Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.01.123

Απάντηση ημερομηνίας 20 Δεκεμβρίου 2016 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Σωκράτη Χάσικου στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.123, ημερομηνίας 6 Σεπτεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Λειτουργία εστιατορίου στην τοποθεσία “Λάρα” στις Κάτω Αρόδες της επαρχίας Πάφου

Αναφέρομαι στην Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.123 που υποβλήθηκε από τον Βουλευτή Λευκωσίας κ. Χαράλαμπο Θεοπέμπτου σχετικά με τον τίτλο της παρούσας και σας ενημερώνω τα ακόλουθα:

2. Αρχικά ν’ αναφερθεί ότι το ερώτημα του κου Θεοπέμπτου δεν περιέχει τις απαραίτητες πληροφορίες όπως αριθμό και φύλλο σχέδιο του τεμαχίου εντός του οποίου έγινε η ανάπτυξη, προκειμένου να μπορεί να διερευνηθεί.

3. Επειδή για παράνομες κατασκευές στην εν λόγω περιοχή, υπάρχει προηγούμενη σχετική επιστολογραφία, ενδέχεται το τεμάχιο στο οποίο γίνεται αναφορά, να είναι το κρατικό τεμάχιο με αρ. 96 του Φ. Σχ. 34/47 στην περιοχή των Κάτω Αρόδων, η οποία έχει ενταχθεί εντός του Ευρωπαϊκού Δικτύου Φύση 2000”. Σε τέτοια περίπτωση αναφέρονται τα πιο κάτω:

(α) Για το κρατικό αυτό τεμάχιο είχε ενημερωθεί στις 19/12/2013 με επιστολή του Γραφείου αυτού, κατ ιδίαν ο Γενικός Γραμματέας και Βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών κος Γεώργιος Περδίκης, κατόπιν επιστολής/καταγγελίας που υπέβαλε ο ίδιος κατευθείαν στην Πολεοδομική Αρχή (Επαρχιακού Λειτουργού Πάφου Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως). Ως Παράρτημα Α επισυνάπτεται η επιστολή της Πολεοδομικής Αρχής προς τον κο Περδίκη και τα συναφή έγγραφα αυτής. Επίσης, για το ίδιο θέμα είχε ενημερωθεί, με σχετική επιστολή της Πολεοδομικής Αρχής ημερομηνίας 09/02/2015, και η Επίτροπος Διοικήσεως κατόπιν παραπόνου του κου Περδίκη. Ως Παράρτημα Β επισυνάπτεται η απάντηση της Πολεοδομικής Αρχής.

(β) Η Πολεοδομική Αρχή, όπως ενημέρωσε το Υπουργείο Εσωτερικών, από έρευνα που προέβηκε στο αρχείο της, φαίνεται ότι δεν έχει χορηγηθεί οποιαδήποτε Πολεοδομική Άδεια για το τεμάχιο αυτό. Επίσης, όπως αναφέρεται και στις επιστολές που επισυνάπτονται ως Παραρτήματα Α και Β, ο Έπαρχος έχει καταχωρίσει ποινική υπόθεση και έχει εκδώσει διάταγμα κατεδάφισης για τα παράνομα υποστατικά στο κρατικό τεμάχιο με αρ. 96, του Φ. Σχ. 34/47, εάν είναι αυτό το τεμάχιο που αναφέρεται ο κ. Θεοπέμπτου, αφού, όπως έχει αναφερθεί και πιο πάνω, το ερώτημα του κου Θεοπέμπτου δεν περιέχει τις απαραίτητες πληροφορίες όπως αριθμό και φύλλο σχέδιο του τεμαχίου εντός του οποίου έγινε η ανάπτυξη.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους δόθηκε στο βουλευτή που υπέβαλε την ερώτηση.

Απάντηση ημερομηνίας 20 Δεκεμβρίου 2016 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.123, ημερομηνίας 6 Σεπτεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Παράνομη λειτουργία εστιατορίου στην τοποθεσία “Λάρα” στις Κάτω Αρόδες Πάφου

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και την καταγγελία για παράνομη λειτουργία εστιατορίου στην τοποθεσία Λάρα, στις Κάτω Αρόδες Πάφου σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

Το Υπουργικό Συμβούλιο, με την Απόφαση Αρ. 80.462, ημερ. 21.3.2016 και την Κ.Δ.Π. 187/2016, ημερ. 17.6.2016, αποφάσισε, δυνάμει των άρθρων 10(1) και 15(β) του περί Δασών Νόμου του 2012, να κηρύξει όλα τα κρατικά τεμάχια της Χερσονήσου του Ακάμα που εμπίπτουν στο δίκτυο “Natura 2000”, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η γη όπου βρίσκεται το υπό αναφορά εστιατόριο, σε Κρατικό Δάσος και στη συνέχεια, με την ίδια Απόφαση, σε “Eθνικό Δασικό Πάρκο Ακάμα”.

Μετά την κήρυξη της πιο πάνω χαλίτικης γης σε Κρατικό Δάσος και Εθνικό Δασικό Πάρκο, ακολούθησε χωρομετρική αποτύπωση του υπό αναφορά χώρου από συνεργείο του Κλάδου Χωρομετρίας του Τμήματος Δασών και επιβεβαιώθηκε ότι αυτός βρίσκεται εξ ολοκλήρου εντός της νεοκηρυχθείσας δασικής γης, κατά παράβαση του περί Δασών Νόμου του 2012.

Μετά την πιο πάνω επιβεβαίωση έχουν προωθηθεί μέτρα για την άρση της παρανομίας και παράδοση της εν λόγω δασικής γης στο Τμήμα Δασών ελευθέρας κατοχής. Σε περίπτωση που ο καταπατητής δεν συμμορφωθεί με τις υποδείξεις του Τμήματος Δασών, αυτό θα προχωρήσει στην κατεδάφιση του παράνομου εστιατορίου και παραπομπή του καταπατητή του στο Δικαστήριο, σύμφωνα με το Άρθρο 42 του περί Δασών Νόμου του 2012.»

Απάντηση ημερομηνίας 10 Μαΐου 2017 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Σωκράτη Χάσικου στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.123, ημερομηνίας 6 Σεπτεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου
 

Σημείωση: Η απάντηση του υπουργού είναι εμπιστευτική.

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων