Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.02.464

 

Απάντηση ημερομηνίας 15 Μαΐου 2018 της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Ζέτας Αιμιλιανίδου στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.464, ημερομηνίας 23 Μαρτίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου
 

«Αναφέρομαι στην πιο πάνω Κοινοβουλευτική ερώτηση και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

Ο Κλάδος Ποιότητας Αέρα και Στρατηγικού Σχεδιασμού του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, ως ο αρμόδιος Κλάδος για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής και της αντίστοιχης Κυπριακής νομοθεσίας για θέματα ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα στην Κύπρο υποβάλλει ετησίως στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) δεδομένα μετρήσεων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, καθώς και έκθεση με τις ετήσιες εθνικές εκπομπές των ρύπων που προνοούνται στη νομοθεσία. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, το Τμήμα παρακολουθεί και τις εκθέσεις που εκδίδει η ΕΟΠ και αφορούν την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και τα ευρήματα και τις αναφορές που γίνονται για την Κύπρο.

2. Στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο “Urban PM2.5 Atlas – Air Quality in European cities” (έκδοση 2017) (σελ. 43 και 44) (Συνημμένο 1) αναλύεται η προέλευση των ΑΣ2,5 στις πόλεις Λευκωσία και Λεμεσό. Σύμφωνα με την έκθεση αυτή ποσοστό 70% περίπου της ετήσιας τιμής οφείλεται στις φυσικές πηγές και σε διασυνοριακή μεταφορά. Παρόλο που η ετήσια τιμή είναι μικρότερη από την ετήσια οριακή τιμή και μεγάλο ποσοστό της ετήσιας μέσης τιμής οφείλεται σε παράγοντες μη ελεγχόμενους, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας σε συνεργασία με άλλα Υπουργεία/Τμήματα/άλλες Υπηρεσίες/Τοπικές Αρχές και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς προωθεί μέτρα μείωσης των ΑΣ2,5 που οφείλονται σε ανθρωπογενείς αιτίες στην Κύπρο.

3. Ο Κυβερνητικός σχεδιασμός για την αντιμετώπιση και βελτίωση της ποιότητας του αέρα στην Κύπρο βασίζεται στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τα θέματα ποιότητας ατμοσφαιρικού αέρα στην Κύπρο, το οποίο είναι πλήρως εναρμονισμένο με τη σχετική Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ως η αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή της νομοθεσίας για την εκτίμηση και διαχείριση της ποιότητας του αέρα στην Κύπρο, ετοίμασε μέσω του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα στην Κύπρο, το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο το Φεβρουάριο 2008 και στη συνέχεια υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έκτοτε επικαιροποιείται.

4. Η πρόοδος στην υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης παρακολουθείται από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, μέσω Τεχνικής Επιτροπής όπως αυτή προβλέπεται στη σχετική νομοθεσία. Η Τεχνική Επιτροπή συγκαλείται μια φορά κάθε έτος και σ’ αυτή συμμετέχουν εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, του Επιστημονικού και Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου και της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου.

5. Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης υλοποιείται και περιλαμβάνει μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα και ειδικότερα μέτρα για τη μείωση της συγκέντρωσης Αιωρούμενων Σωματιδίων (ΑΣ10 και ΑΣ2,5) στην ατμόσφαιρα της Κύπρου από ανθρωπογενείς πηγές, όπως για παράδειγμα είναι οι εκπομπές από καύσεις (οχήματα, βιομηχανία και θέρμανση). Όπως φαίνεται από τα διαγράμματα του Συνημμένου 2, οι ετήσιες μέσες συγκεντρώσεις Αιωρούμενων Σωματιδίων ΑΣ10 και ΑΣ2,5 μειώνονται κατά τα τελευταία έτη. Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στην εφαρμογή μέτρων του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη Βελτίωσης της Ποιότητας του Αέρα στην Κύπρο.»
 

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους δόθηκε στο βουλευτή που υπέβαλε την ερώτηση.

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων