφές των Συμφωνιών Πλαίσιο είναι πράσινες και συμβατές με το τελευταίο Σχέδιο Δράσης που έχει εκδοθεί από το Τμήμα Περιβάλλοντος, αναφορικά με τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις, αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται ως Παράρτημα Ι στην παρούσα. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι στις Συμφωνίες Πλαίσιο περιλαμβάνονται διάφορες απαιτήσεις οικολογικής σήμανσης για ανακυκλωμένο χαρτί, είδη καθαρισμού, ενεργειακά αποδοτικό εξοπλισμό γραφείου κ.λπ.

Οι Σχολικές Εφορίες δηλώνονται ως αγοραστές στις Συμφωνίες Πλαίσιο που καταγράφονται στο συνημμένο Παράρτημα ΙΙ και συνεπώς αναμένεται να αγοράζουν τα παρεχόμενα προϊόντα από τους αναδόχους των Συμφωνιών Πλαίσιο.

2.         Για τη δημιουργία και εφαρμογή τυχόν εξειδικευμένου Σχεδίου Δράσης για Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις από τις Σχολικές Εφορίες, θεωρώ ότι και οι Σχολικές Εφορίες, όπως όλες οι αναθέτουσες αρχές του κράτους, οφείλουν να αγοράζουν σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης που έχει εκδοθεί από το Τμήμα Περιβάλλοντος, για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις.

3.         Πέραν τούτων, το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας ως Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, αντιλαμβανόμενο τη σημασία της χρησιμοποίησης κατά το δυνατό επικαιροποιημένων και περιβαλλοντικά φιλικών τεχνικών προδιαγραφών κατά τη διεξαγωγή διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων, έχει αποστείλει, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, σχετική γραπτή σύσταση προς τους Προέδρους των Σχολικών Εφορειών, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται ως Παράρτημα ΙΙΙ.

Σημείωση:    Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής.  Αντίγραφό τους δόθηκε στον βουλευτή που υπέβαλε την ερώτηση.

 

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων