Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.02.556 και 23.06.011.03.085

 

Απάντηση ημερομηνίας 4 Απριλίου 2019 της Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Βασιλικής Αναστασιάδου στις ερωτήσεις με αρ. 23.06.011.02.556 και 23.06.011.03.085, ημερομηνίας 8 Μαΐου 2018 και 31ης Αυγούστου 2018, αντίστοιχα, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

          «Επιθυμώ να αναφερθώ στις πιο πάνω ερωτήσεις, με το ίδιο αντικείμενο, και, με βάση την ενημέρωση που έτυχα από το αρμόδιο Τμήμα, να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα:

(α)     Η άδεια οδήγησης ανά κατηγορία οχήματος, όπως γνωρίζετε, εκδίδεται σε άτομο που έχει υποβάλει αίτηση, βάσει των διατάξεων του περί Άδειας Οδήγησης Νόμου του 2001 έως 2018, στον οποίο προνοούνται, ανάμεσα σε άλλα, οι προϋποθέσεις για χορήγηση άδειας οδήγησης, δηλ. το ελάχιστο όριο ηλικίας, οι ελάχιστες σωματικές και διανοητικές ικανότητες, καθώς και το κατά πόσο ο ενδιαφερόμενος έχει επιτύχει σε θεωρητική και πρακτική εξέταση πάνω στα θέματα που καθορίζονται στο άρθρο 23 του υπό αναφορά Νόμου.  Σύμφωνα με το άρθρο 23 “Η εξέταση που διενεργείται για σκοπούς απόκτησης πιστοποιητικού ικανότητας αποτελείται από προφορική ή και γραπτή διαπίστωση των γνώσεων του εξεταζόμενου σε θέματα κανόνων οδικής κυκλοφορίας, οδικής ασφάλειας και οδικής συμπεριφοράς και από πρακτική δοκιμασία της ικανότητας οδήγησης μηχανοκίνητου οχήματος, της κατηγορίας ή ειδικής κατηγορίας για την οποία ζητείται η έκδοση του πιστοποιητικού ικανότητας”.

(β)     Στο σχετικό Νόμο έχει ενσωματωθεί η Οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2006 για την άδεια οδήγησης (αναδιατύπωση), με την Κ.Δ.Π. 460/2015, η οποία έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 23 Δεκεμβρίου, 2015 (Παράρτημα Τρίτο, Μέρος Ι), σε τρόπο ώστε να συνάδει με το ευρωπαϊκό κεκτημένο.  Συγκεκριμένα, έχει ενσωματωθεί το Παράρτημα II της υπό αναφορά Οδηγίας, στο οποίο καθορίζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις για τις εξετάσεις οδήγησης (θεωρητική εξέταση, δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς, βαθμολόγηση της εξέτασης, διάρκεια και τόπος της εξέτασης).

(γ)     Η εισαγωγή του θεσμού της προηγμένης άδειας οδήγησης (Advanced Drivers License), που τίθεται στις ερωτήσεις σας, δεν προβλέπεται σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή Οδηγία και μέχρι στιγμής δεν έχουμε μελετήσει ένα τέτοιο θέμα.  Σύμφωνα με την πληροφόρηση που εξασφάλισε το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, πρόκειται για θεσμό που λειτουργεί στο Ηνωμένο Βασίλειο καθαρά ως ιδιωτική/κερδοσκοπική πρωτοβουλία και δεν περιβάλλεται από οποιαδήποτε εθνική νομοθεσία.

2.      Παραμένω στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε περαιτέρω διευκρινίσεις.»

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων