Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.02.545

 

Απάντηση ημερομηνίας 2 Ιουλίου 2018 της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Ζέτας Αιμιλιανίδου στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.545, ημερομηνίας 3 Μαΐου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη
 

«Αναφέρομαι στην πιο πάνω Ερώτηση και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:
 

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δεν έχει αρμοδιότητα για θέματα λήψεως αποφάσεων για τον τερματισμό της λειτουργίας ή την αντικατάσταση οποιασδήποτε Μονάδας ηλεκτροπαραγωγής της ΑΗΚ.

Ο Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός (Η/Σ) Δεκέλειας της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ), αποτελείται από έξι Μονάδες ατμοπαραγωγής (Μονάδες Αρ. 1-6) και δύο συστοιχίες Μηχανών Εσωτερικής Καύσης (ΜΕΚ1 και ΜΕΚ2) και εμπίπτει στις πρόνοιες των περί Βιομηχανικών Εκπομπών (Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχος της Ρύπανσης) Νόμων του 2013 και 2016. Με βάση τις πρόνοιες των εν λόγω Νόμων η αρμόδια Αρχή (Υπουργοί Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος) χορήγησε για τον Η/Σ Δεκέλειας Άδεια Βιομηχανικών Εκπομπών. Κατά τη διαδικασία χορήγησης της Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών πραγματοποιήθηκε, με βάση τις πρόνοιες των πιο πάνω Νόμων, Δημόσια Ακρόαση και συνεδρία της Τεχνικής Επιτροπής για την Προστασία του Περιβάλλοντος, στις οποίες προσκλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των γειτονικών Κοινοτήτων, οι οποίοι ενημερώθηκαν για το προσχέδιο όρων λειτουργίας και ορίων εκπομπής της Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών και δεν έφεραν ένσταση στη χορήγηση της εν λόγω Άδειας.

Οι οριακές τιμές εκπομπής, που ισχύουν, καθορίζονται με βάση τις πρόνοιες της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2001/80/EK για τον περιορισμό των εκπομπών στην ατμόσφαιρα ορισμένων ρύπων που ίσχυαν για όλες τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις καύσης στα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι την 1.1.2016 και της αντίστοιχης Κυπριακής νομοθεσίας και περιλαμβάνονται ήδη στην πιο πάνω Άδεια Βιομηχανικών Εκπομπών που χορηγήθηκε για τον Η/Σ Δεκέλειας. Επίσης, στις δύο συστοιχίες των Μηχανών Εσωτερικής Καύσης (ΜΕΚ1 και ΜΕΚ2), έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν αντιρρυπαντικά συστήματα μείωσης των εκπομπών Οξειδίων του Αζώτου.

Καθ’ όσον αφορά στις μετρήσεις της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα στην περιοχή ενημερώνεστε ότι το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δεν λειτουργεί Σταθμό Παρακολούθησης της Ποιότητας του Αέρα στην περιοχή πλησίον του Η/Σ Δεκέλειας. Ο πλησιέστερος Σταθμός Παρακολούθησης βρίσκεται στην πόλη της Λάρνακας. Ωστόσο, με βάση σχετικό Όρο Λειτουργίας που περιλαμβάνεται στην πιο πάνω Άδεια Βιομηχανικών Εκπομπών, η ΑΗΚ διεξάγει μετρήσεις ποιότητας του αέρα γύρω από τον Η/Σ Δεκέλειας. Σκοπός των μετρήσεων είναι να διαπιστώνεται κατά πόσο τηρούνται τα όρια ποιότητας αέρα που καθορίζονται στη νομοθεσία για καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος, της ανθρώπινης υγείας και του κοινού. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των μετρήσεων που περιλαμβάνονται στις ετήσιες εκθέσεις της ΑΗΚ, δεν διαπιστώνονται υπερβάσεις των ορίων της ποιότητας του αέρα της περιοχής πλην των υπερβάσεων, σε ορισμένες περιπτώσεις, της οριακής τιμής των Αιωρούμενων Σωματιδίων (σκόνης) με αεροδυναμική διάμετρο κάτω των 10 μm (ΑΣ10). Σημειώνεται, όμως, ότι υπερβάσεις Αιωρούμενων Σωματιδίων (σκόνης) καταγράφονται στους Σταθμούς Παρακολούθησης που διαθέτει το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας σε όλη την Κύπρο για συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, λόγω των φαινομένων μεταφοράς σκόνης από τις άνυδρες περιοχές Βορείου Αφρικής και Δυτικής Ασίας προς την Κύπρο.

Απόσπασμα της τελευταίας ετήσιας Έκθεσης της ΑΗΚ για το έτος 2017 με τα αποτελέσματα των εν λόγω μετρήσεων ποιότητας του αέρα που διεξήγαγε η ΑΗΚ το έτος 2017 κοντά στον Προσφυγικό Συνοικισμό ΑΗΚ στη Δεκέλεια και στο χωριό Ορμήδεια [Συμπεράσματα (σελ. 15) και Πίνακας Π1 (σελ. 18)] επισυνάπτονται ως Παράρτημα, για ενημέρωσή σας.

Η συμμόρφωση της ΑΗΚ με όλους τους Όρους Λειτουργίας της ABE για θέματα ατμοσφαιρικής ρύπανσης παρακολουθείται από αρμόδιους Λειτουργούς του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί οποιαδήποτε παράβαση λαμβάνονται τα μέτρα που προβλέπονται στους περί Βιομηχανικών Εκπομπών (Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχος της Ρύπανσης) Νόμους του 2013 και 2016.

Από τα πιο πάνω φαίνεται ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα που προβλέπονται στη νομοθεσία για έλεγχο των εκπομπών από τον Η/Σ Δεκέλειας.»
 

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους δόθηκε στο βουλευτή που υπέβαλε την ερώτηση.

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων