Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.01.1035

 

Απάντηση ημερομηνίας 25 Αυγούστου 2017 του Υπουργού Άμυνας κ. Χριστόφορου Φωκαΐδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.1035, ημερομηνίας 13 Ιουλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Αναφέρομαι στο πιο πάνω θέμα και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

2. Το Υπουργείο Άμυνας στο πλαίσιο έγκαιρου προγραμματισμού για συμπλήρωση των αποθεμάτων σε άρβυλα, προέβη από τις 14 Απριλίου 2016 σε προκήρυξη διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία (Αρ. Διαγωνισμού ΔΙΔΜ/16/2016) για προμήθεια 2600 ζευγών αρβύλων σε συγκεκριμένα μεγέθη (40,41,42), για τα οποία παρουσιάζονταν ελλείψεις στα αποθέματα. Μέρος της ποσότητας αυτής ήταν απαραίτητη για τις ανάγκες της κατάταξης των νεοσυλλέκτων της 2017Β ΕΣΣΟ, τον Ιούλιο του 2017. Ο διαγωνισμός κατακυρώθηκε στην εταιρεία CARRIAREL TRADING LTD με την οποία υπογράφηκε σχετική σύμβαση, με πρόνοια παράδοσης των αρβύλων στις 5 Ιανουαρίου 2017.

3. Πλην όμως, παρά τις διαβεβαιώσεις του αναδόχου στις συνεχείς εκκλήσεις, επιστολές και υπενθυμίσεις του Υπουργείου Άμυνας, για έγκαιρη παράδοση, δεν κατέστη δυνατή η παράδοση των αρβύλων πριν την κατάταξη και εντός του χρονοδιαγράμματος που προβλεπόταν στη σύμβαση. Σημειώνεται ότι μέχρι και σήμερα η εταιρεία δεν έχει ανταποκριθεί στην υποχρέωσή της για παράδοση των αρβύλων.

4. Ενόψει της διαφαινόμενης αδυναμίας του αναδόχου, το ΓΕΕΦ με επιστολή του ημερομηνίας 7 Απριλίου 2017, ζήτησε την προκήρυξη διαγωνισμού με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης με την κατασκευάστρια εταιρεία SKOPY SHOES FACTORY LTD για 800 ζεύγη αρβύλων σε μεγέθη 40, 41 και 42.

5. Με σκοπό την κάλυψη κατεπείγουσας ανάγκης ενόψει της κατάταξης νεοσυλλέκτων της 2017Β ΕΣΣΟ, το Υπουργείο Άμυνας προκήρυξε στις 10 Απριλίου 2017 σχετικό διαγωνισμό (ΔΙΔΜ/207/2017) με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με τις πρόνοιες της νομοθεσίας που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις [άρθρο 29(2)(γ) του Νόμου 73(Ι)/2016] για προμήθεια 800 ζευγών μαύρων αρβύλων για συγκεκριμένα μεγέθη (40, 41, 42). Η εκτίμηση της δαπάνης ήταν €35.294,00, πλέον Φ.Π.Α.

6. Σύμφωνα με το άρθρο 29(2)(γ) του Ν. 173(Ι)/2016, “η διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, στο μέτρο που είναι απολύτως αναγκαίο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, οφειλόμενης σε γεγονότα τα οποία η αναθέτουσα αρχή δεν θα μπορούσε να προβλέψει, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, υπό την προϋπόθεση ότι οι περιστάσεις τις οποίες επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για τη δικαιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης, σε καμία περίπτωση απορρέουν από δική τους ευθύνη”.

7. Η πρόνοια του Νόμου δικαιολογεί πλήρως τη διαδικασία που ακολουθήθηκε για ικανοποίηση αυτής της εξαιρετικά απρόβλεπτης κατεπείγουσας ανάγκης καθότι:

α. Το ΥΠΑΜ δεν ήταν σε θέση να προβλέψει την αδυναμία του αναδόχου, στον οποίο είχε κατακυρωθεί σχετική προσφορά από το 2016, να προμηθεύσει έγκαιρα τα άρβυλα.

β. Η κατάσταση κατεπείγουσας ανάγκης δεν απορρέει από δική του ευθύνη καθότι το ΥΠΑΜ προέβη σε έγκαιρο προγραμματισμό για την προμήθεια των αρβύλων, αφού η διαδικασία προμήθειας ξεκίνησε από το 2016.

γ. Η διαδικασία χρησιμοποιήθηκε στο μέτρο που ήταν απόλυτα αναγκαίο, ακριβώς όπως προβλέπει και η νομοθεσία, δηλαδή για την προμήθεια των 800 ζευγών αρβύλων για συγκεκριμένα μεγέθη, που απαιτούντο για κάλυψη επιτακτικών αναγκών της Εθνικής Φρουράς, λόγω της επικείμενης κατάταξης και όχι για τα 2600 που περιελάμβανε η αρχική παραγγελία.

8. Ο οικονομικός φορέας που κλήθηκε να συμμετάσχει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης ήταν η εταιρεία SKOPY SHOES FACTORY LTD, λόγω του ότι, διέθετε εργοστάσιο κατασκευής αρβύλων στην Κύπρο, με δυνατότητα κατασκευής τους εντός των τεθέντων χρονικών ορίων και πριν την κατάταξη των νεοσυλλέκτων Οπλιτών της 2017 Β΄ ΕΣΣΟ. Επίσης, το Υπουργείο Άμυνας θα μπορούσε να ελέγξει τη γραμμή παραγωγής ανά πάσα στιγμή, κάτι που δεν μπορούσε να γίνει σε περίπτωση που το εργοστάσιο βρισκόταν στο εξωτερικό. Συμπερασματικά, αυτή αποτελούσε τη βέλτιστη δυνατή λύση για το ΥΠAM, στη βάση που καθορίζει η σχετική νομοθεσία [άρθρο 29(2)(γ) του Ν. 173(Ι)/2016], και η οποία θα μπορούσε υπό τις περιστάσεις να διασφαλίσει την έγκαιρη παραλαβή αρβύλων πριν την κατάταξη του Ιουλίου 2017.

9. Για τους ίδιους λόγους, στα έγγραφα του διαγωνισμού, ζητήθηκε όπως ο προσφοροδότης κατέχει κατασκευαστικές ικανότητες στον τομέα της υπόδησης και για την πιστοποίηση τούτου να προσκομίσει βεβαίωση από το Κυπριακό Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ).

10. Η εκτίμηση της δαπάνης ήταν €35.294,00, πλέον Φ.Π.Α. και τελικά μετά από διαπραγμάτευση με την κατασκευάστρια εταιρεία, η σύμβαση κατακυρώθηκε στο ποσό των €34.800,00 πλέον Φ.Π.Α. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την Κ.Δ.Π. 201/2017, σε περίπτωση προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, ο Προϊστάμενος της Αναθέτουσας Αρχής/Πρόεδρος του Συμβουλίου Προσφορών, δύναται να εγκρίνει δαπάνη μέχρι €170.860,00 πλέον Φ.Π.Α.

11. Η παραλαβή των 800 ζευγών αρβύλων επέτρεψε την απρόσκοπτη και ομαλή χορήγηση αρβύλων μαζί με λοιπά είδη ένδυσης και υπόδησης στους νεοσυλλέκτους της 2017Β ΕΣΣΟ, η οποία για πρώτη φορά φέτος πραγματοποιήθηκε τον μήνα Ιούνιο, πριν δηλαδή από την κατάταξη που πραγματοποιείται στις αρχές Ιουλίου.

12. Οι εταιρείες MICHALAKIS METTIS LTD, LELLA KENTONIS INVESTMENTS CO. LTD, “Μ. Kadis Survival Ltd” και SPIEL CLOTHING MANUFACTURING LTD με επιστολές τους, υπέβαλαν παράπονο διότι δεν κλήθηκαν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό και τους απεστάλησαν σχετικές απαντήσεις. Σημειώνεται ότι οι πιο πάνω εταιρείες δεν υπέβαλαν προσφορά κατά την προκήρυξη του διαγωνισμού για την προμήθεια των 2600 ζευγών αρβύλων. Σημειώνεται ειδικότερα ότι οι ανωτέρω οικονομικοί φορείς δεν ειδικεύονται στην κατασκευή αρβύλων αλλά ενεργούν ως μεσάζοντες για προμήθεια διαφόρων υλικών μέσω κατασκευαστριών εταιρειών του εξωτερικού. Ως εκ τούτου η προκήρυξη διαγωνισμού με συνοπτικές διαδικασίες μέσω των ανωτέρω οικονομικών φορέων ή άλλων οι οποίοι στηρίζονται στις ικανότητες άλλων κατασκευαστών που λειτουργούν εργοστάσια στο εξωτερικό, με βάση την εμπειρία και τη γνώση του Υπουργείου Άμυνας, κρίθηκε ότι δεν θα διασφάλιζε την έγκαιρη προμήθεια των αρβύλων αλλά εγκυμονούσε σοβαρότατους κινδύνους να καθυστερήσει η παράδοση, ως η περίπτωση της εταιρείας CARRIAREL TRADING LTD για τα 2600 ζεύγη αρβύλων, με αποτέλεσμα σε αριθμό νεοσυλλέκτων Οπλιτών να μην χορηγηθούν άρβυλα.

13. Η προβλεπτή αυτή πιθανότητα μη χορήγησης αρβύλων στους νεοσύλλεκτους δεν θα μπορούσε να αποτελέσει επιλογή για το Υπουργείο Άμυνας. Η απρόσκοπτη εφοδιαστική υποστήριξη των Ενόπλων Δυνάμεων είναι άμεσα συνυφασμένη με την επιχειρησιακή τους λειτουργία αλλά και με το κύρος και το φρόνημα που πρέπει να διέπει το προσωπικό.

14. Εν κατακλείδι, η ορθότητα της διαδικασίας που ακολουθήθηκε από το Υπουργείο Άμυνας, πάντα μέσα στο πλαίσιο των προϋποθέσεων που θέτει η Νομοθεσία για ικανοποίηση κατεπειγουσών αναγκών, επιβεβαιώνεται από το αποτέλεσμα.

15. Η άμεση ανάληψη ενεργειών και η εξάλειψη του κινδύνου μη χορήγησης αρβύλων σε αριθμό νεοσυλλέκτων απεφεύχθη κάνοντας χρήση των προνοιών της κείμενης νομοθεσίας, που ακριβώς επιτρέπουν την αντιμετώπιση εκτάκτων και μη προβλέψιμων αναγκών που δεν απορρέουν από δική τους ευθύνη.

16. Παραμένω στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις ή επιπρόσθετες πληροφορίες.»

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων