Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.02.389

 

Απάντηση ημερομηνίας 24 Ιανουαρίου 2019 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνου Πετρίδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.389, ημερομηνίας 22 Φεβρουαρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

 

«Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και επιθυμώ να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα:

Η καλύτερη αξιοποίηση της γης, η οποία αποτελεί έναν από τους κύριους συντελεστές παραγωγής, αποτελεί διαχρονικό στόχο του Υπουργείου Εσωτερικών. Ως εκ τούτου, φαινόμενα όπως η πολύ-ιδιοκτησία ή περίπλοκες μορφές συνιδιοκτησίας που εν γένει καθιστούν την αξιοποίηση της γης ακατόρθωτη, έχουν διαχρονικά αντιμετωπιστεί μέσω νομοθετικών ρυθμίσεων. Κύρια προβλήματα διαίρεσης/διαχωρισμού συνιδιοκτητών, αδιανέμητων και περίκλειστων ακινήτων, και κατ' επέκταση έκδοσης ξεχωριστών τίτλων ιδιοκτησίας που ταλάνιζαν αρκετούς πολίτες, ρυθμίστηκαν κατά μεγάλο βαθμό το 2015, όταν τροποποιητικά νομοσχέδια είχαν προωθηθεί και ψηφιστεί σε νόμους [Ν.39(Ι)/2015, Ν.40(Ι)/2015 Ν.41(Ι)/2015]. Παρόλο που πολλοί ιδιοκτήτες επωφελήθηκαν από τις νέες πρόνοιες της νομοθεσίας, λόγω της πολυπλοκότητας του θέματος κρίθηκε σκόπιμη η παρακολούθηση της εφαρμογής της, για βελτίωση των διαδικασιών όπου/όταν χρειαζόταν.

2. Πρόσφατα, δεδομένου ότι κρίθηκε αναγκαία η εκ νέου τροποποίηση του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, Κεφ. 224, του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, Κεφ. 96 και του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, Ν. 90/1972, αλλά και η θεσμοθέτηση Κανονισμών βάσει του άρθρου 29 του προαναφερθέντος Κεφ. 224, ετοιμάστηκαν σχετικά νομοσχέδια, τα οποία αφού ελέγχθηκαν νομοτεχνικά από το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 2.10.2018.

3. Αξιοσημείωτη είναι επίσης η ύπαρξη στον περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμο, Κεφ. 224 (Άρθρο 28), εναλλακτικής πρόνοιας διαχείρισης συνιδιοκτητών ακινήτων, μέσω της οποίας σε περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατό να υλοποιηθεί οποιοσδήποτε διαχωρισμός βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, είναι δυνατή η έκδοση “Πιστοποιητικού Αδιανεμήτου”, το οποίο επενεργεί ως μοχλός πίεσης για διαμοιρασμό/μεταβίβαση της ιδιοκτησίας μεταξύ των συνιδιοκτητών ή πώλησης του ακινήτου στην ελεύθερη αγορά από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.»

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων