Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.02.474

 

Απάντηση ημερομηνίας 19 Απριλίου 2018 της Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Βασιλικής Αναστασιάδου στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.474, ημερομηνίας 29 Μαρτίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέπτου
 

«Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση του κ. X. Θεόπεμπτου και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με πρόνοιες του περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και περί του Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμου [Ν. 38(Ι)2014] έχει δημιουργηθεί Τεχνική Επιτροπή για καθορισμό και αναθεώρηση τελών και δικαιωμάτων επί υπηρεσιών που παρέχουν οι Κυβερνητικές Υπηρεσίες και Ειδικά Ταμεία.

2. Η Τεχνική Επιτροπή έχει συσταθεί με βάση το άρθρο 39 του πιο πάνω Νόμου και απαρτίζεται από το Γενικό Λογιστή της Δημοκρατίας και το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών ή εκπροσώπους τους. Το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας έχει αναλάβει τον υποστηρικτικό ρόλο στις εργασίες της Επιτροπής.

Τα καθήκοντα της Επιτροπής αυτής είναι να καθορίζει και να αναθεωρεί σε τακτά χρονικά διαστήματα τα τέλη και δικαιώματα που καταβάλλονται για υπηρεσίες που παρέχουν οι Κυβερνητικές Υπηρεσίες και τα Ειδικά Ταμεία σε φυσικά και/ή νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, λαμβάνοντας υπόψη και τις απόψεις της εκάστοτε αρμόδιας Κυβερνητικής Υπηρεσίας ή Ειδικού Ταμείου.

Σε περίπτωση που απαιτείται νομοθετική ρύθμιση για τον καθορισμό ή την αναθεώρηση των τελών, αυτά θα πρέπει να προωθούνται για έγκριση από την αρμόδια Κυβερνητική Υπηρεσία ή Ειδικό Ταμείο.

3. Με βάση Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, όλες οι Προτάσεις που υποβάλλονται στο Υπουργικό Συμβούλιο, οι οποίες αφορούν τον Καθορισμό/Αναθεώρηση Τελών και Δικαιωμάτων, περιέχουν την τεκμηριωμένη εισήγηση της Τεχνικής Επιτροπής Καθορισμού και Αναθεώρησης Τελών και Δικαιωμάτων.

Με βάση τα πιο πάνω, για τον καθορισμό ή αναθεώρηση τελών το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων υποβάλλει σε κάθε περίπτωση τις εισηγήσεις του στην αρμόδια Τεχνική Επιτροπή, η οποία και καθορίζει το ύψος του τέλους.

Δεδομένου ότι η Τεχνική Επιτροπή Καθορισμού και Αναθεώρησης Τελών και Δικαιωμάτων λειτουργεί κάτω από το Υπουργείο Οικονομικών εισήγησή μας είναι όπως η ερώτηση του κ. Θεοπέμπτου αποσταλεί, λόγω αρμοδιότητας και στο Υπουργείο Οικονομικών, ώστε να δοθεί η συνολική εικόνα του θέματος.»

 

Απάντηση ημερομηνίας 29 Ιουνίου 2018 του Υπουργού Οικονομικών κ. Χάρη Γεωργιάδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.474, ημερομηνίας 29 Μαρτίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση του κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου και σας διαβιβάζω σχετική απάντηση που έχει δοθεί από την Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας:

“Αναφέρομαι στην επιστολή του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή της Βουλής των Αντιπροσώπων με αρ. φακ. 23.06.011.02.474 και ημερ. 29/5/2018, η οποία διαβιβάστηκε σε σχέση με το ερώτημα του Βουλευτή της Εκλογικής Περιφέρειας Λευκωσίας, κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου και θα ήθελα να σας πληροφορήσω ότι, στον καθορισμό ενός τέλους ή δικαιώματος, λαμβάνονται υπόψη οι πιο κάτω παράγοντες:

(α) Το κόστος του εμπλεκόμενου κυβερνητικού προσωπικού στη βάση της ωριαίας κλίμακας του καθώς και ο χρόνος απασχόλησής του. Λαμβάνονται επίσης υπόψη οι συνεισφορές του εργοδότη στα Ταμεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (11,65%), Πλεονάζοντος Προσωπικού (1,2%) και Κοινωνικής Συνοχής (2%).

(β) Αφετέρου δε, λαμβάνονται υπόψη οι πρόνοιες της Εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών με Αρ. 1514 και ημερ. 12/3/2015, οι οποίες προνοούν την επιβολή ενιαίου συντελεστή πρόσθετης χρέωσης με ποσοστό 25% πάνω στο κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών για κάλυψη των διαχειριστικών και λειτουργικών δαπανών.

2. Πληροφορείστε επίσης, ότι, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 39 του περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και περί του Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμου, (Ν. 38(Ι)/2014), έχει συσταθεί Τεχνική Επιτροπή αποτελούμενη από το Γενικό Λογιστή της Δημοκρατίας και το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών ή Εκπροσώπους τους, η οποία καθορίζει και αναθεωρεί σε τακτά χρονικά διαστήματα, τα τέλη και δικαιώματα που καταβάλλονται για υπηρεσίες που παρέχουν οι Οικονομικοί Φορείς κα τα Ειδικά Ταμεία σε φυσικά και/ή νομικά πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, λαμβάνοντας υπόψη και τις απόψεις του εκάστοτε αρμόδιου Οικονομικού Φορέα ή αρμόδιου Ειδικού Ταμείου.”.»
 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων