Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.01.934

 

Απάντηση ημερομηνίας 4 Σεπτεμβρίου 2017 του Υπουργού Υγείας κ. Γιώργου Παμπορίδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.934, ημερομηνίας 7 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Η απάντηση στα ερωτήματα που εγείρονται στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.934 από το αρμόδιο Τμήμα, δηλαδή το Γενικό Χημείο του Κράτους, είναι η ακόλουθη:

1. Το Γενικό Χημείο του Κράτους δεν έχει προβεί σε αναλύσεις υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων σε εδώδιμα αγριόχορτα μέχρι σήμερα. Τα Εθνικά Προγράμματα Ελέγχου για Υπολείμματα Φυτοφαρμάκων καταρτίζονται σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και Κανονισμούς σε συνεργασία με τις Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας που είναι και η αρμόδια Αρχή για τον έλεγχο.

2. Ως εκ τούτου τοπικά αυτόφυτα προϊόντα όπως τα “εδώδιμα αγριόχορτα”, δεν συμπεριλαμβάνονται στις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3. Εάν για οποιοδήποτε λόγο κρίνετε ότι οι ως άνω απαντήσεις δεν είναι επαρκείς ή χρήζουν περαιτέρω διευκρινήσεων, παραμένω στη διάθεσή σας.»

 

Απάντηση ημερομηνίας 13 Νοεμβρίου 2017 του Υπουργού Υγείας κ. Γιώργου Παμπορίδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.934, ημερομηνίας 7 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Η απάντηση στα ερωτήματα που εγείρετε στην ερώτηση με αρ. Ερ. 23.06.011.01.934 από το αρμόδιο Τμήμα, δηλαδή τις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, είναι η ακόλουθη:

1. Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες δεν έχουν οποιαδήποτε αρμοδιότητα όσον αφορά τις ευθύνες των γεωργών κατά το στάδιο της παραγωγής, καλλιέργειας και συγκομιδής φυτικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου του ψεκασμού με ζιζανιοκτόνα ή άλλα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα, και της τοποθέτησης λιπασμάτων. Η εν λόγω αρμοδιότητα ανήκει στο Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

2. Η συγκομιδή αγριόχορτων για ιδιωτική οικιακή χρήση δεν διέπεται από την νομοθεσία τροφίμων. Για τα δεδομένα της Κύπρου, η τυχόν αερόφερτη μόλυνση αγριόχορτων με σταγονίδια ζιζανιοκτόνων και άλλων φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων, δεν κρίνεται γενικά ως σημαντικός κίνδυνος για την αλυσίδα τροφίμων. Αντιθέτως, η τυχόν καλλιέργεια εδώδιμων αγριόχορτων σε αγροτεμάχια είναι πιθανό να προκαλεί υπολογίσιμο κίνδυνο διοχέτευσης αγριόχορτων στην αγορά στα οποία να ανιχνεύονται υπολείμματα φυτοφαρμάκων

3. Τα άτομα ή οι εταιρείες που προμηθεύουν την αγορά (είτε υπεραγορές/φρουταρίες είτε εστιατόρια) ή και τη βιομηχανία τροφίμων με σχετικά μεγάλες (για το μέγεθος της Κύπρου) ποσότητες αγριόχορτων (κυρίως αγρέλια και κάπαρη) ή άγριων μανιταριών, υποχρεούνται να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική νομοθεσία που διέπει την υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων, δηλαδή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004. Μέσα στις υποχρεώσεις που προκύπτουν για τα εν λόγω άτομα/εταιρίες από τις διατάξεις του εν λόγω Κανονισμού, είναι και η διενέργεια δειγματοληψίας και ανάλυσης. Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες δεν έχουν μέχρι σήμερα παρατηρήσει ύπαρξη καλλιεργειών εδώδιμων αγριόχορτων στην Κύπρο και εξ όσων έχουμε πληροφορηθεί από το αρμόδιο Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, δεν είναι εις γνώση αυτού η ύπαρξη τέτοιων καλλιεργειών στην Κύπρο.

4. Τα άτομα που προμηθεύουν με μικρές ποσότητες αγριόχορτων ή άγριων μανιταριών απευθείας είτε τον τελικό καταναλωτή είτε επιχειρήσεις λιανικής πώλησης στην τοπική αγορά, εξαιρούνται από την υποχρέωση εφαρμογής των απαιτήσεων του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004. Ωστόσο, τα εν λόγω άτομα υπόκεινται στις γενικές απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 για τη διενέργεια επίσημων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί τροφίμων. Ανάμεσα στις ευθύνες και υποχρεώσεις των ατόμων αυτών, όπως αυτές προκύπτουν μέσα από τις εν λόγω γενικές απαιτήσεις, είναι η ευθύνη να προμηθεύουν την αγορά με ασφαλή τρόφιμα και η υποχρέωση τήρησης ανιχνευσιμότητας για τα αγριόχορτα που προμηθεύουν στην αγορά.

5. Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης τροφίμων (υπεραγορές, φρουταρίες κτλ.) καθώς και οι υπεύθυνοι των ομάδων μαζικής εστίασης (εστιατόρια, ταχυφαγεία κτλ.) υποχρεούνται να συμμορφώνονται πλήρως με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004 και των περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) Νόμων του 1996-2014. Οι υποχρεώσεις τους συμπεριλαμβάνουν την υποχρέωση να καταβάλλουν εύλογη επιμέλεια ώστε να παραλαμβάνουν ασφαλή αγριόχορτα από αξιόπιστους προμηθευτές και να τηρούν στοιχεία ανιχνευσιμότητας.

6. Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες, κατά τους τακτικούς επίσημους ελέγχους που διενεργούν στις επιχειρήσεις λιανικής πώλησης τροφίμων και στις μονάδες μαζικής εστίασης, ελέγχουν μεταξύ άλλων και τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων όσον αφορά την προμήθεια τους με αγριόχορτα. Κάθε περίπτωση εξετάζεται ξεχωριστά και διενεργείται ανάλογη αξιολόγηση κινδύνου. Επίσης, σε περίπτωση όπου διαπιστώνεται έλλειψη τήρησης της υποχρέωσης ανιχνευσιμότητας, λαμβάνονται μέτρα επιβολής εναντίον του υπεύθυνου της επιχείρησης και ανάλογα με την περίπτωση απαιτείται η απόσυρση των αγριόχορτων.

7. Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες δεν έχουν μέχρι σήμερα υποβάλει στο Γενικό Χημείο του Κράτους οποιοδήποτε δείγμα αγριόχορτου από την αγορά με σκοπό την εξέταση του για υπολείμματα φυτοφαρμάκων ή άλλων χημικών ουσιών. Τα εθνικά προγράμματα ελέγχου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και περιβαλλοντικών ρυπαντών σε χόρτα και γενικά σε όλα τα τρόφιμα, καταρτίζονται σύμφωνα με τις σχετικές απαιτήσεις στις Οδηγίες, Κανονισμούς και Συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνεργασία με το Γενικό Χημείο του Κράτους. Οι εν λόγω απαιτήσεις δεν προβλέπουν εργαστηριακούς ελέγχους σε αυτοφυή προϊόντα όπως τα εδώδιμα αγριόχορτα.

8. Ανεξάρτητα από τα πιο πάνω, μέσα στις βραχυπρόθεσμες επιδιώξεις των Υγειονομικών Υπηρεσιών είναι και η εργαστηριακή εξέταση δειγμάτων ορισμένων ειδών αγριόχορτων (αγρέλια κ.ά.) σε συνεργασία με το Γενικό Χημείο του Κράτους, με σκοπό να διερευνηθεί το οποιοδήποτε ενδεχόμενο ανίχνευσης υπολειμμάτων χημικών ουσιών, κυρίως φυτοφαρμάκων, σε αυτά.

9. Εάν για οποιοδήποτε λόγο κρίνετε ότι οι ως άνω απαντήσεις δεν είναι επαρκείς ή χρήζουν περαιτέρω διευκρινήσεων, παραμένω στην διάθεση σας.»

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων