Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.02.553

 

Απάντηση ημερομηνίας 18 Σεπτεμβρίου 2018 του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστα Χαμπιαούρη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.553, ημερομηνίας 7 Μαΐου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

 

«Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και σας ενημερώνω ότι το 2010-2011 διεξήχθη έρευνα από το Παρατηρητήριο για τη Βία στο Σχολείο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, σε συνεργασία με το Διεθνές Παρατηρητήριο για τη Βία στο Σχολείο και με Επιστημονικό Σύμβουλο τον τότε Πρόεδρο του Διεθνούς Παρατηρητηρίου Καθηγητή Eric Debarbieux. Η στατιστική ανάλυση και επεξεργασία έγινε από το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (ΚΕΕΑ) του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

2. Για την πραγματοποίηση της έρευνας, δόθηκαν ανώνυμα ερωτηματολόγια θυματοποίησης και σχολικού κλίματος που χρησιμοποιεί το Διεθνές Παρατηρητήριο και τα οποία προσαρμόστηκαν στα κυπριακά δεδομένα. Το δείγμα για τους μαθητές Ε΄ και Στ΄ τάξης Δημοτικού που συμμετείχαν στην έρευνα αντιστοιχούσε στο 3,5% του μαθητικού πληθυσμού των τάξεων αυτών των Δημόσιων Δημοτικών Σχολείων. Το δείγμα για τους μαθητές Μέσης Εκπαίδευσης ήταν 5,5% του συνολικού μαθητικού πληθυσμού της Μέσης Εκπαίδευσης. Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς, το δείγμα αντιστοιχούσε στο 17,6% επί του συνόλου των εκπαιδευτικών Δημοτικής και το 25,5% επί του συνόλου των εκπαιδευτικών Μέσης.

3. Σε ό,τι αφορά στη θυματοποίηση των εκπαιδευτικών στο κεφάλαιο “Σύνοψη της Έρευνας, Ερευνητικά Αποτελέσματα-Συμπεράσματα” αναφέρονται τα ακόλουθα:

- Η λεκτική βία είναι η κυρίαρχη μορφή βίας που δηλώνουν οι εκπαιδευτικοί ότι υφίστανται στο σχολείο. 42% των καθηγητών και 28% των δασκάλων δηλώνουν ότι δέχτηκαν προσβολές με βρισιές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. 2,4% των εκπαιδευτικών της Μέσης Εκπαίδευσης δήλωσαν ότι θυματοποιούνται συστηματικά με αυτή τη συμπεριφορά. Στη Δημοτική Εκπαίδευση τα ποσοστά συστηματικής θυματοποίησης με αυτή τη μορφή βίας είναι πιο χαμηλά.

- Σε ό,τι αφορά στη σωματική βία εναντίον των εκπαιδευτικών 7% των εκπαιδευτικών Δημοτικής και 6% Μέσης δήλωσαν ότι δέχτηκαν βίαιο κτύπημα. 3,5% των εκπαιδευτικών Δημοτικής και 1,3% Μέσης δήλωσαν ότι δέχτηκαν χτύπημα με γροθιά ή/και κλωτσιά. Βία με επιθετικό αντικείμενο δέχτηκαν 1,1% και 1,5% αντίστοιχα. Η σωματική βία, ως συστηματική μορφή βίας, δηλαδή δέκα φορές και πάνω κατά τη διάρκεια του χρόνου, εκδηλώθηκε στο ποσοστό του 1%.

- 9,3% των δασκάλων και 4,6% των καθηγητών δηλώνουν ότι υπήρξαν θύματα περιθωριοποίησης/αποκλεισμού κυρίως από τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς και τη Διευθυντική Ομάδα. Οι εκπαιδευτικοί και των δύο βαθμίδων αναφέρουν ως κυριότερη αιτία περιθωριοποίησής τους κυρίως επαγγελματικούς λόγους.

4. Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, στα πλαίσια της Εθνικής Στρατηγικής για την Πρόληψη και Διαχείριση της Βίας στο Σχολείο, θέτει ως προτεραιότητα την πρόληψη και διαχείριση της βίας ενάντια στους εκπαιδευτικούς. Όλες οι δράσεις της Εθνικής Στρατηγικής έχουν στόχο τα ασφαλή σχολεία, για όλα τα μέλη της σχολικής μονάδας, παιδιά, εκπαιδευτικούς, γονείς και βοηθητικό προσωπικό.

- Συγκεκριμένα, η πρώτη θεματική της Εθνικής Στρατηγικής που αφορά στη συλλογή δεδομένων για θέματα που άπτονται της βίας στο σχολείο, περιλαμβάνει και δεδομένα που αφορούν στη βία κατά των εκπαιδευτικών. Επιπρόσθετα, υπάρχει πρόνοια να επαναληφθεί η έρευνα που αφορά στη θυματοποίηση των εκπαιδευτικών, ώστε να επικαιροποιηθούν τα στοιχεία που αφορούν στην έκταση και στις μορφές βίας που υφίστανται οι εκπαιδευτικοί και να γίνει σύγκριση με τα αποτελέσματα της προηγούμενης έρευνας. Απώτερος στόχος είναι ο σχεδιασμός των δράσεων, τόσο σε επίπεδο ΥΠΠ όσο και σε επίπεδο σχολικών μονάδων, να βασίζεται σε έγκυρα δεδομένα ώστε να είναι πιο αποτελεσματικός.

- Η δεύτερη θεματική, που αφορά στη λήψη νομικών και διοικητικών μέτρων, περιλαμβάνει, ανάμεσα σε άλλα, δράσεις για ευκολότερη πρόσβαση των μαθητών/τριών σε υπηρεσίες ψυχολογικής αξιολόγησης, στήριξης και θεραπείας, μηχανισμό υποβολής και διαχείρισης παραπόνου για όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας, συμπεριλαμβανομένων και των εκπαιδευτικών, και ανάπτυξη πολιτικής για τη σωματική περιοριστική παρέμβαση (Σωματική Περιοριστική Παρέμβαση: σε περιπτώσεις που είναι απαραίτητο να περιοριστεί σωματικά μαθητής/τρια που αποτελεί κίνδυνο για τον εαυτό του ή τους άλλους χρησιμοποιείται η συγκεκριμένη τεχνική/προσέγγιση ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια και η αξιοπρέπεια του μαθητή/τρια και του εκπαιδευτικού).

- Η τρίτη θεματική, που αφορά στην ενίσχυση δομών, περιλαμβάνει δράσεις που ενδυναμώνουν τη συνεργασία μεταξύ ΥΠΠ, ΥΨΥ, ΥΚΕ και Αστυνομίας αλλά και τον συντονισμό μεταξύ των διαφορετικών Τμημάτων και Υπηρεσιών του ΥΠΠ.

- Η τέταρτη θεματική είναι αφιερωμένη στην ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών/τριών μέσα από αξιολογημένα προγράμματα.

- Η πέμπτη θεματική στοχεύει στην προαγωγή της συμμετοχής των μαθητών/τριων σε θέματα που τους αφορούν ως μέτρο πρόληψης της βίας και ενδυνάμωσης του ρολού που έχουν οι ίδιοι στη δημιουργία ασφαλούς σχολικού περιβάλλοντος.

- Η τελευταία θεματική αφορά στην ενδυνάμωση των γονιών, των εκπαιδευτικών και της διευθυντικής ομάδας ώστε να μπορούν να ασκήσουν καλύτερα το ρόλο τους και να διαχειριστούν αποτελεσματικά και με παιδαγωγικό τρόπο αντικοινωνικές συμπεριφορές, όταν αυτές προκύψουν.

5. Ως Παράρτημα I, επισυνάπτονται περαιτέρω στοιχεία από την Ομάδα Άμεσης Παρέμβασης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για ενημέρωσή σας.»

 

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους δόθηκε στον βουλευτή που υπέβαλε την ερώτηση.

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων