Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.02.335

 

Απάντηση ημερομηνίας 30 Απριλίου 2018 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.335, ημερομηνίας 4 Ιανουαρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου
 

«Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και επιθυμώ να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα:
 

Η πρόταση Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου, άρχισε να συζητείται σε Ομάδα Εργασίας του Συμβουλίου το 2014 και βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο. Η πρόταση εγκρίθηκε στη συνεδρίαση της Ειδικής Επιτροπής Γεωργίας στις 20/11/17 (με ειδική πλειοψηφία) και η Προεδρία υπέγραψε τη σχετική επιστολή η οποία θα αποσταλεί στον Πρόεδρο της Επιτροπής Γεωργίας του Ευρωκοινοβουλίου (ΕΚ) και με την οποία ζητείται η έγκριση της πρότασης από την Ολομέλεια. Στη συνέχεια, το Συμβούλιο θα εγκρίνει το ίδιο κείμενο. Οι νέοι κανόνες αναμένεται να τεθούν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2021.

Κατά τη συνεδρίαση της Ειδικής Επιτροπής Γεωργίας στις 20/11/17, εναντίον της πρότασης τοποθετήθηκε μεταξύ άλλων κρατών μελών και η Κύπρος, εκφράζοντας τη διαφωνία της σε τρία κυρίως θέματα ως ακολούθως:

1) Ανίχνευση μη εγκεκριμένων ουσιών σε βιολογικά προϊόντα/Non-authorised Substances (Articles 27, 28, 29,41 & 42).
Η συγκεκριμένη πρόνοια αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα θέματα στο οποίο διαφώνησαν τα Κ.Μ. κατά τις διαβουλεύσεις που πραγματοποιήθηκαν μέχρι σήμερα (Ομάδα Εργασίας Συμβουλίου, Ειδική Επιτροπή Γεωργίας και Συμβούλιο Υπουργών). Η πρόνοια αναφέρεται στην παρουσία μη εγκεκριμένων ουσιών (π.χ. φυτοπροστατευτικών ουσιών) στα βιολογικά προϊόντα. Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με τη σχετική πρόνοια, όταν σε βιολογικό προϊόν ανιχνευθεί απαγορευμένη ουσία για χρήση στη βιολογική παραγωγή, τότε ακολουθεί άμεση απόσυρση του προϊόντος και διενέργεια έρευνας από την Αρμόδια Αρχή και τους εμπλεκόμενους φορείς ελέγχου. Εάν από τα αποτελέσματα της έρευνας διαπιστωθεί ότι έχει γίνει χρήση της απαγορευμένης ουσίας ή δεν έχουν εφαρμοστεί σχετικά προληπτικά μέτρα, το προϊόν αποσύρεται οριστικά. Σε περίπτωση που τα πιο πάνω δεν αποδειχθούν, το προϊόν θα μπορεί να πωληθεί ως βιολογικό.

Κατά τις συζητήσεις του προσχεδίου του Κανονισμού, η Κύπρος παρέμεινε σταθερά στη θέση της ότι προϊόν στο οποίο ανιχνεύθηκε μη επιτρεπόμενη ουσία στη βιολογική γεωργία, δεν μπορεί να φέρει σήμανση βιολογικού προϊόντος. Θεωρούμε ότι σε περίπτωση εντοπισμού μη εγκεκριμένων ουσιών, ανεξάρτητα από τον καταλογισμό ή όχι ευθυνών στους επιχειρηματίες βιολογικής παραγωγής, το προϊόν ή τουλάχιστον η συγκεκριμένη παρτίδα δεν θα πρέπει να πωλείται ως βιολογικό. Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει ο κίνδυνος υποβάθμισης της αξιοπιστίας του συστήματος ελέγχου και γενικότερα των βιολογικών προϊόντων, γιατί ο καταναλωτής έχει συνδέσει τα βιολογικά προϊόντα με την απουσία οποιωνδήποτε αγροχημικών ουσιών σε οποιαδήποτε συγκέντρωση.

Επίσης, σύμφωνα με το προσχέδιο, γίνεται εισαγωγή νέας πρόνοιας με την οποία δίνεται η δυνατότητα στα κράτη μέλη να υιοθετήσουν και να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα στην επικράτειά τους, για αποφυγή της χωρίς πρόθεση επιμόλυνσης βιολογικών καλλιεργειών με μη επιτρεπόμενες ουσίες. Η εισαγωγή αυτής της νέας πρόνοιας, δεν μας βρίσκει σύμφωνους, γιατί πρώτον ουσιαστικά θα εφαρμόζονται διαφορετικοί κανόνες παραγωγής σε κάθε κράτος μέλος και δεύτερο δεν θα αποτρέπεται η διακίνηση βιολογικών προϊόντων με υπολείμματα μη επιτρεπόμενων ουσιών από ένα κράτος μέλος σε άλλο.

2) Χρήση οριοθετημένων κλινών/ Use of demarcated beds in greenhouses (Annex II, Part I, point 1.5).
Με την εισαγωγή αυτής της πρόνοιας στην πρόταση Κανονισμού, επιτρέπεται η παραγωγή βιολογικών προϊόντων εκτός εδάφους, δηλαδή σε οριοθετημένες κλίνες (demarcated beds), μέθοδος η οποία έρχεται σε αντίθεση με τις αρχές της βιολογικής παραγωγής όπου η παραγωγή γεωργικών προϊόντων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το έδαφος.

Σύμφωνα με την εν λόγω πρόνοια επιτρέπεται η παραγωγή βιολογικών προϊόντων σε οριοθετημένες κλίνες στη Φιλανδία, Σουηδία και Δανία για διάστημα 10 χρόνων. Η Κύπρος θεωρεί ότι η συμπερίληψη της πρόνοιας αυτής, δημιουργεί διάκριση υπέρ των χωρών αυτών. Παρ’ όλη τη διαφωνία μας για λόγους αρχών, στο θέμα αυτό η Κύπρος ήταν έτοιμη να επιδείξει ευελιξία, δεδομένου ότι η παρέκκλιση αυτή σύμφωνα με συγκεκριμένη πρόνοια, θα τερματιστεί σε διάστημα 10 χρόνων ενώ το όλο θέμα θα επανεξεταστεί σε 5 χρόνια.

3) Προσυσκευασμένα προϊόντα/Prepacked products [Article 34(2)] and unpacked products [Article 35(8)].
Σύμφωνα με την πρόταση Κανονισμού, τα κράτη μέλη μπορούν να εξαιρούν από το σύστημα ελέγχου και πιστοποίησής τους επιχειρηματίες λιανικής που ασχολούνται με την πώληση μη συσκευασμένων προϊόντων (χύμα) και οι οποίοι πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Οι προϋποθέσεις σχετίζονται με το ποσοστό του ετήσιου κόστους πιστοποίησης ή με βάση τον κύκλο εργασιών των μη συσκευασμένων προϊόντων ή με βάση τις συνολικές ποσότητες μη συσκευασμένων προϊόντων που εμπορεύεται το κατάστημα.

Η Κύπρος διαφώνησε με την εξαίρεση των καταστημάτων λιανικής πώλησης που ασχολούνται με την πώληση μη συσκευασμένων βιολογικών προϊόντων από το σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης. Η διαφωνία έγκειται στο γεγονός ότι είναι πολύ δύσκολη η διαπίστωση των εξαιρέσεων με βάση τις τρεις πιο πάνω προϋποθέσεις, αλλά και για λόγους αποτελεσματικότερου ελέγχου των βιολογικών προϊόντων και ενίσχυσης της εμπιστοσύνης του καταναλωτή προς αυτά.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις ή πρόσθετες πληροφορίες επί των πιο πάνω.»

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων