Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.01.748

 

Απάντηση ημερομηνίας 11 Σεπτεμβρίου 2017 του Υπουργού Οικονομικών κ. Χάρη Γεωργιάδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.748, ημερομηνίας 4 Απριλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και σας πληροφορώ τα ακόλουθα σε σχέση με τη φορολόγηση των ιδιοκτητών που έχουν εγγεγραμμένη στο όνομα τους ακίνητη ιδιοκτησία:

Για σκοπούς επιβολής φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας (ΦΑΙ), χρησιμοποιείται κυρίως το αρχείο του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας όπου καταγράφονται οι ιδιοκτήτες γης και οι πληροφορίες για τις ιδιοκτησίες τους, στο οποίο έχει πρόσβαση το Τμήμα Φορολογίας.
Βεβαίως, υφίσταται η υποχρέωση υποβολής δήλωσης ακίνητης ιδιοκτησίας εκ μέρους των ιδιοκτητών και όπου χρήζει, ζητείται τέτοια δήλωση.

Σε ό,τι αφορά τα κριτήρια εκτίμησης της ακίνητης ιδιοκτησίας, αυτά δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομικών.
Όσον αφορά τις οφειλές φόρων, λαμβάνονται τα διαθέσιμα εισπρακτικά μέτρα. Επιπλέον, ο ΦΑΙ καταβάλλεται προτού επιτραπεί οποιαδήποτε μεταβίβαση ακινήτου. Αξίζει να σημειωθεί ότι στα πλαίσια αναδιάρθρωσης των δανείων εταιρειών ανάπτυξης γης και ξενοδοχείων, όπου μεταβιβάζονται ακίνητα από δανειολήπτες σε τράπεζες, καταβάλλεται ο οφειλόμενος ΦΑΙ για τα εν λόγω ακίνητα.

Παραμένω στη διάθεσή σας σε περίπτωση που χρειασθείτε πρόσθετες πληροφορίες.»

 

 

Απάντηση ημερομηνίας 2 Οκτωβρίου 2017 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνου Πετρίδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.748, ημερομηνίας 4 Απριλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Αναφέρομαι στην Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.748 ημερομηνίας 4 Απριλίου 2017 που υποβλήθηκε από το Βουλευτή της εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ Γιώργο Περδίκη, σχετικά με καταγγελίες πολιτών σε σχέση με τη φορολογία ακινήτων και επιθυμώ να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα:

(α) Στις περιπτώσεις που ένα ακίνητο αποτελεί συνιδιοκτησία και κατέχεται εξ αδιαιρέτου, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 21(A) του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, Κεφ. 224, οποιοσδήποτε συγκύριος δύναται να υποβάλει αίτηση στο Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας για επιμερισμό της αξίας της Γενικής Εκτίμησης του μεριδίου που του αναλογεί. Το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (εφεξής ΤΚΧ), διαβιβάζει τις αξίες αυτές σε όλες τις φορολογικές Αρχές, ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα με τη συσχέτιση των μεριδίων, όπως αναφέρεται στην Ερώτηση του κ. Περδίκη.

(β) Σε σχέση με το ερώτημα για τους ιδιοκτήτες οι οποίοι είναι κάτοχοι εγγεγραμμένων ιδιοκτησιών και που ωστόσο δεν φαίνονται στα αρχεία του Τμήματος Φορολογίας, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι, υπάρχει πράγματι μικρός αριθμός ιδιοκτησιών όπου οι εγγεγραμμένοι ιδιοκτήτες τους είναι καταχωρημένοι στα Μητρώα του ΤΚΧ με διακριτικό αριθμό και όχι με τον αριθμό ταυτότητας. Βάσει των διατάξεων του περί Φορολογίας Ακινήτου Ιδιοκτησίας Νόμου του 1980, όλοι οι ιδιοκτήτες οφείλουν να υποβάλουν δήλωση στον Έφορο Φορολογίας με στοιχεία για την ακίνητη ιδιοκτησία τους. Για να καταστεί δε δυνατή η συγχώνευση του πιο πάνω διακριτικού αριθμού με τον αριθμό ταυτότητας κάποιου ιδιοκτήτη, χρειάζεται η συγκατάθεση του ιδιοκτήτη του ακινήτου στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού του ακινήτου. Ο δε εκσυγχρονισμός του τίτλου ιδιοκτησίας αποτελεί ευθύνη του ίδιου του ιδιοκτήτη.

(γ) Αναφορικά με την καταγγελία ότι το ΤΚΧ έχει βασιστεί σε λανθασμένα κριτήρια εκτίμησης περιουσίας, επισημαίνεται ότι, στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν λανθασμένα καταχωρημένα κτηματολογικά/εκτιμητικά δεδομένα ενός ακινήτου, ο ιδιοκτήτης δύναται να υποβάλει αίτηση Διόρθωσης Λάθους στο ΤΚΧ για επανεξέταση και τυχόν αναθεώρηση της αξίας 1.1.2013. Επιπρόσθετα, η προεπισκόπηση των εκτιμητικών χαρακτηριστικών των ακινήτων μπορεί να γίνει διαδικτυακά μέσω του DLS PORTAL και σε περίπτωση που εντοπιστεί λάθος, η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και ηλεκτρονικά. Η υποβολή αίτησης είναι δωρεάν. Εναλλακτικά, ο Διευθυντής του ΤΚΧ, δύναται, στο πλαίσιο της διακριτικής του εξουσίας να προβεί σε Διόρθωση Λάθους της αξίας ενός ακινήτου, όπου εξακριβώσει λάθος. Επισημαίνεται ότι δεν υπάρχει ημερομηνία λήξης της εν λόγω διαδικασίας, ενώ μέχρι σήμερα έχουν διορθωθεί τα εκτιμητικά χαρακτηριστικά σε 41000 τεμάχια και διορθώθηκε η εκτίμηση σε 35000 περίπου ιδιοκτησίες. Αυτό αποτελεί ποσοστό λαθών γύρω στο 3,6% περίπου του συνόλου των ιδιοκτησιών, σε σύγκριση με άλλες χώρες όπου αυτό το ποσοστό κυμαίνεται μεταξύ 3% και 5%.

2. Τέλος, αναφέρεται ότι, η ειδική μελέτη των εμπειρογνωμόνων του ΔΝΤ για τη Γενική Εκτίμηση ακινήτων σε τιμές 1.1.2013, κατέδειξε ότι οι μέθοδοι εκτίμησης που εφαρμόστηκαν από το ΤΚΧ συνάδουν με τη διεθνή πρακτική.»

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων