Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.01.882

Απάντηση ημερομηνίας 25 Ιουλίου 2017 του Υπουργού Υγείας κ. Γιώργου Παμπορίδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.882, ημερομηνίας 26 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου
 

«Η απάντηση στην πιο πάνω ερώτηση από το αρμόδιο Τμήμα, δηλαδή το Γενικό Χημείο του Κράτους, είναι η ακόλουθη:

2. Η αποδοτικότητα των πολιτικών που εφαρμόζονται τόσο για την προστασία του πληθυσμού από διάφορα χημικά (π.χ. φυτοφάρμακα), όσο και για το επίπεδο υγείας του πληθυσμού, πραγματοποιώντας αναλύσεις αίματος σε δείγμα πληθυσμού της χώρας, με σκοπό τον εντοπισμό διαφόρων χημικών στο αίμα, εντάσσεται κάτω από την ομπρέλα της «Βιοπαρακολούθησης του Ανθρώπου» (ΒΠΑ), η οποία αποτελεί προληπτικό εργαλείο προστασίας της δημόσιας υγείας.

3. Η ΒΠΑ έχει οριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως εργαλείο παρακολούθησης των δραστηριοτήτων των ανθρώπων, με τη χρήση βιοδεικτών, οι οποίοι επικεντρώνονται στην έκθεση σε περιβαλλοντικά φαινόμενα, στις ασθένειες και/ή στις διαταραχές, στη γενετική επιδεκτικότητα και στις πιθανές σχέσεις τους. Η ΒΠΑ έχει αποδειχθεί ότι είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την προστασία της ανθρώπινης υγείας, αφού παρέχει άμεση μέτρηση των επιπέδων των περιβαλλοντικών χημικών ουσιών στον ανθρώπινο οργανισμό. Σε συνδυασμό με άλλα ευρήματα, η ΒΠΑ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εκτιμηθεί κατά πόσον το επίπεδο της έκθεσης του κοινού σε περιβαλλοντικούς ρύπους είναι αποδεκτό ή αν επιβάλλεται η λήψη μέτρων.

4. Η διεξαγωγή προγραμμάτων Βιοπαρακολούθησης του Ανθρώπου γίνεται στοχευόμενα για συγκεκριμένες ουσίες, πληθυσμιακές ομάδες κ.λ.π., και εμπλέκει αρκετές νομοθετικές πρόνοιες όπως της βιοηθικής και της προστασίας προσωπικών δεδομένων κ.ά., καθώς και στοιχεία από συνήθειες πληθυσμών (όπως δημογραφικά και κοινωνικοοικονομικά στοιχεία, διατροφικές συνήθειες, συνθήκες διαβίωσης και εργασίας κτλ.), ανάλογα με το σκοπό και το στόχο της έρευνας. Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της βιοπαρακολούθησης και η εκτίμησή τους ως προς την επικινδυνότητα, προϋποθέτει σχετική γνώση και εμπειρία, ώστε να διασφαλίζεται η εξαγωγή ορθών συμπερασμάτων και συνεπακόλουθων διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών. Για το λόγο αυτό, οι Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη της ΒΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση περιλαμβάνουν διεπιστημονικά δίκτυα, που περιλαμβάνουν διάφορες ειδικότητες (π.χ. χημικούς, βιολόγους, επιδημιολόγους, ιατρούς, τοξικολόγους, στατιστικολόγους, εμπειρογνώμονες για την εκτίμηση του κινδύνου, κοινωνικούς επιστήμονες, επικοινωνιολόγους, κ.λ.π.).

5. Το Γενικό Χημείο του Κράτους (ΓΧΚ), πέρα από τα εθνικά προγράμματα ελέγχου ρουτίνας που διεξάγει στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του σε συνεργασία με τις Αρμόδιες Αρχές, διεξάγει ή συμμετέχει και σε έρευνες που είτε οργανώνει το ίδιο είτε οργανώνονται από άλλους οργανισμούς για εντοπισμό/χαρτογράφηση προβλημάτων υγείας ή αναδυόμενων κινδύνων. Στο πλαίσιο αυτό, από το 2004, το Γενικό Χημείο του Κράτους (ΓΧΚ) συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλα Κράτη Μέλη για την ανάπτυξη εναρμονισμένης προσέγγισης για τη ΒΠΑ στην Ευρώπη, ως επιστημονικό εργαλείο υποστήριξης πολιτικών αποφάσεων. Μέσα από Ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά έργα, το ΓΧΚ έχει αναπτύξει τεχνογνωσία και έχει συλλέξει στοιχεία για την έκθεση Κύπριων μητέρων και παιδιών στο κάδμιο, τον υδράργυρο, τα φθαλικά και τον καπνό του τσιγάρου. Τα αποτελέσματα των δυο Ευρωπαϊκών έργων βιοπαρακολούθησης του ανθρώπου “COPHES” και “DEMOCOPHES” παρουσιάστηκαν σε συνέδριο στην Κύπρο κατά την Κυπριακή Προεδρία το 2012.

6. Από τις αρχές του 2017, το Υπουργείο Υγείας συμμετέχει στην νέα πρωτοβουλία για τη Βιοπαρακολούθηση του Ανθρώπου στην Ευρώπη (HBM4EU), η οποία αποτελεί συνεργασία των Κρατών Μελών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σχετικές Αρχές της EE. Επιπλέον, η Κύπρος συμμετείχε στο πρόγραμμα της WHO/UNEP για τον έλεγχο POPs στο μητρικό γάλα.

7. Παράλληλα διεξάγονται μελέτες για συλλογή απαραίτητων δεδομένων για την εκτέλεση συγκεκριμένων μελετών βιοπαρακολούθησης όπως πχ. για τον αξιόπιστο προσδιορισμό χημικών ουσιών στο αίμα όπου χρειάζονται επιπλέον και τα στοιχεία κατανάλωσης τροφίμων του πληθυσμού που θα αποτελέσει μέρος της έρευνας. Ήδη στην Κύπρο διεξάγεται, από το ΓΧΚ σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, η Εθνική Έρευνα Διατροφής του πληθυσμού της Κύπρου, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος ELJ Menu. Η έρευνα αυτή αναμένεται να ολοκληρωθεί αρχές του 2018 και θα καταγράφει τα στοιχεία κατανάλωσης τροφίμων περίπου 1800 ατόμων όλων των ηλικιών (0 έως 74 ετών).

8. Εάν για οποιοδήποτε λόγο κρίνετε ότι οι ως άνω απαντήσεις δεν είναι επαρκείς ή χρήζουν περαιτέρω διευκρινίσεων, παραμένω στην διάθεσή σας.»

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων