Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.01.900

Απάντηση ημερομηνίας 26 Ιουλίου 2017 του Υπουργού Υγείας κ. Γιώργου Παμπορίδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.900, ημερομηνίας 2 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Η απάντηση στην πιο πάνω ερώτηση από το αρμόδιο Τμήμα, δηλαδή τις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, είναι η ακόλουθη:

2. Οι έλεγχοι που διενεργούνται στις επιχειρήσεις τροφίμων, τόσο για επιθεώρηση όσο και για δειγματοληψία τροφίμων, γίνονται κατά κανόνα απροειδοποίητα και αιφνιδιαστικά, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων.

3. Οι έλεγχοι που διενεργούνται στους χώρους απαγόρευσης καπνίσματος, οι οποίοι σκοπό έχουν την εφαρμογή του περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Νόμου του 2017, διενεργούνται κατά κανόνα απροειδοποίητα και αιφνιδιαστικά.

4. Οι έλεγχοι που διενεργούνται στους κερματοδέκτες πώλησης πόσιμου νερού και στα βυτιοφόρα οχήματα πώλησης πόσιμου νερού, οι οποίες σκοπό έχουν την εφαρμογή των περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Διάθεση από Βυτιοφόρα Οχήματα και Βυτία με Κερματοδέκτες) Κανονισμών του 2004-2015, διενεργούνται κατά κανόνα απροειδοποίητα και αιφνιδιαστικά.

5. Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες δεν προβαίνουν στην έκδοση ανακοινώσεων για τυχόν εκστρατείες ή άλλους ελέγχους στους οποίους προβαίνουν. Ανακοινώσεις εκδίδονται μόνο για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τα αποτελέσματα των επίσημων ελέγχων [άρθρο 7 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004] καθώς και για να ειδοποιηθούν οι καταναλωτές σχετικά με τυχόν μη ασφαλή τρόφιμα ή τρόφιμα που αποτελούν προϊόν απάτης και έχουν εντοπισθεί στην αγορά.

6. Οι περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) Νόμοι του 1996-2014, ο περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Νόμος του 2017, και ο περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Παρακολούθηση και Έλεγχος) Νόμος του 2001-2004, παρέχουν στους εξουσιοδοτημένους λειτουργούς των Υγειονομικών Υπηρεσιών την εξουσία να εισέρχονται σε υποστατικά ή άλλους χώρους των επιχειρήσεων οποιαδήποτε στιγμή, με σκοπό τη διενέργεια ελέγχων.

7. Οι έλεγχοι στις επιχειρήσεις τροφίμων, στους χώρους απαγόρευσης καπνίσματος και στους κερματοδέκτες πώλησης πόσιμου νερού και στα βυτιοφόρα οχήματα πώλησης πόσιμου νερού, διενεργούνται βάσει του κώδικα συχνότητας επιθεώρησης επιχειρήσεων τροφίμων και της διαδικασίας εκτίμησης κινδύνου, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Εντατικοποιημένοι έλεγχοι διενεργούνται σε συγκεκριμένες περιόδους λόγω εποχιακών τροφίμων ή/και εποχιακών εκδηλώσεων, αλλά και πάλι χωρίς να προειδοποιούνται οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων με οποιονδήποτε τρόπο.

8. Εάν για οποιοδήποτε λόγο κρίνετε ότι οι ως άνω απαντήσεις δεν είναι επαρκείς ή χρήζουν περαιτέρω διευκρινήσεων, παραμένω στην διάθεση σας.»

 

Απάντηση ημερομηνίας 27 Ιουλίου 2017 της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Ζέτας Αιμιλιανίδου στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.900, ημερομηνίας 2 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου
 

«Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και επιθυμώ να σας πληροφορήσω για τα ακόλουθα:

1. Οι εκστρατείες επιθεώρησης σε διάφορες οικονομικές δραστηριότητες εντάσσονται στο ετήσιο πρόγραμμα επιθεωρήσεων του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας και έχουν ως γενικό σκοπό την ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκομένων στην εκάστοτε οικονομική δραστηριότητα ανά τομέα, ώστε να ελαχιστοποιηθούν τα εργατικά ατυχήματα, οι επαγγελματικές ασθένειες και τα επικίνδυνα περιστατικά. Γενικότερα, συμβάλλουν στη βελτίωση της προστασίας των προσώπων στην εργασία, καθώς και άλλων προσώπων που επηρεάζονται από την εκτέλεση εργασιών. Στόχος της κάθε εκστρατείας ξεχωριστά είναι η ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων για τις πρόνοιες της περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νομοθεσίας και ο έλεγχος συμμόρφωσης, ειδικά με τις διατάξεις της που αφορούν στην εφαρμογή συστήματος διαχείρισης των κινδύνων, καθώς και στον καθορισμό και στην εφαρμογή, με βάση τη γραπτή εκτίμηση των κινδύνων, μέτρων προστασίας και πρόληψης για τους ειδικούς κινδύνους σε κάθε συγκεκριμένο τομέα/οικονομική δραστηριότητα.

2. Το ετήσιο πρόγραμμα επιθεωρήσεων, αποτελεί μέρος του σχεδίου δράσης για την υλοποίηση της Στρατηγικής της Κύπρου για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία 2013-2020 και ειδικά σε σχέση με τους ακόλουθους άξονές της:

(α) Λειτουργία κατάλληλου και επαρκούς Συστήματος Επιθεώρησης Εργασίας,

(β) Υποστηρικτικοί θεσμοί (Επιτροπές Ασφάλειας, Λειτουργοί Ασφάλειας, Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης)

(γ) Προώθηση της πρόληψης και καλλιέργεια νοοτροπίας Ασφάλειας και Υγείας.

H Στρατηγική αυτή καθορίζει τις κατευθύνσεις και προτεραιότητες για την επίτευξη του διαχρονικού και βασικού στόχου του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΕΠΚΑ), καθώς και της Κυπριακής Πολιτείας και Κοινωνίας στον τομέα της προστασίας των εργαζομένων, που είναι η συνεχής και σταθερή βελτίωση των επιπέδων ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας. Η Στρατηγική αυτή βασίζεται στο Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία 2014-2020 και έχει εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο. Αυτή η Στρατηγική υπογράφηκε από τα μέλη του Παγκυπρίου Συμβουλίου Ασφάλειας και Υγείας που περιλαμβάνει τις Εργοδοτικές και Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, το ΕΤΕΚ, Κυβερνητικές Υπηρεσίες και μια Μη Κυβερνητική Οργάνωση.

3. Η έκδοση Ανακοινώσεων για τις εκστρατείες και η δημοσιοποίηση των ελέγχων, στους οποίους επικεντρώνεται η κάθε εκστρατεία, καθώς και των επεξηγήσεων/της καθοδήγησης για τα απαιτούμενα μέτρα και τις ενέργειες συμμόρφωσης με τις πρόνοιες της νομοθεσίας, αποτελούν δράσεις για την υλοποίηση της εν λόγω Στρατηγικής και ειδικά του βασικού άξονα “Στενότερη συνεργασία με τους Κοινωνικούς Εταίρους και άλλους εμπλεκόμενους φορείς”.

4. Η δημοσιοποίηση με απλή γλώσσα των σημείων ελέγχου αποτελεί πρακτική καθοδήγηση για επίτευξη του στόχου των εκστρατειών για την ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων σχετικά με τις πρόνοιες της νομοθεσίας, η οποία εντάσσεται στην υλοποίηση της Στρατηγικής και ειδικά του άξονα “Προώθηση της πρόληψης και καλλιέργεια νοοτροπίας ασφάλειας και υγείας”.

5. Οι εκστρατείες επιθεώρησης και γενικά το πρόγραμμα επιθεώρησης σχεδιάζονται με βάση συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης σε διάφορους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, τα αποτελέσματα από την υλοποίηση της Στρατηγικής της Κύπρου για τα έτη 2007-2012 για τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, τη Στρατηγική για την περίοδο 2013-2020, το θέμα της διαφωτιστικής εκστρατείας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και Υγείας στην Εργασία EU-OSHA, την ανάλυση των εργατικών ατυχημάτων που γνωστοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας, τα περιστατικά επικίνδυνων συμβάντων (π.χ. πυρκαγιών), τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων των τελευταίων δύο χρόνων, την ανάγκη υποβοήθησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τις κατά καιρούς εισηγήσεις των Κοινωνικών Εταίρων, καθώς και τις υποχρεώσεις της Κύπρου έναντι Ευρωπαϊκών και Διεθνών Οργανισμών. Για το ετήσιο πρόγραμμα επιθεώρησης και τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για την ετοιμασία του ενημερώνονται από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας οι Κοινωνικοί Εταίροι (Οργανώσεις Εργοδοτών και Συνδικαλιστικές Οργανώσεις) και άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς μέσω του Παγκύπριου Συμβουλίου Ασφάλειας και Υγείας και των Επαρχιακών Συμβουλευτικών Επιτροπών που λειτουργούν σε Επαρχιακό Επίπεδο.

6. Η διαδικασία της διαφώτισης και της προειδοποίησης για τη διενέργεια εκστρατειών επιθεώρησης αποτελεί πρακτική η οποία ακολουθείται και από άλλες αντίστοιχες Υπηρεσίες των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς επίσης και από την Επιτροπή Ανώτερων Επιθεωρητών Εργασίας (SLIC) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

7. Η διενέργεια απροειδοποίητων ελέγχων αποτελεί πάγια πολιτική του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας και δεν υπάρχει κάποιο νομικό κώλυμα που να την απαγορεύει. Οι εκστρατείες που ανακοινώνονται καλύπτουν, συνήθως, εκατοντάδες υποστατικά/χώρους εργασίας και οι εργοδότες δεν ενημερώνονται προσωπικά και δεν γνωρίζουν ποια θα είναι τα συγκεκριμένα υποστατικά/οι χώροι εργασίας που θα επιθεωρηθούν κατά τη διάρκεια των εκστρατειών. Η ανακοίνωση ωθεί, επίσης, κάποιους εργοδότες, που αγνοούν τις υποχρεώσεις τους ή είναι ενήμεροι σ’ ένα βαθμό, να λάβουν διορθωτικά μέτρα.

8. Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, που επιτηρεί την εφαρμογή της περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νομοθεσίας, έχει διαχρονικά προωθήσει την ποινική δίωξη και καταδίκη δεκάδων εργοδοτών που περιλαμβάνουν μεγάλες και μικρές επιχειρήσεις, Ημικρατικούς Οργανισμούς, Δήμους, Συνεργατισμούς και άλλα πρόσωπα που παρέβηκαν τη Νομοθεσία αυτή. Οι ποινικές υποθέσεις δεν αφορούσαν μόνο περιστατικά ατυχημάτων, επικίνδυνων συμβάντων και επαγγελματικών ασθενειών, αλλά έγιναν και για σκοπούς πρόληψης τέτοιων περιστατικών. Αναλυτικά στοιχεία αυτών των καταδικών περιλαμβάνονται στην ετήσια έκθεση του Τμήματος και στις Στατιστικές Αναλύσεις που δημοσιοποιούνται και στην Ιστοσελίδα του Τμήματος.

9. Τέλος, διευκρινίζεται ότι ο ρόλος του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας δεν είναι μόνο ελεγκτικός, αλλά και καθοδηγητικός ως προς τη βελτίωση της συμμόρφωσης των εργοδοτών, των αυτοεργοδοτούμενων, των εργαζομένων και άλλων προσώπων με τις πρόνοιες της περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νομοθεσίας, όπως ακριβώς αναφέρεται και στη Σύμβαση Επιθεώρησης Εργασίας Αρ. 81 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας. Η βοήθεια αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για τις μικρές επιχειρήσεις που αποτελούν πέραν του 95% των Κυπριακών Επιχειρήσεων.»

 

Απάντηση ημερομηνίας 8 Αυγούστου 2017 του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Γιώργου Λακκοτρύπη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.900, ημερομηνίας 2 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου
 

«Αναφέρομαι στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.900 του Βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου και σας ενημερώνω τα ακόλουθα:

  1. Οι έλεγχοι της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή για τα προϊόντα που απασχολούν κατά καιρούς διάφορες εκστρατείες (π.χ. παιχνίδια), είναι καθημερινοί και γίνονται και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Συναφώς αναφέρεται ότι δεν υπάρχει νομικό κώλυμα για διενέργεια απροειδοποίητων ελέγχων, οι οποίοι τονίζεται ότι γίνονται σε συνεχή βάση.

  2. Οι στοχευμένες εκστρατείες που ανακοινώνει η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή εξυπηρετούν επιπρόσθετους στόχους, πέραν του εμφανούς σκοπού εντοπισμού και απόσυρσης επικίνδυνων ή μη συμμορφούμενων προϊόντων από την αγορά.

Συγκεκριμένα, οι εκστρατείες εξυπηρετούν μεταξύ άλλων:

  • στην ενημέρωση των καταναλωτών για μέτρα ασφαλείας που πρέπει να λαμβάνουν, καθώς και την εκπαίδευση και καθοδήγηση των οικονομικών φορέων, η συνεργασία των οποίων είναι σημαντική και απαραίτητη για τη διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των καταναλωτών. Τονίζεται ότι, κατά κανόνα, το πλαίσιο των εκστρατειών περιλαμβάνει ενημερωτικές δράσεις, όπως η έκδοση/διανομή εντύπων και η πραγματοποίηση διαλέξεων.

  • στην ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκομένων αλλά και την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

  • στη βελτίωση της εικόνας και αναγνωρισιμότητα της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή, ώστε οι καταναλωτές να γνωρίζουν πού να απευθυνθούν σε περίπτωση προβλήματος ή ανάγκης για καθοδήγηση.»

 

Απάντηση ημερομηνίας 28 Δεκεμβρίου 2017 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.900, ημερομηνίας 2 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου
 

«Αναφέρομαι στην πιο πάνω Ερώτηση και επιθυμώ να σας πληροφορήσω ότι η διενέργεια απροειδοποίητων ελέγχων είναι μία πρακτική που ακολουθείται από τις αρμόδιες αρχές του Υπουργείου, στα πλαίσια του ελέγχου της εφαρμογής των προνοιών των διαφόρων νομοθεσιών.

Αντιλαμβάνεστε ότι μέσα από τους ελέγχους αυτούς δεν μπορεί να ελεγχθεί το 100% της αγοράς. Ως εκ τούτου, η διενέργεια και προειδοποιημένων εκστρατειών, αποσκοπεί στην ευρύτερη πληροφόρηση του κοινού και στην προειδοποίηση των επηρεαζόμενων για την πιστή εφαρμογή των προνοιών της νομοθεσίας. Συνεπώς, η κοινοποίηση και η εκ των προτέρων ενημέρωση του κοινού για τη διενέργεια συγκεκριμένης εκστρατείας, εξυπηρετεί αφενός μεν τη γνωστοποίηση των προνοιών της νομοθεσίας στους ενδιαφερόμενους και αφετέρου καλλιεργεί το αίσθημα προστασίας του καταναλωτή και τη συνεργασία του με τις αρμόδιες αρχές σε θέματα ελέγχου της εφαρμογής των νομοθεσιών. Τέτοιες εκστρατείες άλλωστε πραγματοποιούνται και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Παραμένω στη διάθεσή σας για τυχόν περαιτέρω διευκρινήσεις.»

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων