Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.01.885

 

Απάντηση ημερομηνίας 27 Δεκεμβρίου 2018 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.885, ημερομηνίας 29 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

 

«Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και αφού απολογηθώ για την καθυστέρηση στην απάντησή μας, επιθυμώ να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα:

 

Στα πλαίσια του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμου υποβλήθηκε περιβαλλοντική μελέτη (ΜΕΕΠ) μέσω του Δήμου Λάρνακας για τις εργασίες αποξήλωσης/κατεδάφισης των υφιστάμενων εγκαταστάσεων της Κυπριακής Εταιρείας Αποθήκευσης Πετρελαιοειδών (Κ.Ετ.Α.Π). Η υποβληθείσα ΜΕΕΠ εξετάστηκε κατά την διάρκεια συνεδρίασης της Επιτροπής Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και εκδόθηκε θετική γνωμάτευση με όρους στις 26/7/2017. Επισυνάπτεται η σχετική γνωμάτευση.

Στο πρώτο σας ερώτημα, σύμφωνα με τον όρο της γνωμάτευσης Ενότητα Β-Γενικοί Όροι 1.2, δεν έχει υποβληθεί ακόμη περιβαλλοντική μελέτη αναφοράς (Environmental Baseline Study) διότι δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί οι εργασίες αποξήλωσης και κατεδάφισης του έργου. Σύμφωνα με όρο της υπό αναφοράς γνωμάτευσης “Εντός 12 μηνών από το πέρας των εργασιών αποξήλωσης και κατεδάφισης να υποβληθεί Έκθεση Περιβαλλοντικής Αναφοράς (Environmental Baseline Study) για το χερσαίο και το Θαλάσσιο περιβάλλον”.

Στο δεύτερό σας ερώτημα, πληροφορείστε ότι δεν έχει υποβληθεί ακόμη σχέδιο αποκατάστασης αφού έπεται της Έκθεσης Περιβαλλοντικής Αναφοράς. Αφού εγκριθεί ή εν λόγω έκθεση, με βάση τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από το “Σχέδιο Δειγματοληψιών”, αλλά και την μελλοντική χρήση του χώρου θα εκπονηθεί Σχέδιο Αποκατάστασης του χώρου, το οποίο θα εγκριθεί από το Τμήμα Περιβάλλοντος.

Στο τρίτο σας ερώτημα, ενημερώνεστε ότι η ΚΕΤΑΠ δεν προχωρεί αποσπασματικά, αλλά με βάση τους όρους της εκδοθείσας Περιβαλλοντικής Γνωμάτευσης που περιλαμβάνει κυρίως τρεις (3) χρονικές και λειτουργικές φάσεις, για τις οποίες πρέπει πριν την έναρξη των εργασιών της κάθε φάσης να ενημερώνεται εγγράφως το Τμήμα Περιβάλλοντος για την ακριβή ημερομηνία έναρξης των σχετικών εργασιών. Ουσιώδης Όρος Ενότητα Α-Γενικός Όρος 1.3.

Το Τμήμα Περιβάλλοντος παρακολουθεί τακτικά την εξέλιξη των εργασιών κατεδάφισης και είναι σε επικοινωνία με την εν λόγω εταιρεία για όλες τις εργασίες που διεξάγονται.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις ή πρόσθετες πληροφορίες επί των πιο πάνω.»

 

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους δόθηκε στον βουλευτή που υπέβαλε την ερώτηση.

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων