Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.02.244

 

         Απάντηση ημερομηνίας 26 Απριλίου 2018 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνου Πετρίδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.244, ημερομηνίας 26           Οκτωβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου
 

«Αναφέρομαι στην πιο πάνω Ερώτηση και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

2. Στην παραλιακή περιοχή νότια του αεροδρομίου Λάρνακας έχει δημιουργηθεί από τα τέλη της δεκαετίας του ’70 μέχρι και σήμερα, παράνομος κατασκηνωτικός χώρος σε κρατική γη. Αρχικά η διαχείριση του χώρου γινόταν παράνομα από ιδιώτη, τον κ. Σπύρο Χατζηγιάννη, ο οποίος, έναντι πληρωμής παρείχε διάφορες διευκολύνσεις στους κατασκηνωτές (καθαριότητα, νερό κλπ.). Στην πορεία του χρόνου, η διευθέτηση αυτή ατόνησε και οι κατασκηνωτές αυτοδιαχειρίζονται πλέον το χώρο, κατασκευάζοντας μόνιμες υποδομές και κατασκευές.

3. Για επίλυση του διαχρονικού αυτού προβλήματος, ο Δήμος Λάρνακας υπέβαλε αίτημα για εκμίσθωση τμήματος της κρατικής γης στην περιοχή, προκειμένου να δημιουργήσει, σε συνεργασία με τον ΚΟΤ, ένα σύγχρονο κατασκηνωτικό χώρο. Το Υπουργικό Συμβούλιο αρχικά με Απόφασή του το 2008 ενέκρινε την εκμίσθωση κρατικής γης, έκτασης 36 000 τ.μ., η οποία περιελάμβανε και τα υφιστάμενα παραπήγματα. Εντούτοις, με νεότερη Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου το 2010, αποφασίστηκε η εκμίσθωση στο Δήμο εκ νέου του ίδιου χώρου, μικρότερης όμως έκτασης (35 060 τ.μ.). Η Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου δεν υλοποιήθηκε αφού ο Δήμος Λάρνακας δεν έχει υπογράψει τη σύμβαση μίσθωσης, ενώ προέκυψε ανάγκη εκπόνησης Περιβαλλοντικής Μελέτης για την αξιοποίηση του χώρου.

4. Ο τέως Υπουργός Εσωτερικών έδωσε οδηγίες όπως πραγματοποιηθεί άμεσα εκ νέου επιτόπια έρευνα από λειτουργό του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου Λάρνακας, για καταγραφή των στοιχείων των παράνομων επεμβάσεων και αφού γίνει τούτο, τοιχοκολληθεί ανακοίνωση στο χώρο της κατασκήνωσης και δοθεί παράλληλα γραπτή προειδοποίηση είτε διά χειρός είτε διά διπλοσυστημένου ταχυδρομείου στους παρανομούντες για εγκατάλειψη του χώρου. Σε περίπτωση που αυτοί δεν συμμορφωθούν εντός τακτής προθεσμίας, να ληφθούν δικαστικά μέτρα εναντίον τους για εξασφάλιση διατάγματος κατεδάφισης/απομάκρυνσης των υποστατικών και είσπραξη των οφειλόμενων ενοικίων.

5. Όλα τα πιο πάνω έγιναν και στις 30.6.2017 στάληκε διπλοσυστημένη επιστολή σε όλους τους παράνομους/επεμβασίες και έγινε παράλληλα τοιχοκόλληση της ανακοίνωσης σε όλα τα παράνομα υποστατικά, δίνοντας προθεσμία μέχρι 31.8.2017 για να μετακινήσουν τα υποστατικά τους ώστε να καταστεί ο χώρος ελεύθερος.

6. Το μείζον ζήτημα δεν είναι πλέον το θέμα της δημιουργίας κατασκηνωτικού χώρου αλλά η άρση των παράνομων επεμβάσεων στην κρατική γη από τους παράνομους κατασκηνωτές. Ήδη δόθηκαν πολλές ευκαιρίες στους κατασκηνωτές για συμμόρφωση και η τελευταία παράταση δόθηκε με τη σύμφωνη γνώμη τους και με τη διαβεβαίωση από μέρους τους προς τον τέως Υπουργό Εσωτερικών ότι θα συμμορφωθούν.

7. Με βάση τον περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμο, ο Έπαρχος έχει την εξουσία να κινήσει τις διαδικασίες δίωξης των κατόχων των εν λόγω υποστατικών για ανέγερση οικοδομής χωρίς άδεια από την αρμόδια Αρχή (Δήμος Λάρνακας) και το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας για παράνομη επέμβαση σε κρατική γη. Επίσης, ο Έπαρχος ως αρμόδια Αρχή σύμφωνα με τον περί Προστασίας της Παραλίας Νόμο, μπορεί να προχωρήσει σε άμεση μετακίνηση όλων των υποστατικών που επεμβαίνουν στη Ζώνη Προστασίας της παραλίας.

8. Το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας έχει προβεί σε νέα επιτόπια εξέταση του χώρου, αφότου παρήλθε η προθεσμία που δόθηκε στους κατασκηνωτές, με σκοπό την ετοιμασία σχετικής έκθεσης για παραπομπή στη Νομική Υπηρεσία για λήψη δικαστικών μέτρων.»

 

Απάντηση ημερομηνίας 6 Μαρτίου 2019 του Υφυπουργού Τουρισμού κ. Σάββα Περδίου στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.244, ημερομηνίας 26 Οκτωβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Σχετικά με την πιο πάνω ερώτηση σας πληροφορώ ότι το υπό αναφορά ερώτημα απαντήθηκε ήδη από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας με σχετική επιστολή ημερομηνίας 18.01.2019, κατόπιν ενημέρωσης που έτυχε από τον ΚΟΤ πριν την λειτουργία του Υφυπουργείου και παρατίθεται πιο κάτω:

Ιδιωτικός κατασκηνωτικός χώρος στη κοινότητα Μενεού

Σχετικά με το πιο πάνω ερώτημα σας πληροφορώ ότι ο ιδιωτικός κατασκηνωτικός χώρος, που λειτουργεί στην περιοχή της παραλίας του αεροδρομίου στην κοινότητα Μενεού, δεν είχε εξασφαλίσει άδεια λειτουργίας από τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού.

2. Τα ερωτήματα (3) και (4) στην επιστολή του κ. Χ. Θεοπέμπτου, δεν μπορούν να απαντηθούν εφόσον ο συγκεκριμένος κατασκηνωτικός χώρος δεν έχει υποβάλει αίτηση για να εξασφαλίσει άδεια λειτουργίας από τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού.”

 

 

 

 

 

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων