Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.03.010

Απάντηση ημερομηνίας 10 Απριλίου 2019 της Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Βασιλικής Αναστασιάδου στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.010, ημερομηνίας 25 Ιουλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Βελτίωση της Λεωφόρου Περνέρας στο Παραλίμνι

          Σχετικά με το πιο πάνω θέμα και μετά από σχετική ενημέρωση που έλαβα από το αρμόδιο Τμήμα σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

2.      Η Σύμβαση για τη βελτίωση της Λεωφόρου Περνέρα υπογράφηκε στις 04/03/2016 με την εταιρεία General Constructions Co Ltd. για το ποσό των €5.695.708 συν Φ.Π.Α.  Η περίοδος εκτέλεσης του Έργου ήταν 78 εβδομάδες με ημερομηνία έναρξης στις 22/03/2016.

3.      Σε σχέση με τον Διαγωνισμό με αριθμό PS/C/718, ο οποίος διεξήχθη για το εν λόγω Έργο, παρατίθενται τα ακόλουθα δεδομένα:

          I.        Κατά τη διάρκεια της προκήρυξης του Διαγωνισμού, και κατόπιν παρέμβασης του Γενικού Ελεγκτή για τα πρόσθετα χρηματοοικονομικά και τεχνικά κριτήρια επιλογής που είχαν τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στα Έγγραφα Διαγωνισμού, το Τμήμα Δημοσίων Έργων (ΤΔΕ) κλήθηκε σε συνεδρία από την Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΑΑΔΣ) για συζήτηση του θέματος.

          ΙΙ.       Στην συνεδρία συζητήθηκε διεξοδικά το θέμα των κριτηρίων και ποιοι/πόσοι εργολήπτες θα μπορούσαν να τα ικανοποιούν, προκειμένου να δύνανται να υποβάλουν προσφορά.  Στην εν λόγω συνεδρία παρευρέθηκαν εκτός από αρμόδιους λειτουργούς της ΑΑΔΣ, εκπρόσωποι του Γενικού Ελεγκτή και του ΤΔΕ.  Αποτέλεσμα της συζήτησης ήταν η διαμόρφωση και κατάληξη σε διαφοροποιημένα κριτήρια επιλογής, προκειμένου να διευρυνθεί ο Διαγωνισμός, τα οποία το ΤΔΕ θα έθετε πλέον στα πρότυπα έγγραφα διαγωνισμού που χρησιμοποιεί, περιλαμβανομένων και του συγκεκριμένου Έργου.

4.      Σε ό,τι αφορά τα συγκεκριμένα ερωτήματα σας, το Υπουργείο έχει τις ακόλουθες θέσεις:

          I.        Η “χρονοτριβή” δεν οφείλεται στην “προκήρυξη των προσφορών”, δηλαδή στα έγγραφα του διαγωνισμού, αλλά κυρίως στα προβλήματα ρευστότητας που αντιμετωπίζει ο Εργολάβος.

          II.       Ανάλογα προβλήματα φαίνεται ότι αντιμετωπίζουν πολλοί εργολήπτες τα τελευταία έτη, γεγονός που οδήγησε την ΑΑΔΣ σε διερεύνηση του ενδεχομένου τροποποίησης των κριτηρίων, κυρίως των χρηματοοικονομικών, για αντιμετώπιση της αδυναμίας των εργολάβων να τηρούν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.

          III.      Η έκδοση και, κατ’ επέκταση, τροποποίηση των προτύπων εγγράφων διαγωνισμού, είναι αρμοδιότητα της ΑΑΔΣ, την οποία ασκεί συνήθως σε συνεννόηση με τα Τμήματα που διενεργούν μεγάλους διαγωνισμούς από απόψεως κόστους και σπουδαιότητας, ένεκα εμπειριών.  Ένα από τα Τμήματα αυτά είναι το ΤΔΕ, το οποίο βρίσκεται σε επαφή για συζήτηση των επικείμενων νέων κριτηρίων με την ΑΑΔΣ.  Το ΤΔΕ, εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες ζητούνται οι απόψεις του από την ΑΑΔΣ πριν από τη διαμόρφωση των κριτηρίων επιλογής και ανάθεσης, έχει υποβάλει πολλές φορές, και πρόσφατα, εισηγήσεις για τροποποίηση των κριτηρίων, για διευκόλυνση της υλοποίησης των έργων και, ει δυνατόν, της διεύρυνσης του ανταγωνισμού.

          IV.     Νοείται, βεβαίως, ότι τα πρότυπα έγγραφα διαγωνισμού είναι οδηγός για χρήση από τις αναθέτουσες αρχές ανάλογα με το μέγεθος και τη σπουδαιότητα των έργων που προωθούν για υλοποίηση.»

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων