Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.02.025

 

Απάντηση ημερομηνίας 18 Οκτωβρίου 2017 του Υπουργού Υγείας κ. Γιώργου Παμπορίδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.025, ημερομηνίας 31ης Ιουλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

 

«Η απάντηση στα ερωτήματα που εγείρετε στην ερώτηση σας με αρ. ερ. 23.06.011.02.025, από το αρμόδιο Τμήμα, τις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, είναι η ακόλουθη:

2. Το εμπόριο των αυγών ρυθμίζεται από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 853/2004 για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, και τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 589/2008 για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου σχετικά με τις προδιαγραφές εμπορίας των αυγών.

3. Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 853/2004 (Παράρτημα III, Τμήμα X, Κεφάλαιο I, παράγραφος 2) αναφέρει ότι: “Τα αυγά πρέπει να αποθηκεύονται και να μεταφέρονται μέχρι την πώληση στον τελικό καταναλωτή σε θερμοκρασία, κατά προτίμηση σταθερή, που εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή διατήρηση των ιδιοτήτων τους από πλευράς υγιεινής, εκτός εάν η αρμόδια αρχή επιβάλλει απαιτήσεις εθνικών διατάξεων σχετικά με τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης αυγών και τα οχήματα μεταφοράς αυγών μεταξύ αυτών των εγκαταστάσεων αποθήκευσης”.

4. Η αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 στην Κύπρο, όσον αφορά τα αυγά, είναι οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του Κράτους.

5. Η αιτιολογική σκέψη με αριθμό (7) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 589/2008 αναφέρει ότι: “Η φύλαξη κρύων αυγών σε θερμοκρασία δωματίου μπορεί να οδηγήσει σε συμπύκνωση υδρατμών, η οποία διευκολύνει την ανάπτυξη βακτηρίων στο κέλυφος και ενδεχομένως τη διείσδυσή τους στο αυγό. Για το λόγο αυτό, τα αυγά πρέπει να αποθηκεύονται και να μεταφέρονται κατά προτίμηση σε σταθερή θερμοκρασία και δεν πρέπει, κατά κανόνα, να ψύχονται πριν από την πώλησή τους στον τελικό καταναλωτή”.

6. Το άρθρο 2, εδάφιο 3 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 589/2008 αναφέρει ότι: “Τα αυγά της κατηγορίας Α δεν υποβάλλονται σε καμία επεξεργασία συντήρησης ούτε ψύχονται σε κτιριακές ή άλλες εγκαταστάσεις όπου η θερμοκρασία διατηρείται τεχνητά κάτω από + 5 °C. Εντούτοις, αυγά τα οποία έχουν παραμείνει σε θερμοκρασία χαμηλότερη από + 5 °C κατά τη διάρκεια μεταφοράς για μέγιστη διάρκεια 24 ωρών ή στα σημεία λιανικής πώλησης για διάρκεια όχι μεγαλύτερη των 72 ωρών δεν θεωρούνται αυγά διατηρημένα με απλή ψύξη”. Επομένως, στα στάδια μέχρι και το στάδιο της έκθεσης προς πώληση, δεν επιτρέπεται η διατήρηση των αυγών σε ψυγεία όπου η θερμοκρασία διατηρείται σε θερμοκρασία κάτω των + 5 °C, αλλά δίδεται ένα περιθώριο διατήρησης σε θερμοκρασία κάτω από + 5 °C για μέχρι 72 ώρες. Η έγνοια όσον αφορά την ασφάλεια των τροφίμων, είναι να μην προκληθούν συνθήκες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην συμπύκνωση υδρατμών, όπως επεξηγείται στην αιτιολογική σκέψη με αριθμό (7) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 589/2008. Το εν λόγω άρθρο, δεν απαγορεύει τη φύλαξη των αυγών κατά το στάδιο της λιανικής πώλησης είτε σε ψυγεία όπου η θερμοκρασία δεν είναι χαμηλότερη από τους 5°C, είτε εκτός ψυγείου (νοουμένου ότι επιτυγχάνεται σταθερή θερμοκρασία καθ’ όλο το μήκος της αλυσίδας από την παραγωγή-συσκευασία των αυγών μέχρι τη λιανική πώληση).

7. Τα αυγά που πωλούνται στα διάφορα σημεία λιανικής πώλησης (υπεραγορές, φρουταρίες, κρεοπωλεία κτλ.) απευθείας στον τελικό καταναλωτή, είναι αυγά της Κατηγορίας Α.

8. Συστήνεται στις υπεραγορές και άλλα σημεία λιανικής πώλησης όπως μην αποθηκεύονται μεγάλα αποθέματα αυγών και προτιμάται η γρήγορη πώληση μικρότερων αποθεμάτων.

9. Τα συσκευασμένα αυγά κατηγορίας Α πρέπει, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 589/2008, στη σήμανση επί της συσκευασίας αυτών να φέρουν μεταξύ άλλων ένδειξη με την οποία συνιστάται στους καταναλωτές να διατηρούν τα αυγά με απλή ψύξη μετά την αγορά.

10. Η Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 589/2008 στην Κύπρο, είναι το Τμήμα Γεωργίας (Κλάδος Ζωικής Παραγωγής και Διατροφής Ζώων).

11. Κατά το στάδιο της έκθεσης προς πώληση σε υπεραγορές, οι συνθήκες φύλαξης των αυγών πρέπει να συμμορφώνονται και με τις σχετικές απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004 για την υγιεινή των τροφίμων. Σύμφωνα με το Παράρτημα II, Κεφάλαιο IX, παράγραφος 5 του εν λόγω Κανονισμού: “Οι πρώτες ύλες, τα συστατικά, τα ενδιάμεσα προϊόντα και τα τελικά προϊόντα, τα οποία ενδέχεται να προσφέρονται για την ανάπτυξη παθογόνων μικροοργανισμών ή το σχηματισμό τοξινών, πρέπει να διατηρούνται σε θερμοκρασία που δεν συνεπάγεται κίνδυνο για την υγεία». Ως εκ τούτου, αυγά που προσφέρονται προς πώληση εκτός ψυγείου θα πρέπει να φυλάσσονται σε δροσερή θερμοκρασία η οποία να μην υπερβαίνει τους +18°C. Η θερμοκρασία αυτή αναφέρεται σε οδηγούς υγιεινής που έχουν εκδοθεί από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες για την πώληση τροφίμων και βασίζεται σε επιστημονικά και άλλα δεδομένα αναφορικά με την ικανότητα ανάπτυξης των παθογόνων μικροοργανισμών στα νωπά αυγά. Νοείται ταυτόχρονα ότι οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίμων θα πρέπει να μεριμνούν ώστε τόσο η θερμοκρασία φύλαξης των αυγών όσο και γενικότερα οι συνθήκες φύλαξης αυτών να μην ευνοούν την συμπύκνωση υδρατμών στο κέλυφός τους.

12. Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες, κατά τους τακτικούς επίσημους ελέγχους που διενεργούν στις υπεραγορές και άλλες επιχειρήσεις λιανικής πώλησης τροφίμων, ελέγχουν μεταξύ άλλων και το κατά πόσο φυλάγονται και εκτίθενται προς πώληση σε κατάλληλες θερμοκρασίες και συνθήκες τα αυγά.

13. Συνίσταται στους καταναλωτές να διατηρούν τα αυγά στο ψυγείο μετά την αγορά τους. Αυτό πρέπει άλλωστε να αναγράφεται στην σήμανση των αυγών που προσφέρονται προς πώληση στις υπεραγορές. Το σπίτι του καταναλωτή είναι το τελευταίο στάδιο φύλαξης του αυγού πριν την κατανάλωση του και νοουμένου ότι το ψυγείο λειτουργεί σωστά, η θερμοκρασία θα διατηρείται σταθερή και δεν θα υπάρχει ενδεχόμενο συμπύκνωσης υδρατμών στο κέλυφος. Το ψυγείο του σπιτιού είναι άλλωστε το καλύτερο μέρος όπου διασφαλίζεται η φύλαξη των αυγών σε θερμοκρασία κάτω των 18°C. Είναι την ίδια ώρα αξιοσημείωτο ότι, σύμφωνα και με σχετική έρευνα της Αρχής Ασφάλειας Τροφίμων της Ε.Ε. (EFSA), όταν τα αυγά στο σπίτι διατηρούνται στο ψυγείο, μειώνονται οι πιθανότητες εκδήλωσης ασθένειας από παθογόνους οργανισμούς. Νοείται ότι οι καταναλωτές θα πρέπει να έχουν έγνοια ώστε η μεταφορά των αυγών από την υπεραγορά στο σπίτι να γίνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα και σε όσο το δυνατό πιο δροσερή θερμοκρασία, έτσι ώστε να μειωθεί η οποιαδήποτε πιθανότητα συμπύκνωσης υδρατμών στο κέλυφος.

14. Σε κάθε περίπτωση, συστήνεται στους καταναλωτές όπως αποφεύγουν την κατανάλωση νωπών αυγών ή άψητων τροφίμων που περιέχουν νωπά αυγά, όπως και την χρήση σπασμένων αυγών και αυγών που παρουσιάζουν ρωγμές στο κέλυφος.

15. Εάν για οποιοδήποτε λόγο κρίνετε ότι οι ως άνω απαντήσεις δεν είναι επαρκείς ή χρήζουν περαιτέρω διευκρινήσεων, παραμένω στη διάθεσή σας.»

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων