Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.01.391

Απάντηση ημερομηνίας 27 Απριλίου 2017 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Σωκράτη Χάσικου στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.391, ημερομηνίας 19 Δεκεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Αναφέρομαι στην Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.391 και ημερομηνία 19.12.2016, που υποβλήθηκε από το Βουλευτή Λευκωσίας κ. Χαράλαμπο Θεοπέμπτου και επιθυμώ να σας ενημερώσω τα ακόλουθα:

(α) Τα ζητήματα που εγείρονται από το Βουλευτή κ. Θεοπέμπτου και για τα οποία ζητούνται ενημερωτικά στοιχεία και πληροφορίες αφορούν το Τμήμα Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας (Υγειονομικές Υπηρεσίες) και το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων. Συγκεκριμένα, τα ερωτήματα (1) και (3), που αναφέρονται στη μέθοδο χλωρίωσης για την επεξεργασία του πόσιμου νερού και τη διαδικασία των μικροβιολογικών και χημικών αναλύσεων του νερού που παρέχεται ως πόσιμο από τις Κοινότητες, θα απαντηθούν από το Τμήμα Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας.

(β) Σε ό,τι αφορά το 2° ερώτημα, το Υπουργείο Εσωτερικών ζήτησε τις απόψεις του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, το οποίο μας ενημέρωσε ότι οι πλείστες των Κοινοτήτων διαθέτουν υδρομετρητή στις γεωτρήσεις (μόνιμες και εφεδρικές) που χρησιμοποιούνται για ύδρευση. Με την εφαρμογή των περί της Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων (Δικαιώματα, Τέλη και άλλα Χρηματικά Ανταλλάγματα) Κανονισμών του 2017, θα πρέπει να υπάρχουν σε λειτουργία υδρομετρητές σε όλες τις γεωτρήσεις ύδρευσης έτσι ώστε να τιμολογείται το νερό που αντλείται. Έμμεσα, με την παρακολούθηση των υδρομετρητών, θα μπορούν να εντοπιστούν πιθανές απώλειες από το δίκτυο υδροδότησης.

(γ) Η σχετική επιστολή της Γενικής Διευθύντριας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, με αρ. φακ. 2.11.102 και ημερομηνία 2.2.2017, στην οποία σημειώνονται και κάποιες πληροφορίες σε σχέση με το 3° ερώτημα και την αρμοδιότητα του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων να παρακολουθεί (με δειγματοληψία μία φορά τον χρόνο) την ποιότητα του νερού (χημικές παράμετροι μόνο) των γεωτρήσεων και πηγών που χρησιμοποιούνται για υδροδότηση Κοινοτήτων, επισυνάπτεται για την πληρέστερη ενημέρωσή σας.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους δόθηκε στο βουλευτή που υπέβαλε την ερώτηση.

 

Απάντηση ημερομηνίας 29 Μαΐου 2017 του Υπουργού Υγείας κ. Γιώργου Παμπορίδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.391, ημερομηνίας 19 Δεκεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου
 

«Η απάντηση στα ερωτήματα που εγείρετε στην ερώτησή σας με αρ. ερ. 23.06.011.01.391 από το αρμόδιο Τμήμα, δηλαδή τις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, είναι η ακόλουθη:

  1. Η χλωρίωση είναι μια εγκεκριμένη από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας μέθοδος απολύμανσης του νερού που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία του πόσιμου νερού όχι μόνο των γεωτρήσεων αλλά και των δικτύων ύδρευσης πόλεων και κοινοτήτων παγκύπρια. Παρόλο που το χλώριο αποτελεί ένα ισχυρό και ευρείας χρήσεως μέσο απολύμανσης, εντούτοις κατέχει το μειονέκτημα να αντιδρά με τη φυσική οργανική ύλη, όταν δεν χρησιμοποιείται στις σωστές αναλογίες, με αποτέλεσμα να παράγει επικίνδυνα υποπροϊόντα όπως τριαλογομεθάνια. Για το σκοπό αυτό οι Υγειονομικές Υπηρεσίες εφαρμόζοντας τις πρόνοιες του άρθρου 9 του περί της Ποιότητας του Πόσιμου Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Παρακολούθηση και Έλεγχος) Νόμου, Ν.87(Ι)/2001, προβαίνουν σε έλεγχο του ελεύθερου υπολειμματικού χλωρίου, στο δίκτυο ύδρευσης των ζωνών παροχής νερού, παγκύπρια. Ο έλεγχος του ελεύθερου υπολειμματικού χλωρίου ελέγχεται στα πλαίσια διεξαγωγής των επίσημων ελέγχων και βασίζεται σε επίπεδα που καθορίστηκαν από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας μέσω κατευθυντήριων οδηγιών. Με βάση την παράγραφο (6) του ίδιου άρθρου, ο φορέας ύδρευσης έχει την υποχρέωση να μεριμνά ώστε οποιαδήποτε επιμόλυνση από τα υποπροϊόντα της απολύμανσης να διατηρείται σε όσο το δυνατό χαμηλότερα επίπεδα.
     

  2. Το θέμα των απαιτούμενων προδιαγραφών του εξοπλισμού και των μηχανημάτων επεξεργασίας αποθήκευσης και μεταφοράς του νερού στον καταναλωτή, συμπεριλαμβανομένου και του κεντρικού μετρητή για εντοπισμό απωλειών, δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα των Υγειονομικών Υπηρεσιών.
     

  3. Η συχνότητα παρακολούθησης των δικτύων ύδρευσης καθορίζεται με βάση τον όγκο ημερήσιας κατανάλωσης σε κυβικά μέτρα νερού ανά ζώνη παροχής. Σε μικρές κοινότητες όμως που ενδέχεται να παρουσιάζονται σε τακτική βάση υπερβάσεις κυρίως σε μικροβιολογικές παραμετρικές τιμές, για διάφορους λόγους, όπως μη λειτουργία συστήματος αυτόματης χλωρίωσης, διενεργούνται περισσότεροι έλεγχοι. Το ίδιο γίνεται και στις περιπτώσεις που κάποιες κοινότητες έχουν ιστορικό αποκλίσεων σε ενδεικτικές παραμέτρους δηλαδή σε παραμέτρους που δεν τίθεται άμεσα σε κίνδυνο η υγεία του καταναλωτή αλλά αξιολογείται ο βαθμός απόκλισης και η χρονική της διάρκεια, ως ορίζεται από τη σχετική νομοθεσία. Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζονται αποτελέσματα ετήσιου δειγματοληπτικού ελέγχου που πραγματοποιήθηκε για το 2015 από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες και το Γενικό Χημείο του Κράτους, στα πλαίσια εφαρμογής ετήσιου προγράμματος παρακολούθησης. Τα δείγματα λαμβάνονται από καθορισμένα δειγματοληπτικά σημεία του δικτύου ύδρευσης πόλεων και κοινοτήτων.

Ολικός αριθμός δειγμάτων νερού που
λήφθηκαν και αποστάληκαν στο ΓΧΚ
για μικροβιολογική εξέταση
5367
Ολικός αριθμός δειγμάτων νερού
πουλήφθηκαν και αποστάληκαν
στο ΓΧΚ για χημική ανάλυση
2324
  Συνάδουν με τη Νομοθεσία Δε συνάδουν με τη Νομοθεσία Σύνολο
Ολικός αριθμός δειγμάτων που λήφθηκε το αποτέλεσμα τους 6245 1365 7610
δημόσια
υδατοπρομήθεια
5444 1214 6658
ιδιωτική
υδατοπρομήθεια
39 15 54
βυτιοφόρο 170 23 193
κερματοδέκτες 556 112 668
Εμφιαλωτήριο πριν την εμφιάλωση 36 1 37
Συνολικός αριθμός δειγμάτων που αναμένονταν αποτελέσματα (τότε που ολοκληρώθηκε η έκθεση) 81
  1. Τονίζεται ότι τα αποτελέσματα αυτά από μόνα τους δεν καταδεικνύουν ότι ένα σύστημα υδροδότησης δεν είναι ασφαλές. Η διαπίστωση κατά πόσον μία πηγή υδροδότησης είναι ακατάλληλη, δε στηρίζεται αποκλειστικά στα αποτελέσματα των δειγματοληπτικών ελέγχων αλλά σε μία σειρά ενεργειών και διαδοχικών ελέγχων που πραγματοποιούνται από την πηγή μέχρι τη βρύση του καταναλωτή. Σε περίπτωση που εντοπιστεί ακατάλληλο δείγμα, οι Υγειονομικές Υπηρεσίες πέραν της ενημέρωσης του φορέα ύδρευσης πραγματοποιούν διερεύνηση σε όλη την αλυσίδα για εντοπισμό της πηγής μόλυνσης (π.χ. σπάσιμο αγωγών λόγω έργων στο δίκτυο, ακάθαρτα ντεπόζιτα κ.λπ.). Οι ενέργειες αυτές μπορεί να επεκταθούν από τον έλεγχο των πηγών/γεωτρήσεων, στον καθαρισμό και την απολύμανση δεξαμενών και δικτύων, στο κλείσιμο μιας πηγής υδροδότησης μέχρι και στην έκδοση σχετικής ανακοίνωσης για προστασία του καταναλωτικού κοινού.

Εάν για οποιοδήποτε λόγο κρίνεται ότι οι ως άνω απαντήσεις δεν είναι επαρκείς ή χρήζουν περαιτέρω διευκρινίσεων, παραμένω στη διάθεσή σας.»

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων