Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.02.096

 

Απάντηση ημερομηνίας 14 Δεκεμβρίου 2017 της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Ζέτας Αιμιλιανίδου στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.096, ημερομηνίας 31ης Αυγούστου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου
 

«Αναφέρομαι στην πιο πάνω κοινοβουλευτική ερώτηση και σας ενημερώνω τα ακόλουθα:
 

2. Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μέσω των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας είναι αρμόδιο για την εφαρμογή του περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμου και των περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Κανονισμών που διέπουν τη λειτουργία των Στεγών Ηλικιωμένων και Αναπήρων.

3. Με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών και της διασφάλισης των δικαιωμάτων των εξυπηρετούμενων των Στεγών Ηλικιωμένων και Αναπήρων, οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας εγκρίνουν τη λειτουργία των Στεγών Ηλικιωμένων και Αναπήρων, σύμφωνα με τα καθορισμένα από την ανωτέρω νομοθεσία επίπεδα και προβαίνουν σε τακτικές επιθεωρήσεις που αφορούν μεταξύ άλλων, τα προσόντα του προσωπικού, την αναλογία του προσωπικού προς τους ένοικους και τις σχέσεις αριθμού θέσεων με τον διαθέσιμο εξοπλισμό και χώρους.

4. Οι πρόνοιες της ανωτέρω Νομοθεσίας διασφαλίζουν τα ελάχιστα επίπεδα λειτουργίας των προσφερόμενων υπηρεσιών. Στόχος του Υπουργείου είναι η συστηματική επιθεώρηση όλων των προγραμμάτων και Στεγών και εντατικοποίηση των προσπαθειών για συμμόρφωση των ιδιοκτητών τους προς τις πρόνοιες των Νόμων και των σχετικών Κανονισμών. Οι επιθεωρήσεις και οι έλεγχοι στις Στέγες γίνονται τις περισσότερες φορές απροειδοποίητα, καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου και η συχνότητά τους εξαρτάται από τις ιδιαιτερότητες και τα ζητήματα που αφορούν σε κάθε Στέγη, με στόχο τη συμμόρφωση με όλες τις πρόνοιες της νομοθεσίας. Νοείται ότι σε όλες τις περιπτώσεις εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, περιλαμβανομένων των οποιωνδήποτε κυρώσεων προβλέπονται ανάλογα με τα δεδομένα.

5. Σημειώνεται ότι οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας έχουν καταρτίσει αλφαβητικό κατάλογο με όλες τις εγκεκριμένες ανά επαρχία Στέγες, ο οποίος αναθεωρείται ανάλογα. Με τον κατάλογο αυτό διασφαλίζεται η ισότιμη μεταχείριση των Στεγών, αφού είναι διαθέσιμοι για όλους τους ενδιαφερόμενους πολίτες στην ιστοσελίδα των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας και στα Επαρχιακά Γραφεία Ευημερίας. Σήμερα λειτουργούν εκατόν έντεκα (111) Στέγες Ηλικιωμένων και Αναπήρων. Ενημερωτικά, αναφέρεται, ότι εντός του 2017, οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας έχουν προωθήσει τον τερματισμό της λειτουργίας τεσσάρων (4) Στεγών Ηλικιωμένων, οι οποίες δεν τηρούσαν τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας.

6. Για σκοπούς βελτίωσης και αναβάθμισης των υπηρεσιών που παρέχονται από τις Στέγες, το 2013 ετοιμάσθηκε Νομοσχέδιο και προσχέδιο Κανονισμών που εκσυγχρονίζουν την κείμενη Νομοθεσία. Μόλις ολοκληρωθεί ο νομοτεχνικός έλεγχος, το Νομοσχέδιο και το προσχέδιο Κανονισμών θα υποβληθούν στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση και στη Βουλή των Αντιπροσώπων για συζήτηση και ψήφιση.»

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων