Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.03.009

 

Απάντηση ημερομηνίας 24 Σεπτεμβρίου 2018 της Υφυπουργού Ναυτιλίας κ. Νατάσας Πηλείδου στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.009, ημερομηνίας 24 Ιουλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

 

«Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

Οι εξετάσεις για απόκτηση άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους διέπονται από τους περί Ταχυπλόων Σκαφών Κανονισμούς 121/1999 και σύμφωνα με τα Άρθρα 14, 15 και 16 αυτές ανατίθενται σε οργανισμούς μέλη του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού και ύστερα από συνεννόηση με αυτόν. Η ακολουθούμενη διαδικασία των εξετάσεων ορίστηκε με επιστολή του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας ημερομηνίας 01/11/2016.

Το Υφυπουργείο Ναυτιλίας προχώρησε πρόσφατα στην αξιολόγηση του εφαρμοζόμενου συστήματος με σκοπό τον εκσυγχρονισμό του και τη διόρθωση ενδεχόμενων ελλείψεων ή αδυναμιών που παρατηρούνται. Οι όποιες βελτιώσεις, αναμένεται να επέλθουν είτε μέσω των Κανονισμών, η αναθεώρηση των οποίων βρίσκεται υπό επεξεργασία, είτε μέσω εγκυκλίων επιστολών του Υφυπουργείου.

Κύριες αδυναμίες που εντοπίστηκαν αφορούν:

(α) Αποστολή εξεταστικών δοκιμίων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Τα εξεταστικά δοκίμια, που στην πράξη αποτελούνται από ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής απαντήσεων, μέχρι σήμερα αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε προκαθορισμένη ηλεκτρονική διεύθυνση, το μεσημέρι της παραμονής της εξέτασης. Ο εξεταστής αναλαμβάνει την εκτύπωση και το διαμοιρασμό τους στους υποψήφιους κατά την εξέταση.

Παρά τη δέσμευση των εξεταστών για τήρηση της εμπιστευτικότητας και την αναμφίβολη επαγγελματική τους επάρκεια, αυτή η μέθοδος παράδοσης των γραπτών ενδεχομένως να δημιουργεί υπόνοιες για το αδιάληπτο της διαδικασίας. Για το σκοπό αυτό το Υφυπουργείο μελετά την αλλαγή του συστήματος και την αντικατάστασή του με την παράδοση του καταλόγου των ερωτήσεων στο εξεταστικό κέντρο, λίγο πριν από την έναρξη της εξέτασης.

Εκτιμάται ότι σύντομα θα αρχίσει να εφαρμόζεται η νέα πρακτική, αφού πρώτα ενημερωθούν όλοι οι Οργανισμοί που αναλαμβάνουν τη διεξαγωγή των εξετάσεων. Το Υφυπουργείο βρίσκεται στη διαδικασία να εξεύρει συνεπείς ταχυμεταφορείς που θα αναλάβουν την εργασία παράδοσης των δοκιμίων κατά τη μέρα της εξέτασης.

(β) Αραιά εποπτεία κατά την εξέταση του θεωρητικού μέρους και καθόλου εποπτεία κατά την πρακτική εξέταση εκ μέρους του Υφυπουργείου

Για πρακτικούς λόγους, που εστιάζονται κυρίως στο γεγονός ότι οι εξετάσεις διεξάγονται συνήθως κατά τα Σαββατοκύριακα, δεν υπάρχει εκ μέρους του Υφυπουργείου επαρκής παρουσία δικού του προσωπικού στους χώρους των εξετάσεων σε τυχαία επιλεγόμενα εξεταστικά κέντρα. Το Υφυπουργείο εξετάζει εσωτερικά το θέμα με πρόθεση να διασφαλιστεί μεγαλύτερη παρουσία του.

(γ) Μη απαίτηση υποβολής Έκθεσης αξιολόγησης για την πρακτική εξέταση

Παρά το ότι το Υφυπουργείο Ναυτιλίας καθόρισε αρχικά φύλλο αξιολόγησης της πρακτικής εξέτασης, μέχρι σήμερα αυτό δεν υποβάλλεται λόγω δυσκολιών που αντιμετωπίζονται και σχετικής ασάφειας στην επιμέτρηση της ικανότητας του χειριστή κατά την πρακτική εξέταση.

Το Υφυπουργείο θα επανεξετάσει το θέμα και θα προβεί στις ενδεικνυόμενες ενέργειες σε συνεργασία με τους Οργανισμούς που διεξάγουν τις εξετάσεις, ώστε να συμπληρώνεται Έκθεση αξιολόγησης της πρακτικής εξέτασης με ποιοτικά κριτήρια.

(δ) Διεξαγωγή θεωρητικής εξέτασης σε ακατάλληλους χώρους

Το Υφυπουργείο Ναυτιλίας θεωρεί ενδεδειγμένο η θεωρητική εξέταση να διεξάγεται σε προκαθορισμένο για κάθε Οργανισμό, κατάλληλο χώρο. Φαινόμενα που έχουν παρατηρηθεί στο παρελθόν, με τη διεξαγωγή των εξετάσεων σε χώρους που κρίνονται ακατάλληλοι θα εξαλειφθούν. Το θέμα θα αντιμετωπιστεί σε συνεννόηση με τον κάθε Οργανισμό ξεχωριστά.

(ε) Μεγάλος αριθμός Εξεταστικών Κέντρων

Τα τελευταία χρόνια ο αριθμός των Ομίλων/Οργανισμών στους οποίους ανατίθεται η διεξαγωγή εξετάσεων, έφτασε στους 11, γεγονός το οποίο δυσχεραίνει την παρακολούθηση της λειτουργίας τους από το Υφυπουργείο και τον εντοπισμό λαθών. Το θέμα θα επανεξεταστεί σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού.

Το Υφυπουργείο Ναυτιλίας παραμένει στη διάθεσή σας για περισσότερες λεπτομέρειες.»

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων