Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.01.1021

 

Απάντηση ημερομηνίας 4 Ιανουαρίου 2019 του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κ. Γιώργου Λακκοτρύπη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.1021, ημερομηνίας 10 Ιουλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

 

«Εφαρμογή των έξυπνων μετρητών

Σχετικά με το πιο πάνω θέμα σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

1. Η εφαρμογή έξυπνων μετρητών αποτελεί αναγκαίο βήμα στη μετεξέλιξη του συστήματος ηλεκτρισμού, ώστε να συνεχίσει η ενσωμάτωση ολοένα και μεγαλύτερων ποσοστών από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στο ηλεκτρικό σύστημα της Κύπρου. Πέραν τούτου, οι έξυπνοι μετρητές είναι αναγκαίοι για τη μετάβαση στην αποκεντρωμένη-διεσπαρμένη παραγωγή. Σύμφωνα με τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο 122(Ι)/2003, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται (ο νόμος), αρμόδια αρχή για την παρακολούθηση της εφαρμογής ευφυών συστημάτων μέτρησης είναι η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου, ενώ αρμόδιος για την εγκατάσταση των μετρητών είναι ο Διαχειριστής Συστήματος Διανομής (ΔΣΔ).

2. Σε ό,τι αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων, το εδάφιο 3 του άρθρου 93 του νόμου προνοεί ότι “ανεξάρτητα από το βαθμό έκτασης της χρήσης ευφυών συστημάτων μέτρησης, στις περιπτώσεις που χρησιμοποιούνται ευφυή συστήματα μέτρησης ηλεκτρισμού, ο ΔΣΜΚ ή ο Διαχειριστής Συστήματος Διανομής, ανάλογα με την περίπτωση, θα πρέπει να μεριμνά ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των έξυπνων συστημάτων μέτρησης, η ιδιωτικότητα και η ανταλλαγή των δεδομένων εμπιστευτικού χαρακτήρα των τελικών πελατών, τηρουμένων των διατάξεων του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται”.

3. Σε ό,τι αφορά τον χρονικό προγραμματισμό για την εφαρμογή τέτοιων συστημάτων μέτρησης, η ΡΑΕΚ εξέδωσε ρυθμιστική απόφαση με αρ. 02/2018 Κ.Δ.Π. 259/2018, σύμφωνα με την οποία ο ΔΣΔ θα πρέπει να προχωρήσει με την εγκατάσταση 400,000 μετρητών μέχρι τον Ιανουάριο 2027. Το εν λόγω χρονοδιάγραμμα πιθανόν να χρήζει επανεξέτασης στη βάση του αποτελέσματος της τελικής κατάληξης της διαπραγμάτευσης Συμβουλίου-Ευρωκοινοβουλίου για την αναδιατύπωση της Οδηγίας Ηλεκτρισμού 2009/72/ΕΚ.»

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων