Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.01.458

Απάντηση ημερομηνίας 19 Ιουλίου 2017 της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Ζέτας Αιμιλιανίδου στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.458, ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Αναφέρομαι στο πιο πάνω θέμα και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

2. Σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 77(1) των περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμων του 2010-2017, το ύψος των βασικών συντάξεων αναπροσαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους, κατά το ποσοστό αύξησης του ποσού των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών, όπως αυτό υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 20 του αναφερόμενου Νόμου.

3. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 20 του ίδιου Νόμου, το εβδομαδιαίο και ετήσιο ποσό των βασικών ασφαλιστικών μονάδων αυξάνεται σύμφωνα με το ποσοστό αύξησης του μέσου όρου των ασφαλιστέων αποδοχών κατά το προηγούμενο έτος εισφορών σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο αυτού έτος εισφορών. Το ποσό των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών χρησιμοποιείται μέχρι του ανώτατου ποσού που καταβάλλεται μόνο για τη θεμελίωση δικαιώματος στις παροχές του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων όσο και για τον υπολογισμό των εν λόγω παροχών.

4. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικό) Νόμο του 2012 (Ν.193 (Ι)/2012), με τον οποίο εφαρμόστηκαν τα μέτρα του Μνημονίου αναφορικά με το Σχέδιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθορίστηκε ότι οι ετήσιες βασικές ασφαλιστέες αποδοχές που θα χρησιμοποιούνταν για σκοπούς υπολογισμού των συντάξεων όσων καθίσταντο δικαιούχοι την περίοδο από 07/1/2013-01/01/2017 θα ήταν ίσες με €8.995. Το ποσό αυτό αντιστοιχούσε στην μέχρι τότε ισχύουσα ασφαλιστική μονάδα, ενώ, το ποσό των ετήσιων βασικών ασφαλιστικών αποδοχών, με βάση τις οποίες υπολογιζόταν η υποχρέωση πληρωμής εισφορών, καθώς και των υπόλοιπων παροχών, συνέχισε να αναθεωρείται όπως και προηγουμένως και ανήλθε σε €9.068 κατά το 2013.

5. Από το έτος 2014 μέχρι και το έτος 2016, οι ετήσιες βασικές ασφαλιστέες αποδοχές δεν αυξήθηκαν λόγω των αρνητικών ρυθμών ανάπτυξης της οικονομίας και της συνεπακόλουθης μείωσης των μισθών. Αν δεν γινόταν η τροποποίηση του Νόμου, τότε και οι συντάξεις θα υπολογίζονταν με ετήσιες βασικές ασφαλιστέες αποδοχές ύψους €9.068. Στα πλαίσια της ίδιας τροποποίησης, παγοποιήθηκαν και οι αυξήσεις των συντάξεων για την περίοδο 2013-2016. Ως εκ τούτου, κατά την 01/01/2013 δεν δόθηκε αύξηση ίση με 0,81% στις βασικές συντάξεις του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ούτε στην κοινωνική σύνταξη.

6. Στις 02/01/2017, η προαναφερόμενη πρόνοια που αφορούσε στον υπολογισμό των συντάξεων, έπαυσε να ισχύει και σε περίπτωση που δεν γινόταν οποιαδήποτε τροποποίηση στο Νόμο θα δημιουργείτο στρέβλωση. Δηλαδή, οι συντάξεις των νέων συνταξιούχων θα υπολογίζονταν στη βάση του €9.068, ενώ οι βασικές συντάξεις των υφιστάμενων συνταξιούχων θα παρέμεναν στο €8.995, με αποτέλεσμα την άνιση μεταχείρισή τους. Ως εκ τούτου, θα υπήρχαν δύο ποσά κατώτατης σύνταξης, δηλαδή κατώτατη σύνταξη ύψους €352.88, όσων απέκτησαν δικαίωμα πριν από την 01/01/2017 και κατώτατη σύνταξη ύψους €355.74, όσων αποκτούν δικαίωμα μετά την 01/01/2017.

7. Για σκοπούς διασφάλισης της ίσης αντιμετώπισης όλων των συνταξιούχων, τροποποιήθηκε το εδάφιο (1) του άρθρου 77 των περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμων, έτσι ώστε να χορηγηθεί αύξηση στις βασικές συντάξεις του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων και, κατά συνέπεια, στην κοινωνική σύνταξη, ίση με 0,81% από 01/01/2017, ώστε όλες οι βασικές συντάξεις, υφιστάμενες και νέες να υπολογίζονται με βάση τις βασικές ασφαλιστέες αποδοχές ύψους €9.068.

8. Σημειώνεται ότι το ύψος της θεσμοθετημένης σύνταξης υπολογίζεται ως συνάρτηση του χρόνου ασφάλισης του ασφαλισμένου, του ύψους των εισφορών του και του αριθμού των εξαρτωμένων του προσώπων και τυχόν αυξήσεις αφορούν όλους τους ασφαλισμένους.

9. Το μηχανογραφημένο σύστημα των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι δομημένο κατά τρόπο, ώστε να εφαρμόζονται, χωρίς διάκριση, οι διατάξεις που προβλέπονται στην περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων νομοθεσία.»

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων