Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.03.075

 

Απάντηση ημερομηνίας 6 Δεκεμβρίου 2018 της Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Βασιλικής Αναστασιάδου στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.075, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

 

«Δράσεις σχετικές με την Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοσίων Κτηρίων

Αναφέρομαι στο πιο πάνω θέμα και παραθέτω πιο κάτω τις δράσεις για ενεργειακή αναβάθμιση Κυβερνητικών Κτηρίων τις οποίες προωθεί το Τμήμα Δημοσίων Έργων:

1. Το Μάιο 2013; με οδηγίες του τότε Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων συστάθηκε Ομάδα Εργασίας υπό το συντονισμό του Τμήματος Δημοσίων Έργων, με σκοπό την ετοιμασία Σχεδίου Δράσης για την ετοιμασία Προγράμματος Ενεργειακής Απόδοσης σε Δημόσια Κτήρια.

Στην Ομάδα συμμετέχουν εκτός από το Τμήμα Δημοσίων Έργων (Τομέας Κτηρίων ως Συντονιστής), το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, η Διεύθυνση Ελέγχου, η Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Η πιο πάνω Ομάδα Εργασίας χειρίζεται και προωθεί τις διάφορες δράσεις που αφορούν την Ενεργειακή Απόδοση των Δημοσίων Κτηρίων, με στόχο η χώρα μας να εναρμονιστεί με το άρθρο 5 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για εξοικονόμηση ενέργειας ετησίως (3,316 GWh) και την εφαρμογή του άρθρου 14 των Περί Ενεργειακής Απόδοσης Νόμων του 2009 μέχρι 2015.

2. Τα εργαλεία/δράσεις μέσω των οποίων προωθείται/υλοποιείται η αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης των Δημοσίων Κτηρίων είναι συνοπτικά τα ακόλουθα:

i. Μέσω Διαρθρωτικών Προγραμμάτων

ii. Μέσω Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Διασυνοριακής Συνεργασίας

iii. Μέσω του Κρατικού Προϋπολογισμού

iv. Μέσω Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) με τη Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).

Οι τρεις πρώτες δράσεις αποτελούν συνήθη πρακτική που εφαρμόζεται εδώ και αρκετά χρόνια. Οι Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) αποτελούν νέα πρακτική για τα Κυπριακά δεδομένα, τόσο στο Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό Τομέα. 

 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων σε συνεργασία με το Τμήμα ΗΜΥ έχει υλοποιήσει εντός του 2014 και 2015 το Στρατηγικό Έργο με την ονομασία “ΕΝΕΡΓΕΙΝ” το οποίο είχε ως στόχο την υλοποίηση πραγματικών επιδεικτικών έργων Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) & Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), σε κτίρια, χώρους και εγκαταστάσεις του δημοσίου τομέα, καθώς και στην προετοιμασία στρατηγικών σχεδίων βιώσιμης ανάπτυξης ανά περιοχή. Το Έργο έχει διάρκεια 2 έτη και συνολικό προϋπολογισμό 4.000.000 ευρώ. Το Έργο είχε στόχο την προώθηση των ΑΠΕ για την εξοικονόμηση ενέργειας, εντάχθηκε στο πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας “Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013” και χρηματοδοτήθηκε από κοινοτικούς Πόρους (ΕΤΠΑ 80%) και εθνικούς πόρους (20%).

Για την Κύπρο ο προϋπολογισμός ήταν 1.600.000 ευρώ και έχουν αναβαθμιστεί ενεργειακά τέσσερα Κτήρια:

 • Κτίριο της Βουλής (στοχευμένες επεμβάσεις-Τμήμα ΗΜΥ)

 • Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (στοχευμένες επεμβάσεις-Τμήμα ΗΜΥ)

 • Κτίριο Τομέα Νομοθεσίας Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών (συνδυασμένες επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης, Τ.Δ.Ε., Τμήμα Η.Μ.Υ.)
  Προϋπολογισμός Έργου: 117.000,00 ευρώ

Το Κτίριο ήταν ενεργειακής κατηγορίας Γ και μετά την υλοποίηση των μέτρων ενεργειακής αναβάθμισης κατατάσσεται σε κατηγορία Β+ (ΠΕΑ). Η εξοικονόμηση Ενέργειας που επιτεύχθηκε παρουσιάζεται ως ακολούθως:

 • Κλιματισμός: Εξοικονόμηση 51% (2,300 ευρώ)

 • Θέρμανση: Εξοικονόμηση 18% (400 ευρώ)

 • Φωτισμός: Εξοικονόμηση 30% (1,300 ευρώ)

 • Μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα CΟ2: 43%

 • Σύνολο εξοικονόμησης Ενέργειας: 51%

 • Η συνολική αναμενόμενη εξοικονόμηση υπολογίζεται περίπου στις 4.000 ευρώ/έτος.

 • Κτίριο Υπηρεσίας Εμπορίου, ΥΕΕΒΤ (συνδυασμένες επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης, Τ.Δ.Ε., Τμήμα Η.Μ.Υ.)
  Προϋπολογισμός Έργου: 274.847,00 ευρώ.

Το Κτίριο ήταν ενεργειακής κατηγορίας Ε και μετά την υλοποίηση των μέτρων ενεργειακής Αναβάθμισης κατατάσσεται σε κατηγορία Β (ΠΕΑ).

Η εξοικονόμηση ενέργειας που επιτεύχθηκε είναι ως ακολούθως:

 • Κλιματισμός: Εξοικονόμηση 33% (10.000 ευρώ)

 • Θέρμανση: Εξοικονόμηση 95% (7.000 ευρώ)

 • Φωτισμός: Εξοικονόμηση 52% (8.500 ευρώ)

 • Μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα CΟ2: 46%

Σύνολο εξοικονόμησης Ενέργειας: 56%

Η συνολική αναμενόμενη εξοικονόμηση υπολογίζεται περίπου στις 26.500 ευρώ/έτος.

Το Έργο “ΕΝΕΡΓΕΙΝ” ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο 2015 (ολοκλήρωση φυσικού αντικειμένου Ιούλιος 2015, ολοκλήρωση πληρωμών Οκτώβριος 2015).

 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΝΤΑΙ

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων είναι ο Φορέας Υλοποίησης για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοσίων Κτηρίων που θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια των Διαρθρωτικών Ταμείων 2014-2020.

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων έχει συστήσει Ομάδα Εργασίας σε συνεργασία με το Τμήμα ΗΜΥ και η οποία ήδη εργάζεται για την προώθηση και υλοποίηση των Έργων, με στόχο η χώρα μας να εναρμονιστεί με το άρθρο 5 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για εξοικονόμηση ενέργειας ετησίως (3,316 GWh) και την εφαρμογή του άρθρου 14 των Περί Ενεργειακής Απόδοσης Νόμων του 2009 μέχρι 2015.

Ως πρώτο βήμα για την ενεργειακή αναβάθμιση των Δημοσίων Κτηρίων, η Υπηρεσία Ενέργειας σε συνεργασία με το Τμήμα Δημοσίων Έργων και το Τμήμα ΗΜΥ έχει ετοιμάσει κατάλογο όπου καταγράφονται όλα τα Κτήρια που ανήκουν και χρησιμοποιούνται από την Κεντρική Δημόσια Διοίκηση. Ο υπό αναφορά κατάλογος έχει αποσταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την Υπηρεσία Ενέργειας ενώ είναι ανηρτημένος στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ. Ο κατάλογος περιλαμβάνει 179 Δημόσια Κτίρια που ανήκουν και χρησιμοποιούνται από την Κεντρική Δημόσια Διοίκηση.

Για την περίοδο 2014-2020 υπάρχει Προϋπολογισμός 20 εκατομμυρίων για την Ενεργειακή Αναβάθμιση του Δημόσιου Τομέα, για τα οποία το Τμήμα Δημοσίων Έργων αποτελεί το Φορέα Υλοποίησης.

Σημειώνεται ότι σε ένα έτος υπάρχει η δυνατότητα να γίνουν ενεργειακές αναβαθμίσεις πέραν του 3%, και το πλεόνασμα να μεταφέρεται στα τρία προηγούμενα ή τρία επόμενα έτη.

Το Τμήμα ΗΜΥ έχει εκδώσει Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης για τα πλείστα Δημόσια Κτίρια. Σύμφωνα με τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης τα Κτίρια κατατάσσονται σε Ενεργειακές Κατηγορίες (πόσο ενεργοβόρα είναι).

Σύμφωνα με αυτή την κατάταξη και τις συστάσεις του εξειδικευμένου Εμπειρογνώμονα, το Τμήμα Δημοσίων Έργων προχωρεί σε Ενεργειακές Αναβαθμίσεις.

Η Ομάδα Εργασίας έχει καταγράψει τα Κριτήρια Επιλογής των Κτιρίων, και έχει γίνει η επιλογή των Κτιρίων μέσα στα πλαίσια της ένταξης τους στα πλαίσια των Διαρθρωτικών Ταμείων 2014-2020. Το Τμήμα Δημοσίων Έργων θα προωθήσει τα Έργα αυτά με τη μέθοδο Μελέτη-Κατασκευή-Συντήρηση. Ήδη έχουν ετοιμαστεί τα Έγγραφα Διαγωνισμού για την Ενεργειακή Αναβάθμιση των Κυβερνητικών Γραφείων Πάφου και των Κεντρικών Γραφείων του Τμήματος Δημοσίων Έργων και αναμένεται να γίνει εντός του 2018 η προκήρυξη των πιο πάνω Διαγωνισμών.

Περαιτέρω πληροφορείστε ότι, όσον αφορά τα νέα Κυβερνητικά Κτίρια τα οποία θα προωθηθούν από την 1/1/2019, μέσα στα πλαίσια της ενεργειακής αναβάθμισης θα είναι Μηδενικής Κατανάλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5Α του περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτηρίων Νόμου, Ν. 142(1)2006.

Είμαι στη διάθεσή σας για τυχόν πρόσθετες πληροφορίες.»

 

 

Απάντηση ημερομηνίας 4 Ιανουαρίου 2019 του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, και Βιομηχανίας κ. Γιώργου Λακκοτρύπη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.075, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Σε σχέση με την πιο πάνω ερώτηση σας ενημερώνω ότι σύμφωνα με τους περί της Ενεργειακής Απόδοσης Νόμους του 2009 έως 2015, από την 1η Ιανουαρίου 2014 θα πρέπει να ανακαινίζεται ετησίως το 3% του συνολικού εμβαδού των κτιρίων που είναι ιδιόκτητα και χρησιμοποιούνται από κεντρικές κυβερνητικές αρχές ή εναλλακτικά να εφαρμοστούν άλλα οικονομικώς αποδοτικά μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας σε επιλεγμένα ιδιόκτητα δημόσια κτίρια (που να περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τις ριζικές ανακαινίσεις και μέτρα αλλαγής της συμπεριφοράς των χρηστών), προκειμένου να επιτευχθεί έως το 2020 ισοδύναμη ποσότητα εξοικονόμησης ενέργειας. Τα μέτρα που έχουν προγραμματιστεί να ληφθούν στα κτίρια που χρησιμοποιούνται από κεντρικές κυβερνητικές αρχές καταγράφονται σε σχετική έκθεση που έχει αποστείλει η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η έκθεση έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.

2. Από το 2013 ξεκίνησαν έργα ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων που ανήκουν και χρησιμοποιούνται από την κεντρική κυβέρνηση μέσω του συγχρηματοδοτούμενου με Ευρωπαϊκά κονδύλια έργου “ΕΝΕΡΓΕΙΝ”. Το έργο περιλάμβανε τη ριζική ανακαίνιση δύο κτιρίων και την εφαρμογή μεμονωμένων μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε άλλα δύο.

3. Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 14 Απριλίου 2016, έχει συσταθεί η Επιτροπή Αναβάθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτηρίων των Κεντρικών Κυβερνητικών Αρχών που αποτελείται από εκπροσώπους του Τμήματος Δημοσίων Έργων, του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, της Διεύθυνσης Ελέγχου του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και του Υπουργείου μας. Στους όρους εντολής της Επιτροπής περιλαμβάνονται τόσο η ενεργειακή αναβάθμιση των υφιστάμενων κτιρίων που ανήκουν και χρησιμοποιούνται από την κεντρική δημόσια διοίκηση, όσο και η κατασκευή, από το 2019, νέων δημοσίων κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας με τον οικονομικά και τεχνικά βέλτιστο τρόπο. Για την επίτευξη του στόχου εξοικονόμησης ενέργειας που έχει τεθεί μέχρι 2020, σε κτίρια που ανήκουν και χρησιμοποιούνται από την κεντρική δημόσια διοίκηση, έχει εξασφαλισθεί χρηματοδότηση ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ από τα Ευρωπαϊκά και Διαρθρωτικά Ταμεία της περιόδου 2014-2020 για υλοποίηση έργων ενεργειακής αναβάθμισης. Την ευθύνη υλοποίησης του έργου έχει αναλάβει το Τμήμα Δημοσίων Έργων το οποίο μπορεί να σας ενημερώσει για τη μέχρι σήμερα πορεία υλοποίησής του. Ωστόσο, επειδή αναμένεται η υποχρέωση για εξοικονόμηση ενέργειας στα δημόσια κτίρια να επεκταθεί μέχρι το 2030, η Επιτροπή εξετάζει και άλλους ενναλακτικούς τρόπους χρηματοδότησης όπως οι Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης, που θα κινητοποιήσουν σε αυτή την προσπάθεια και την ιδιωτική χρηματοδότηση.

4. Όσον αφορά την προώθηση των κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας στον ιδιωτικό τομέα, το σχέδιο “Εξοικονομώ-Αναβαθμίζω”, η πρώτη προκήρυξη του οποίου έγινε το 2015, προνοεί αυξημένη χορηγία στις περιπτώσεις κτιρίων που ανακαινίζονται σε κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας. Ένα ακόμα κίνητρο αποτελεί η Εντολή 1 του 2014 που έχει εκδώσει ο Υπουργός Εσωτερικών, σε συνεργασία με το Υπουργείο μας, με βάση τον περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο. Σύμφωνα με την Εντολή, για τα νέα κτίρια καθώς και για τα κτίρια που ανακαινίζονται δίνεται δυνατότητα αύξησης του συντελεστή δόμησης κατά 5% σε περίπτωση που τα κτίρια είναι ενεργειακής κλάσης Α και τουλάχιστον 25% του συνόλου των ενεργειακών αναγκών τους καλύπτεται από ανανεώσιμες πηγές, απαιτώντας δηλαδή να ικανοποιηθούν τουλάχιστον δύο από τα κριτήρια που καθορίζονται για κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας. Ήδη το Υπουργείο μας έχει ξεκινήσει διαβούλευση με το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως για αναθεώρηση της Εντολής με νέα πιο φιλόδοξα κριτήρια ενεργειακής απόδοσης. Επίσης, βρισκόμαστε σε διάλογο με τη ΓΔ ΕΠΣΑ για τη δημιουργία νέων χρηματοδοτικών κινήτρων στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων.

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας παραμένει στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις.»

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων