Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.01.200

Απάντηση ημερομηνίας 29 Μαΐου 2017 του Υπουργού Υγείας κ. Γιώργου Παμπορίδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.200, ημερομηνίας 4 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Η απάντηση στα ερωτήματα που εγείρoνται στην πιο πάνω ερώτηση είναι η ακόλουθη:

2. Στις 23/12/2016 δημοσιεύθηκε ανακοίνωση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας για υποβολή αιτήσεων και καταρτισμό καταλόγων, για θέσεις Ιατρικών Λειτουργών 1ης Τάξης σε όλες τις ειδικότητες, που πιθανόν να προκύψουν για την περίοδο από 1/1/2017 μέχρι 30/6/2019, με τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων τις 5/1/2016. Μετά την μοριοδότηση δημοσιεύθηκαν οι οριστικοί κατάλογοι Ιατρικών Λειτουργών 1ης Τάξης, ένας εκ των οποίων και η ειδικότητα της Οφθαλμολογίας στις 10/3/2017. Οι θέσεις κατανεμήθηκαν, στις διάφορες ειδικότητες αφού λήφθηκαν υπόψη οι πιο βασικές ανάγκες για την εύρυθμη λειτουργία των Κλινικών/Τμημάτων των νοσοκομείων και σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016. Μέσα στα πιο πάνω πλαίσια λήφθηκε σοβαρά υπόψη και η περαιτέρω ενίσχυση των Γενικών Νοσοκομείων Αμμοχώστου και Λάρνακας με Ιατρικούς Λειτουργούς Οφθαλμολογίας αλλά στο παρόν στάδιο δεν μπορεί να ικανοποιηθεί.

3. Εάν για τον οποιοδήποτε λόγο κρίνετε ότι οι ως άνω απαντήσεις δεν είναι επαρκείς ή χρήζουν περαιτέρω διευκρινήσεων παραμένω στη διάθεσή σας.»

 

 

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων