Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.02.117

 

Απάντηση ημερομηνίας 8 Νοεμβρίου 2017 του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστα Καδή στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.117, ημερομηνίας 6 Σεπτεμβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου
 

«Αναφορικά με την ερώτηση του Βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου με αρ. Ερ. 23.06.011.02.117 και ημερ. 8/9/2017 πληροφορήστε τα ακόλουθα:

2. Σύμφωνα με το παράρτημα του άρθρου 4 του περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας Νόμου του 2015, δικαίωμα σε φοιτητική χορηγία έχει οικογένεια φοιτητή, της οποίας το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις πενήντα εννέα χιλιάδες ευρώ (€59.000), όταν αυτή έχει μέχρι και δύο εξαρτώμενα τέκνα. Για τις οικογένειες με περισσότερα από δύο εξαρτώμενα τέκνα, το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα μπορεί να υπερβεί τις πενήντα εννέα χιλιάδες ευρώ κατά τρεις χιλιάδες ευρώ για κάθε πρόσθετο τέκνο.

3. Σύμφωνα, δε, με τις ερμηνευτικές διατάξεις (άρθρο 2) του συγκεκριμένου Νόμου:
«οικογενειακό εισόδημα» σημαίνει το συνολικό ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα που αποκτήθηκε από οικογένεια εντός του έτους, το οποίο προηγείται κατά ένα (1) έτος από την 1η Ιανουαρίου του ακαδημαϊκού έτους για το οποίο καταβάλλεται η κρατική φοιτητική μέριμνα και το οποίο προέρχεται από-

(α) εργασία μισθωτού ή αυτοτελώς εργαζομένου·

(β) οποιοδήποτε εισόδημα από συνταξιοδοτικό σχέδιο ή/και ταμείο ή/και επαγγελματικό σχέδιο, εσωτερικού και εξωτερικού·

(γ) ενοίκια·

(δ) έσοδα από τόκους και μερίσματα·

(ε) διατροφή που λαμβάνεται με βάση τις διατάξεις των περί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων Νόμων του 1990 μέχρι 2008 και των περί Ρυθμίσεως των Περιουσιακών Σχέσεων των Συζύγων Νόμων του 1991 έως 2008, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, εφόσον έχει αποδεδειγμένα παρασχεθεί·

(στ) επιχορηγήσεις από τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών, εισοδηματικής φύσεως·

(ζ) δημόσιο βοήθημα που παραχωρείται με βάση τις διατάξεις των περί Δημοσίων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών Νόμων του 2006 έως 2013, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται·

(η) επίδομα που παραχωρείται με βάση τις διατάξεις των περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νόμων του 2014 έως (Αρ. 2) του 2015, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται·

(θ) επίδομα τέκνου και επίδομα μονογονιού που παραχωρείται με βάση τις διατάξεις των περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμων του 2002 έως 2015, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται·

(ι) οποιεσδήποτε άλλες χορηγίες, επιδόματα και πηγές στη Δημοκρατία ή στο εξωτερικό, όπως αυτά αναφέρονται στο έντυπο αίτησης, που προβλέπεται στο άρθρο 12,

αλλά δεν περιλαμβάνει εισοδήματα των τέκνων μαθητών/φοιτητών πλήρους φοίτησης που προέρχονται από εργασία ή απασχόληση, την κρατική φοιτητική μέριμνα, υποτροφίες, καθώς και από επιδόματα και χορηγίες σε αναξιοπαθούντα άτομα με αναπηρίες ή χρόνιες παθήσεις που παραχωρούνται από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

4. «Ακαδημαϊκό έτος» σημαίνει την περίοδο που αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου εκάστου έτους. Διευκρινίζεται ότι, το ακαδημαϊκό έτος 2016/2017, άρχισε την 1η Σεπτεμβρίου 2016 και έληξε την 31η Αυγούστου 2017. Το έτος που προηγείται κατά ένα έτος από την 1η Ιανουαρίου 2017, είναι το 2016. Επομένως για το ακαδημαϊκό έτος 2016/2017 λαμβάνεται υπόψη το ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα του 2016 για σκοπούς εξέτασης των αιτήσεων για φοιτητική χορηγία.

5. Με δεδομένο τις πιο πάνω νομοθετικές πρόνοιες, σας ενημερώνω ότι, οι συσσωρευμένοι καθυστερημένοι μισθοί προηγούμενου έτους, λαμβάνονται υπόψη κατά το έτος που εισπράττονται, και ως εκ τούτου συμπεριλαμβάνονται στο ακαθάριστο εισόδημα της οικογένειας κατά το έτος που της έχουν καταβληθεί.»

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων