Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.02.583

 

Απάντηση ημερομηνίας 2 Ιουλίου 2018 του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Ιωνά Νικολάου στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.583, ημερομηνίας 17 Μαΐου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου
 

«Αναφέρομαι στην επιστολή του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών με αρ. φακ. 13.9.1/2 και ημερομηνία 7.6.2018 προς εσάς, η οποία κοινοποιήθηκε στον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως με συνημμένο αντίγραφο της επιστολής σας, σχετικά με την αναφερόμενη Ερώτηση του Βουλευτή κ. Χ. Θεοπέμπτου, και σας ενημερώνω ότι, δεν υπάρχει νομοθετικό κενό σε ό,τι αφορά τις δυσκολίες που έχουν εκφράσει οι ιδιοκτήτες ακινήτων σε σχέση με την έξωση και διεκδίκηση των απλήρωτων ενοικίων, καθώς και τη διεκδίκηση αποζημιώσεων για ζημιές που έγιναν στην περιουσία.

2. Σε ό,τι αφορά στο ζήτημα ανάκτησης κατοχής σε περίπτωση ενοικιαστή που δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, το εδάφιο (1) του άρθρου 11 του Νόμου προνοεί για τη δυνατότητα έκδοσης διατάγματος ανάκτησης κατοχής ως ακολούθως: “Εις περίπτωσιν καθ’ ην οιονδήποτε νομίμως οφειλόμενον ενοίκιον καθυστερείται επί είκοσι μίαν ή περισσοτέρας ημέρας μετά την επίδοσιν εγγράφου ειδοποιήσεως απαιτήσεως εις τον ενοικιαστήν και δεν υπάρξει οιαδήποτε προσφορά τούτου προ της καταχωρίσεως αιτήσεως δι’ ανάκτησιν κατοχής.”.

3. Επιπρόσθετα, στις περιπτώσεις ζημιών που έγιναν στην περιουσία του ιδιοκτήτη από τον ενοικιαστή, το εδάφιο (γ) του ιδίου άρθρου προνοεί ότι το Δικαστήριο έχει τη διακριτική ευχέρεια να εκδώσει Διάταγμα ανάκτησης κατοχής και συγκεκριμένα “εις περίπτωσιν καθ’ ην η κατάστασις της κατοικίας ή του καταστήματος έχει, κατά την γνώμην του Δικαστηρίου, επιδεινωθή λόγω καταστρεπτικών πράξεων ή ηθελημένης σοβαράς αμελείας του ενοικιαστού ή εις περίπτωσιν καθ’ ην ο ενοικιαστής αδίκως επροξένησε ή επέτρεψε την πρόκλησιν σημαντικής ζημίας εις το ακίνητον”.
Σε κάθε περίπτωση πρόκλησης ζημιάς ο ιδιοκτήτης έχει περαιτέρω δικαίωμα αξίωσης αποζημιώσεων στο επαρχιακό δικαστήριο για τις ζημιές που ο ενοικιαστής έχει προκαλέσει στο ακίνητο.

4. Σημειώνεται επιπλέον ότι σκοπός του περί Ενοικιοστασίου Νόμου, που έχει έντονες οικονομικές και παράλληλα κοινωνικές πτυχές, είναι να πετύχει την εξισορρόπηση μεταξύ αφ’ ενός του δικαιώματος του ιδιοκτήτη να απολαύει την περιουσία του και αφετέρου της διαφύλαξης της επαγγελματικής στέγης ή της οικίας του θέσμιου ενοικιαστή. Συνεπώς, οποιαδήποτε τροποποίηση του συγκεκριμένου Νόμου πρέπει να γίνεται με φειδώ και ευαισθησία, λαμβάνοντας υπόψη τα δικαιώματα και τα προβλήματα τόσο των ιδιοκτητών όσο και των ενοικιαστών.

5. Η διασφάλιση της εξισορρόπησης των υπό αναφορά δικαιωμάτων γίνεται στα πλαίσια της δικαστικής διαδικασίας και η προστασία τους συνιστά κύρια αποστολή της δικαιοσύνης και του τρόπου και χρόνου απονομής της. Συνεπώς οι οποιεσδήποτε καταχρήσεις θα πρέπει να επιλύονται στα πλαίσια της διαδικασίας απονομής της δικαιοσύνης η οποία δύναται να αξιολογήσει τα δικαιώματα του ιδιοκτήτη και του ενοικιαστή του υποστατικού.»

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων