Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.02.427

 

Απάντηση ημερομηνίας 24 Απριλίου 2018 της Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Βασιλικής Αναστασιάδου στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.427, ημερομηνίας 9 Μαρτίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου
 

«Σχετικά με το πιο πάνω θέμα σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

2. Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων έχει αναλάβει, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, τη μεταφορά της Οδηγίας 2014/94ΕΕ για την ανάπτυξη των υποδομών εναλλακτικών καυσίμων στον τομέα των μεταφορών, στο εθνικό δίκαιο.

3. Σύμφωνα με τις πρόνοιες της Οδηγίας, ετοιμάστηκε ένα Εθνικό Πλαίσιο Πολιτικής (ΕΠΠ) για την ανάπτυξη των υποδομών εναλλακτικών καυσίμων στον τομέα των μεταφορών από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών σε συνεργασία με το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, στη βάση σχεδιοτύπου το οποίο υιοθέτησε τον Ιανουάριο του 2016 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για υποβοήθηση των κρατών μελών. Το εν λόγω ΕΠΠ εγκρίθηκε από το Υπ. Συμβούλιο κατά τη συνεδρία του στις 25 Μαΐου, 2017 και ακολούθως υποβλήθηκε στις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

4. Επισυνάπτεται ως Παράρτημα Α, κατάλογος αποδεκτών στους οποίους αποστάλθηκε το προσχέδιο του ΕΠΠ για την ανάπτυξη της αγοράς των εναλλακτικών καυσίμων και των σχετικών υποδομών, για τις τελικές απόψεις πριν την προώθηση στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση. Η επιλογή του καταλόγου για τα τελικά σχόλια έγινε λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο του ΕΠΠ σύμφωνα με την εν λόγω Οδηγία. Επιπρόσθετα, ζητήθηκαν και οι απόψεις Υπηρεσιών και Οργανισμών οι οποίοι, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, εμπλέκονται ή αναλαμβάνουν δράσεις όσον αφορά στην ανάπτυξη των υποδομών που αναφέρονται στο Εθνικό Πλαίσιο Πολιτικής.

5. Όσον αφορά τα ερωτήματα με αριθμό 2 και 3 της επιστολής σας, αρμόδιο για να απαντήσει είναι το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού στο οποίο έχει κοινοποιηθεί η επιστολή σας.

6. Παραμένω στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε πληροφορίες χρειαστείτε.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους δόθηκε στο βουλευτή που υπέβαλε την ερώτηση.

 

 

Απάντηση ημερομηνίας 13 Δεκεμβρίου 2018 του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Γιώργου Λακκοτρύπη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.427, ημερομηνίας 9 Μαρτίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

 

«Σχετικά με την πιο πάνω ερώτηση και σε συνέχεια της απάντησης της Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων με αρ. Φακ. 5.22.2.8 και ημερομηνία 19.04.2018, σας παραθέτω τα ακόλουθα για τα ερωτήματα 2 και 3 τα οποία εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του ΥΕΕΒΤ:

1. Η μελέτη με τίτλο “Penetration of alternative fuels in Cyprus road and maritime sectors” εκπονήθηκε από το Γερμανικό Ινστιτούτο GIZ εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα πλαίσια της Τεχνικής Βοήθειας για την Κύπρο και ολοκληρώθηκε τέλος Ιουνίου του 2017. Αντίγραφο της μελέτης σε ηλεκτρονική μορφή επισυνάπτεται. Σημειώνεται ότι η μελέτη είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.

2. Τον Απρίλιο του 2017, πριν την ολοκλήρωση της μελέτης, πραγματοποιήθηκε ημερίδα όπου παρουσιάστηκαν τα μέχρι τότε ευρήματα της μελέτης. Στην ημερίδα προσκλήθηκαν και συμμετείχαν διάφορα εμπλεκόμενα κυβερνητικά Τμήματα και αρχές, καθώς και οι εταιρείες πετρελαιοειδών.

3. Τα ευρήματα της μελέτης αποτελούν τη βάση του Σχεδίου Δράσης, για την επίτευξη των υποχρεωτικών στόχων του 2020, στις μεταφορές αλλά και την επίτευξη των νέων ενεργειακών και περιβαλλοντικών στόχων που τίθενται για το 2030 και το 2040 μέσω μιας σειράς νομοθετικών πράξεων που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε στο πλαίσιο της Δέσμης μέτρων “Καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους”. Το Υπουργείο είναι σε συνεχή συνεργασία με το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για το θέμα και αναφέρεται ότι η στρατηγική των μεταφορών θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση πριν την έγκριση της από το Υπουργικό Συμβούλιο.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους δόθηκε στον βουλευτή που υπέβαλε την ερώτηση.

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων