Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.01.608

Απάντηση ημερομηνίας 15 Μαΐου 2017 του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Μάριου Δημητριάδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.608, ημερομηνίας 7 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Επιθυμώ να αναφερθώ στην πιο πάνω ερώτηση και να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα:

2. Στο έγγραφο πολιτικής το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο με την Απόφαση του με Αρ. 63.006 ημ.14/12/2005 με τίτλο “Πολιτική και Διαδικασίες για την Εγκατάσταση και Λειτουργία Σταθμών Ραδιοεπικοινωνίας με Δυνατότητα Εκπομπής καταγράφονται μεταξύ άλλων στην παρ.3.1 και τα Γενικά Κριτήρια Επιλογής Χωροθέτησης των σταθμών ραδιοεπικοινωνίας. Συγκεκριμένα, η χωροθέτηση για τους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς θα γίνεται κατά προτίμηση και κατά προτεραιότητα, ανάλογα με τα χωροταξικά και δομικά δεδομένα, στις περιπτώσεις όπου κάτι τέτοιο είναι τεχνικά εφικτό, σε εγκεκριμένα κοινά σημεία εκπομπής που καθορίζει το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, σε άγονη γη εκτός περιοχών ανάπτυξης ή περιοχών που έχουν προταθεί για συμπερίληψη στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Φύση 2000 με βάση τον περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμο, σε υφιστάμενες συναφείς εγκαταστάσεις άλλων παροχέων σχετικών υπηρεσιών (ως συνεγκατάσταση) και σε ψηλότερες οικοδομές μιας περιοχής με ύψος ίσο ή μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος οικοδομών της αντίστοιχης πολεοδομικής ζώνης. Στο έγγραφο επισημαίνεται επίσης ότι, δεν θα επιτρέπεται η εγκατάσταση σταθμών σε οικοδομές χαμηλότερες του μέγιστου επιτρεπόμενου ύψους, όταν στην ίδια περιοχή και ειδικότερα σε χώρο που θα απέχει λιγότερο των 200 μέτρων από το χώρο εγκατάστασης του σταθμού, προβλέπεται ότι μπορούν να κτιστούν ψηλότερα κτίρια με βάση τις ισχύουσες νομοθετικές πολεοδομικές ρυθμίσεις. Σε περιπτώσεις που τα πολεοδομικά δεδομένα συνηγορούν υπέρ της έκδοσης μιας τέτοιας άδειας (π.χ. όταν σε μια περιοχή στην οποία μπορούν μελλοντικά να κτιστούν και μέχρι οκταώροφα σήμερα διαθέτει μόνο μέχρι εξαώροφα), η άδεια θα είναι “προσωρινή και θα συνοδεύεται από σχετική συμφωνία που θα συνομολογείται δυνάμει του άρθρου 43 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου και με βάση την οποία θα υπάρχει δέσμευση ότι, η τυχόν απαιτούμενη περαιτέρω, εκάστοτε ανανέωση της, θα εξαρτάται άμεσα από το κατά πόσο θα υπάρχουν στην περίοδο παράτασης της, ψηλότερα κτίρια από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος στη γειτονική περιοχή. Νοείται ότι, όταν η κατεύθυνση εκπομπής το επιτρέπει, είναι δυνατό να χορηγηθεί άδεια για εγκατάσταση σταθμών σε χαμηλές οικοδομές έστω και αν σε ακτίνα μικρότερη των 200 μέτρων από το σημείο εγκατάστασης του σταθμού υπάρχουν ψηλότερες οικοδομές ή προβλέπεται να κτιστούν ψηλότερες οικοδομές. Νοείται περαιτέρω ότι, εξαιρούνται από τις πρόνοιες της παραγράφου αυτής, σταθμοί κινητής τηλεφωνίας τύπου “micro” των οποίων η ακτινοβολούμενη ισχύς δεν υπερβαίνει τα 48 dBm eirp.

3. Σημειώνεται, επίσης, ότι η εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας, επιτρέπεται εντός οικιστικών περιοχών, καθώς πρώτιστος σκοπός τους είναι να εξυπηρετούν τις τηλεπικοινωνιακές ανάγκες των πολιτών και επισκεπτών της Κυπριακής Δημοκρατίας, εκεί που διαμένουν, συναθροίζονται, ψυχαγωγούνται και εργάζονται. Ταυτόχρονα όμως, για να καταστεί δυνατή η εγκατάσταση τέτοιων κεραιών εντός οικιστικών περιοχών, θα πρέπει να ικανοποιούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις οι οποίες αφορούν τη χωροθέτησή τους, όπως π.χ. να πληρούνται οι πρόνοιες της Εντολής 3 του 2006 του Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία εφαρμόζεται το εν λόγω Πλαίσιο Πολιτικής για τα χωροθετικά κριτήρια, (αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται), που πρέπει να πληρούνται για την εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας.

4. Στη βάση των πιο πάνω γίνεται φανερό ότι η εγκατάσταση της κεραίας κινητής τηλεφωνίας σε μονώροφη κατοικία στην οδό Κυριάκου Μάτση 34 στο Μάμμαρι επί 12-μετρου ιστού πληρούσε τα πιο πάνω κριτήρια και γι’ αυτό το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών έδωσε θετική άποψη, μετά από επιτόπιο έλεγχο που διενήργησε και αφού διαπίστωσε ότι για την προτεινόμενη κεραία δεν υπήρχαν ψηλότερα κτίρια εντός των κατευθύνσεων εκπομπής και ικανοποιούνται πλήρως οι σχετικές πρόνοιες της Εντολής 3/06 του Υπουργού Εσωτερικών, (παράγραφοι 2.2. και 2.3).

Σημειώνεται ότι η εν λόγω κεραία έτυχε πολεοδομικής και οικοδομικής άδειας από τις αρμόδιες πολεοδομικές και οικοδομικές αρχές.

5. Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους δόθηκε στο βουλευτή που υπέβαλε την ερώτηση.

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων