Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.03.026

 

Απάντηση ημερομηνίας 18 Ιανουαρίου 2019 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.026, ημερομηνίας 6 Αυγούστου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

          «Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και επιθυμώ να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα:

1.         Το φαινόμενο της παλίρροιας (μεταβολή της Στάθμης της Θάλασσας) παρακολουθείται από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (ΤΚΧ) μέσω του Συστήματος ΠΥΘΕΑΣ.  Το σύστημα αποτελείται από 5 σταθμούς (Παραλίμνι, Λάρνακα, Λεμεσό, Πάφο και Πωμό), οι οποίοι είναι εξοπλισμένοι με παλιρροιόμετρο, παλιρροιογράφο, μετεωρολογικό σταθμό και αισθητήρα θερμοκρασίας νερού.  Το σύστημα συλλέγει δεδομένα όλο τo 24ωρο και αποθηκεύονται σε Βάση Δεδομένων και εγκαταστάθηκε για την εγκαθίδρυση Συστήματος Αναφοράς για υδρογραφικές εφαρμογές. Παρόλα αυτά, το ΤΚΧ θέλοντας να δώσει πρόσθετη αξία στα δεδομένα, πρόκειται να συμμετέχει στην Κυπριακή Εθνική Επιτροπή Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για Τσουνάμι στην Περιοχή του Βορείου Ατλαντικού, Μεσογείου και Γειτονικών Θαλασσών, της οποίας προεδρεύει το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης.  Επίσης, όπως ενημερωθήκαμε, το ΤΚΧ στοχεύει μελλοντικά στη διάθεση των δεδομένων του συστήματος ΠΥΘΕΑΣ μέσω της Γεωπύλης για περαιτέρω αξιοποίηση και από άλλους ενδιαφερόμενους. Επιπρόσθετα, το ΤΚΧ έχει θέσει τη Γεωγραφική Βάση Δεδομένων που τηρεί, στη διάθεση των ειδικών μέσω της Γεωπύλης http://portal.dls.moi.gov.cv/el-gr/homepage/Pages/default.aspx.  Αυτό αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τη μελέτη και έλεγχο των επιπτώσεων από πιθανή άνοδο της Στάθμης της Θάλασσας.

2.         Η κλιματική αλλαγή και η σχετιζόμενη άνοδος της στάθμης της θάλασσας μπορεί να επιφέρει σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις στα οικοσυστήματα και τις κοινωνίες στις παράκτιες ζώνες της Κύπρου.  Συνεπώς, η Εθνική Στρατηγική και το Σχέδιο Δράσης για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή που εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 18/5/2017 (Αρ. Απόφασης 82.555, Ε.Ε. 4543, ημερ. 21.7.2017, αρ. γνωστ. 699) περιλαμβάνουν το Μέτρο Γ2.  Το Μέτρο αυτό προβλέπει τη διεξαγωγή έρευνας για την άνοδο της στάθμης της θάλασσας και συνυπολογισμό των αποτελεσμάτων σε υφιστάμενες και νέες παράκτιες υποδομές.  Συγκεκριμένα, προβλέπει τη διεξαγωγή έρευνας για την άνοδο της στάθμης της θάλασσας στην Κύπρο, την αύξηση των σημείων παρακολούθησης και την εφαρμογή σχετικών μοντέλων προσομοίωσης λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τους χάρτες χρήσης γης.  Επίσης, προκειμένου τα έργα προστασίας των ακτών να είναι αποτελεσματικά και στο μέλλον, σε μια πιθανή άνοδο της στάθμης της θάλασσας, προτείνεται να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες (π.χ. ανύψωση, επιδιόρθωση, χρήση πιο ανθεκτικών υλικών, κατάλληλος σχεδιασμός) για να προσαρμοστούν τα έργα αυτά στην υψηλότερη αναμενόμενη άνοδο της στάθμης της θάλασσας.  Η εν λόγω μελέτη αναμένεται να εκπονηθεί βραχυπρόθεσμα με βασικό Φορέα Υλοποίησης το Τμήμα Περιβάλλοντος.

3.         Στο Σχέδιο Δράσης για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή περιλαμβάνεται το μέτρο Γ1 το οποίο προβλέπει την εκπόνηση μελέτης για τον προσδιορισμό των ευπαθών στην κλιματική αλλαγή περιοχών.  Η μελέτη αυτή θα περιλαμβάνει τον υπολογισμό των εδαφών που θα διαβρωθούν ή θα προσχωθούν μέχρι τα έτη 2050 και 2100 με βάση διαφορετικά κλιματικά σενάρια, έτσι ώστε να γίνει μια εκτίμηση των απωλειών γης εξαιτίας της ανόδου της στάθμης της θάλασσας, της διάβρωσης του εδάφους και της πιθανής δράσης κυματικών καταιγίδων, σε παράκτιες περιοχές της Κύπρου οι οποίες παρουσιάζουν αυξημένη τρωτότητα (είτε λόγω χαμηλής κλίσης του εδάφους, είτε λόγω υψηλών ρυθμών διάβρωσης).  Σημειώνεται ότι στα πλαίσια της μελέτης αυτής θα αναπτυχθούν κατάλληλες βάσεις δεδομένων με ψηφιακές χαρτογραφήσεις των ακτών προκειμένου να παρακολουθούνται πιο αποτελεσματικά οι πιέσεις σε αυτές.  Στη συνέχεια θα γίνει αξιολόγηση των μέτρων που έχουν ήδη παρθεί και θα αναδειχθούν επιπρόσθετα απαιτούμενα μέτρα. Η εν λόγω μελέτη αναμένεται να εκπονηθεί βραχυπρόθεσμα με βασικό Φορέα Υλοποίησης το Τμήμα Περιβάλλοντος.

4.         Όσον αφορά τις ευπαθείς στην κλιματική αλλαγή παράκτιες περιοχές, στο άρθρο 22 του Πρωτοκόλλου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Ζωνών προβλέπεται όπως:  “Στο πλαίσιο των εθνικών στρατηγικών για την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών, τα συμβαλλόμενα μέρη αναπτύσσουν πολιτικές πρόληψης των φυσικών κινδύνων.  Για το σκοπό αυτό, διενεργούν εκτιμήσεις ευπάθειας και κινδύνου των παράκτιων ζωνών και λαμβάνουν μέτρα πρόληψης, μετριασμού και προσαρμογής για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων φυσικών καταστροφών, ιδίως σχετικών με την αλλαγή του κλίματος”.  Επίσης, όσον αφορά την έρευνα για την άνοδο της στάθμης της θάλασσας στο άρθρο 23(1) του Πρωτοκόλλου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Ζωνών προβλέπεται όπως:  “Τα συμβαλλόμενα μέρη, προκειμένου να αποτρέψουν και να μετριάσουν αποτελεσματικότερα τον αρνητικό αντίκτυπο της διάβρωσης των ακτών, αναλαμβάνουν να θεσπίσουν τα απαραίτητα μέτρα για τη διατήρηση και αποκατάσταση της φυσικής ικανότητας της ακτής να προσαρμόζεται στις αλλαγές συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προκαλούνται από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας”.  Οι πολιτικές αυτές θα εφαρμοστούν με την έγκριση του Σχεδίου Δράσης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Ζωνών.  Το Σχέδιο Δράσης αναμένεται να εγκριθεί σύντομα.

5.         Τέλος, σημειώνεται ότι στα πλαίσια των Μελετών Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον για θαλάσσια έργα όπως κυματοθραύστες, μαρίνες, κ.ά. καταγράφονται πληροφορίες που αφορούν, μεταξύ άλλων, τους κυματισμούς, τη στερεομεταφορά, τις τάσεις διάβρωσης/απόθεσης της περιοχής του έργου και οι οποίες θα αξιοποιηθούν κατάλληλα.

          Καταληκτικά, το ενδεχόμενο της ανόδου της στάθμης της θάλασσας και των πιθανών επιπτώσεων βρίσκεται υπό παρακολούθηση και σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και προγραμματίζεται η δρομολόγηση στοχευμένων δράσεων προσαρμογής.

          Παραμένουμε στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις ή πρόσθετες πληροφορίες επί των πιο πάνω.»

 

 

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων