Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.01.670 και 23.06.011.01.683

Απάντηση ημερομηνίας 19 Μαΐου 2017 του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Γιώργου Λακκοτρύπη στις ερωτήσεις με αρ. 23.06.011.01.670 και 23.06.011.01.683, ημερομηνίας 20 Μαρτίου 2017 και 22 Μαρτίου 2017, των βουλευτών κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου και Αντρέα Καυκαλιά, εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας και Λεμεσού, αντίστοιχα

«Αναφέρομαι στην επιστολή σας προς το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (ΥΓΑΑΠ) και Υπουργείο Εξωτερικών (ΥΠΕΞ), αναφορικά με τα πιο πάνω ερωτήματα και σε συνέχεια σχετικής επιστολής του ΥΓΑΑΠ με την οποία ζητείται ο χειρισμός των ερωτημάτων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου μας, να σας παραθέσω για ενημέρωση τα πιο κάτω σχετικά με τη συμφωνία CETA με τον Καναδά.

Απάντηση για ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.670, ημερομηνίας 20.03.2017, του Βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας, κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

- Ο Καναδάς αποτελεί στρατηγικό εταίρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Περιεκτική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία (CETA), σκοπό έχει την εγκαθίδρυση μιας σύγχρονης και προνομιακής οικονομικής σχέσης με τον Καναδά.

- Δεδομένου ότι πρόκειται για μικτής φύσεως Συμφωνία απαιτείται η υπογραφή των KM πριν από την υπογραφή της EE. Το Υπουργικό Συμβούλιο σε συνεδρία του στις 18/10/2016, με την απόφαση Αρ. 1312/2016, α) ενέκρινε την υπογραφή της συμφωνίας και β) εξουσιοδότησε τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ή άλλο πρόσωπο που θα οριστεί από τον Υπουργό, όπως υπογράψει την εν λόγω Συμφωνία εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού εξουσιοδότησε τον Μόνιμο Αντιπρόσωπο της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση να υπογράψει τη συμφωνία εκ μέρους του. Κατά τη Σύνοδο Κορυφής ΕΕ-Καναδά στις 27/10/2016, EE και Καναδάς υπέγραψαν τη CETA.

- Προκειμένου να υιοθετηθεί επίσημα και να τεθεί σε πλήρη εφαρμογή η συμφωνία, θα πρέπει να κυρωθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από τα εθνικά κοινοβούλια όλων των κρατών-μελών (ως μικτή συμφωνία). Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε υπέρ της CETA στις 15/02/2017.

- Πληροφορείσθε ότι η διαδικασία επικύρωσης της πιο πάνω συμφωνίας έχει ήδη ξεκινήσει με την ετοιμασία πρότασης προς το Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση ετοιμασίας νομοσχεδίου, το οποίο αφού κατατεθεί για νομοτεχνικό έλεγχο και υποβληθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση θα κατατεθεί στη ΒτΑ για ψήφιση.

- Το χρονοδιάγραμμα για την κατάθεσή του στην ΒτΑ δεν μπορεί να καθοριστεί στο παρόν στάδιο καθώς εμπλέκονται διάφορες Υπηρεσίες στη διαδικασία επικύρωσης.

Απάντηση για ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.683, ημερομηνίας 22.03.2017, ερώτημα 1, του Βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού, κ. Αντρέα Καυκαλιά

- Η διαδικασία η οποία θα ακολουθηθεί σε εθνικό επίπεδο σε σχέση με την επικύρωση της πιο πάνω συμφωνίας είναι στη βάση των κατευθυντήριων γραμμών που περιέχονται στον Πρακτικό Οδηγό Συνομολόγησης Διεθνών Συμφωνιών και Υπογραφής Μνημονίων Συναντίληψης.

- Δεδομένου ότι η συμφωνία περιέχει τόσο αποκλειστικές όσο και συντρέχουσες αρμοδιότητες, η συμφωνία αυτή στο δίκαιο της EE ονομάζεται μικτή (“mixed agreement”).

- Το Άρθρο 169 του Συντάγματος προβλέπει τα στάδια της συνομολόγησης διεθνών συμφωνιών.

- Επόμενα βήματα περιλαμβάνουν την υποβολή πρότασης προς το Υπουργικό Συμβούλιο για εξουσιοδότηση ετοιμασίας από το αρμόδιο Υπουργείο του σχετικού κυρωτικού νομοσχεδίου, το οποίο αφού τύχει νομοτεχνικού ελέγχου από τη Νομική Υπηρεσία, υποβάλλεται στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση και κατάθεση ενώπιον της Βουλής για ψήφιση.»

 

Απάντηση ημερομηνίας 5 Φεβρουαρίου 2018 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.683, ημερομηνίας 22 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Αντρέα Καυκαλιά

«Συνολική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία (CETA) μεταξύ Καναδά και EE

Αναφέρομαι στο πιο πάνω θέμα και σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

Εισαγωγή

Η εμπορική συμφωνία CETA, σκοπό έχει την εγκαθίδρυση μιας σύγχρονης και προνομιακής οικονομικής σχέσης με τον Καναδά. Ο Καναδάς αποτελεί στρατηγικό εταίρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και με τη Συμφωνία αυτή, αναμένεται να δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες για το εμπόριο και τις επενδύσεις μεταξύ της Ε.Ε. και του Καναδά, ιδίως μέσω της βελτίωσης της πρόσβασης στην αγορά για προϊόντα και υπηρεσίες και της ενίσχυσης των κανόνων για το εμπόριο. Η CETA, όπως και όλες οι άλλες εμπορικές συμφωνίες της Ε.Ε., στόχο έχει να ενισχύσει αυτήν τη σχέση εμπορίου και να ανοίξει νέες ευκαιρίες, με δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και δημιουργώντας νέες ευκαιρίες στην παγκόσμια οικονομία.

Η CETA στοχεύει στην εξάλειψη των υψηλών δασμών, στην άρση τεχνικών εμποδίων στο εμπόριο, στην απελευθέρωση της αγοράς υπηρεσιών, στο άνοιγμα των αγορών δημόσιων προμηθειών, στη συμπερίληψη δεσμεύσεων για την επιβολή εργασιακών και περιβαλλοντικών απαιτήσεων και στη θέσπιση αποτελεσματικών και άμεσων διαδικασιών διευθέτησης διαφορών.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρόκειται για μία εμπορική συμφωνία η οποία δεν υπονομεύει τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Όλες οι εισαγωγές από τον Καναδά οφείλουν να πληρούν όλους τους κανόνες και τους κανονισμούς της Ε.Ε. Τα τρόφιμα και προϊόντα που θα καταναλώνονται και διακινούνται στην Ε.Ε. θα εξακολουθούν να διέπονται από τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Τονίζεται ότι με την συμφωνία CETA δεν επηρεάζονται αρνητικά οι Ευρωπαϊκές απαιτήσεις για σημαντικά ζητήματα όπως οι Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί ή η απαγόρευση χρήσης ορμονών στο κρέας.

Η CETA αναμένεται ότι θα καταργήσει σε σημαντικό βαθμό τα γραφειοκρατικά εμπόδια, βελτιώνοντας την δυνατότητα πρόσβασης των επιχειρήσεων στην μεγάλη αγορά του Καναδά και ειδικότερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αγροτικές περιοχές της Ε.Ε.. Είναι γεγονός ότι σε αρκετές περιπτώσεις, η πρόσβαση σε μια νέα αγορά αποτελεί χρονοβόρα και δύσκολη διαδικασία η οποία αποτρέπει τους ενδιαφερόμενους.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η CETA θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για τους γεωργούς και τους παραγωγούς τροφίμων, ενώ παράλληλα θα προστατεύει πλήρως τις ευαισθησίες της Ε.Ε. Τα ανοίγματα της Ε.Ε. σε ορισμένα προϊόντα είναι περιορισμένα και ρυθμισμένα, και θεωρείται ότι αντισταθμίζονται από τα καναδικά ανοίγματα που ικανοποιούν σημαντικά ευρωπαϊκά εξαγωγικά συμφέροντα, όπως είναι οι εξαγωγές τυριών, οίνων και άλλων οινοπνευματωδών ποτών, οπωροκηπευτικών, μεταποιημένων προϊόντων και προϊόντων με γεωγραφικές ενδείξεις.
 

Τα βασικά χαρακτηριστικά του γεωργικού εμπορίου EE - Καναδά

Η EE έχει εμπορικό πλεόνασμα της τάξεως των 800 εκατ. Ευρώ

 • Η EE εξάγει κυρίως μεταποιημένα προϊόντα και εισάγει κυρίως πρωτογενή προϊόντα.

 • Τα κρασιά και άλλα οινοπνευματώδη αποτελούν το 40% των Ευρωπαϊκών εξαγωγών. Ακολουθούν τα σοκολατοειδή και ζαχαροειδή, τα μεταποιημένα προϊόντα των σιτηρών και τα τυριά.

 • Τα σιτηρά και η σόγια αποτελούν περίπου το 50% των εξαγωγών του Καναδά προς την EE (25% των εισαγωγών της EE σε σιτηρά). Ο Καναδάς εξάγει επίσης ελαιόσπορους, όσπρια (φασόλια, φακές, μπιζέλια) και άλλα.

Οι βασικές πρόνοιες της Συμφωνίας για τη γεωργία

 • Στο τέλος της μεταβατικής περιόδου καταργούνται από πλευράς Καναδά οι δασμοί στο 91,7% των προϊόντων από την EE (90,9% από την αρχή). Οι αντίστοιχοι αριθμοί για την EE είναι 93,8% (92,2%), αλλά το σύστημα των τιμών εισόδου για τα φρούτα και τα λαχανικά θα συνεχίσει να ισχύει. Από πλευράς αξίας ελευθεροποιείται το 92% των εξαγωγών της EE προς τον Καναδά αξίας 2,2 δισεκ. Ευρώ.

 • Το κρέας πουλερικών, τα αυγά και τα προϊόντα τους έχουν εξαιρεθεί τελείως από τη συμφωνία.

 • Οι δασμοί δεν καταργούνται για τα ευαίσθητα προϊόντα των δύο πλευρών (γαλακτοκομικά από πλευράς Καναδά, βοδινά και χοιρινά κρέατα και γλυκοαραβόσιτος από πλευράς EE). Οι δύο πλευρές θα ανοίξουν όμως δασμολογικές ποσοστώσεις για τα προϊόντα αυτά που θα καλύψουν τις υφιστάμενες εξαγωγές και θα αυξήσουν την πρόσβαση στην αγορά κατά 1% στην περίπτωση του Καναδά και κατά 1,9% στην περίπτωση της EE.

Κυριότερα οφέλη από πλευράς EE

 • Σημαντική αύξηση της πρόσβασης των Ευρωπαϊκών προϊόντων στην Καναδική αγορά, κυρίως τυριών (μέσω δασμολογικών ποσοστώσεων) και μεταποιημένων προϊόντων (πλήρης απελευθέρωση) για τα οποία η EE έχει ιδιαίτερο εξαγωγικό ενδιαφέρον.

 • Ο Καναδάς ανέλαβε να προστατεύσει 143 κατοχυρωμένες ονομασίες προέλευσης Ευρωπαϊκών προϊόντων ποιότητας. Παρά τις διαμαρτυρίες της Ελλάδας -τις οποίες υποστήριξε και η Κύπρος- η προστασία της φέτας δεν θα είναι πλήρης. Υφιστάμενα προϊόντα θα διατηρήσουν το όνομα φέτα και τυχόν νέα θα μπορούν να κάνουν έμμεση αναφορά στο όνομα (π.χ. τύπος φέτα).

 • Για τις ήδη προστατευμένες ονομασίες κρασιών και οινοπνευματωδών ποτών ο Καναδάς ανέλαβε πρόσθετες υποχρεώσεις προστασίας (αποφυγή έμμεσων διακρίσεων σε βάρος τους).

Κυριότερα οφέλη από πλευράς Κύπρου

Με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες, η Κύπρος δεν αναμένεται να επηρεαστεί αρνητικά από τις γεωργικές πρόνοιες της συμφωνίας και θα έχει ενδεχομένως κάποια οφέλη που συνοψίζονται στα ακόλουθα:

 • Αυξημένη αδασμολόγητη πρόσβαση για τις εξαγωγές χαλουμιού στον Καναδά απευθείας και ενδεχομένως σε βάρος άλλων Ευρωπαϊκών προϊόντων στα πλαίσια της συνολικής Ευρωπαϊκής ποσόστωσης τυριών.

 • Μετά την κατοχύρωσή του, το χαλούμι θα έχει καλές προοπτικές να προστεθεί στον κατάλογο των ονομασιών προέλευσης που θα προστατεύονται από τον Καναδά. Η καθυστέρηση στην κατοχύρωση του χαλουμιού ως ΠΟΠ δεν επέτρεψε τη συμπερίληψη του στον κατάλογο των προστατευόμενων ονομασιών (πράγμα που έγινε για τα λουκούμια Γεροσκήπου).

 • Οι παραχωρήσεις της EE προς τον Καναδά ενδεχομένως αποβαίνουν προς όφελος της Κύπρου ως εισαγωγικής χώρας ιδίως στον τομέα των σιτηρών, της σόγιας και του βοδινού κρέατος όπου η επίδραση τους στις τιμές της εσωτερικής Ευρωπαϊκής αγοράς αναμένεται να είναι μειωτική ή τουλάχιστον σταθεροποιητική.»

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων