Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.02.258

 

Απάντηση ημερομηνίας 28 Μαρτίου 2018 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνου Πετρίδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.258, ημερομηνίας 8 Νοεμβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου
 

«Αναφέρομαι στην πιο πάνω Ερώτηση και επιθυμώ να σας ενημερώσω τα ακόλουθα:

(α) Ως το αρμόδιο κυβερνητικό τμήμα, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων είναι γνώστης της νέας τεχνολογίας μετρητών νερού, την οποία και εφαρμόζει όπου ενδείκνυται, ενώ ήδη προωθεί την εφαρμογή συστημάτων ηλεκτρονικής καταγραφής για πιο αποδοτική και ακριβή παρακολούθηση. Η εγκατάσταση όμως μετρητών πόσιμου νερού με αυξημένη ευαισθησία, για εντοπισμό διαρροών εντός ιδιωτικών περιουσιών, αφορά τα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας, τους Δήμους και τις Κοινότητες, που έχουν την αρμοδιότητα διάθεσης του πόσιμου νερού το οποίο τους πωλεί (σε χονδρική βάση) και εξυπηρέτησης του τελικού καταναλωτή, μέσω των δικών τους δικτύων υδατοπρομήθειας. Περαιτέρω, σε ό,τι αφορά στην καταμέτρηση νερού για αρδευτικούς σκοπούς, η εγκατάσταση μετρητών νερού με αυξημένη ευαισθησία για εντοπισμό διαρροών, δεν συστήνεται εφόσον, εκτός του υψηλού κόστους, οι μετρητές θα ήταν εκτεθειμένοι σε πιθανές κακόβουλες ενέργειες. Σε τέτοιες περιπτώσεις το Τ.Α.Υ. προωθεί την εγκατάσταση μετρητών με πρόνοια ηλεκτρονικού σήματος, ώστε να μπορούν να αξιοποιηθούν μελλοντικά για ηλεκτρονική καταγραφή.

(β) Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας μας έχει ενημερώσει ότι δεν έχει τοποθετήσει ή δοκιμάσει μη μηχανικού τύπου μετρητές για οικιακούς καταναλωτές, όμως, σε μεγάλους καταναλωτές και στις περιοχές υδροδότησης DMAs, όπου η ανάγκη για ακρίβεια και έλεγχο της υδροδότησης είναι υψηλή, η πρακτική που ακολουθείται τα τελευταία χρόνια είναι να τοποθετούνται μη μηχανικού τύπου μετρητές υπερήχων (ultrasonic) με ψηφιακή ένδειξη ροής και όγκου νερού υψηλής ακρίβειας. Μετά από διερεύνηση του θέματος, το Σ.Υ.Λ. διαπίστωσε ότι ισραηλινή εταιρεία όντως κατασκεύασε οικιακό μετρητή υπερήχων χωρίς όμως αυτός να είναι διαθέσιμος για πώληση στο εξωτερικό, σύμφωνα με την εταιρεία που αντιπροσωπεύει τους συγκεκριμένους μετρητές, ενώ παράλληλα αντίστοιχους μετρητές παρέχουν ευρωπαϊκοί κατασκευαστές με το κόστος τους να κυμαίνεται στα €100.000-€200.000 ανά μετρητή. Οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Συμβουλίου παρακολουθούν συστηματικά τις εξελίξεις σχετικά με τους μετρητές και όποιες νέες τεχνολογίες προκύψουν αξιολογούνται και ανάλογα υιοθετούνται ή όχι.

(γ) Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού δήλωσε ότι έχει εξετάσει την προοπτική εφαρμογής της τεχνολογίας αυτόματης καταγραφής υδρομετρητών AMR (Automated Meter Reading) και έχει αποφασίσει ότι, σε πρώτη φάση, θα προχωρήσει στην εφαρμογή της για την υδροδότηση των πολύ ψηλών κτιρίων και άλλων μεγάλων αναπτύξεων που βρίσκονται σε εξέλιξη στην περιοχή του Σ.Υ. Λεμεσού. Όσον αφορά στη γενική εφαρμογή της τεχνολογίας αυτής σε όλα τα υποστατικά, το Συμβούλιο θεωρεί ότι στο παρόν στάδιο αυτή είναι οικονομικά ασύμφορη. Το θέμα θα παραμείνει υπό παρακολούθηση και ανάλογα με τις τεχνοοικονομικές εξελίξεις που θα προκύψουν, δυνατό να επανεξεταστεί και η θέση του Σ.Υ. Λεμεσού.

(δ) Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας έχει με τη σειρά του σημειώσει ότι, σε συνεργασία με τα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας και Λεμεσού, προχώρησε στην εκπόνηση μελέτης βιωσιμότητας για την εφαρμογή μετρητών υψηλής τεχνολογίας για αυτόματη καταμέτρηση της κατανάλωσης (Automated Meter Reading/Advanced Metering Infrastructure), η οποία κατέδειξε ότι, παρά τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η συγκεκριμένη τεχνολογία, λόγω βελτίωσης του επιπέδου προσφοράς υπηρεσιών υδατοπρομήθειας και ευαισθητοποίησης των καταναλωτών στη χρήση του νερού και εξοικονόμησής του, εντούτοις η εφαρμογή της προϋποθέτει σημαντικές δαπάνες για το Συμβούλιο, που ενδεχόμενα να χρειαστεί να μετακυλιστούν στους καταναλωτές με πρόσθετη επιβάρυνση. Αν και η μελέτη κατέδειξε πως, υπό τις επικρατούσες συνθήκες, η απαιτούμενη επένδυση στην τεχνολογία για αυτόματη καταμέτρηση της κατανάλωσης, με τη χρήση “έξυπνων” μετρητών δεν είναι συμφέρουσα για το Σ.Υ. Λάρνακας, δεδομένου ότι το ατιμολόγητο νερό διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα και οι τιμές αγοράς του νερού από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων είναι σταθερές, το Συμβούλιο αποφάσισε να προχωρήσει σε πιλοτική εφαρμογή της συγκεκριμένης τεχνολογίας σε περιορισμένης έκτασης περιοχή, για καλύτερη αξιολόγηση των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων που προκύπτουν, υπό την προϋπόθεση ότι στο προτεινόμενο πιλοτικό έργο θα συμμετάσχουν και τα άλλα δύο Συμβούλια Υδατοπρομήθειας, λόγω των συνεργειών που υπάρχουν στην περίπτωση της από κοινού προώθησης του θέματος. Μέχρι σήμερα όμως δεν υπήρξε ανάλογο ενδιαφέρον από τα άλλα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας για πιλοτική εφαρμογή της συγκεκριμένης τεχνολογίας.

(ε) Περαιτέρω, η Ένωση Δήμων Κύπρου ανάφερε ότι, από απαντήσεις που έλαβε από Δήμους που λειτουργούν ως Αρχές Υδατοπρομήθειας, προκύπτει ότι οι Δήμοι αντιλαμβάνονται τα οφέλη που μπορεί να προσδώσει η τεχνολογία στα θέματα διανομής νερού και εντοπισμού διαρροών και ενδεχομένως η σταδιακή χρήση υδρομετρητών υψηλής τεχνολογίας να αποτελέσει βήμα εκσυγχρονισμού. Για το σκοπό αυτό, στο παρελθόν κάποιοι Δήμοι είχαν εξετάσει το θέμα, όμως, δεν προχώρησαν σε υλοποίησή του, καθώς φαίνεται ότι το ψηλό κόστος αγοράς των υπό αναφορά υδρομετρητών, αλλά και η σημαντική δαπάνη που απαιτείται για τη δημιουργία, διαχείριση και συντήρηση της αναγκαίας υποδομής, μέσω της οποίας θα τυγχάνουν διαχείρισης οι νέοι υδρομετρητές, λειτούργησαν αποτρεπτικά. Ο Δήμος Ύψωνα απάντησε ότι προγραμματίζει να προβεί σε πιλοτική εφαρμογή τέτοιων υδρομετρητών, τα αποτελέσματα της οποίας αναμένονται εντός του τρέχοντος έτους.»

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων