Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.01.085

Απάντηση ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2016 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.085, ημερομηνίας 22 Αυγούστου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Αναφέρομαι στην ερώτηση με αρ. φακ. 23.06.011.01.085 του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου, και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

Εφαρμογή του Καθεστώτος 2.4.2 “Εγκατάσταση Γεωργοδασοπονικών Συστημάτωντου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013

Κατά τη διάρκεια εφαρμογής του ΠΑΑ 2007-2013, το Καθεστώς 2.4.2 “Εγκατάσταση Γεωργοδασοπονικών Συστημάτων που αποσκοπούσε στην εγκατάσταση νέων ανεμοθραυστών για προστασία των γεωργικών καλλιεργειών από εξωγενείς παράγοντες καθώς και στη συμβολή για ικανοποίηση περιβαλλοντικών απαιτήσεων προκηρύχθηκε δύο φορές (στις 31/3/2008-15/5/2008 και στις 15/3/2010-14/5/2010), με συνολικό προϋπολογισμό €217.000. Παραλήφθηκαν συνολικά και από τις δύο προκηρύξεις τέσσερις (4) μόνο αιτήσεις, οι οποίες απορρίφθηκαν γιατί δεν πληρούσαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

Στην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 δεν συμπεριλήφθηκε ξεχωριστό Καθεστώς για Γεωργοδασοπονικά Συστήματα, λόγω του μειωμένου ενδιαφέροντος από τους αιτητές κατά την προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο, αλλά και λόγω του τεράστιου διοικητικού κόστους για ένα επιπλέον Καθεστώς. Πρόνοιες όμως, του Καθεστώτος 2.4.2, έχουν περιληφθεί στο Καθεστώς 8.1 “Δάσωση και δημιουργία δασωδών εκτάσεων του ΠΑΑ 2014-2020, οι οποίες καλύπτουν τις ανάγκες και τους σκοπούς των Γεωργοδασοπονικών Συστημάτων.

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

Το Μέτρο 08 “Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών είναι ένα από τα περιβαλλοντικά Μέτρα του ΠΑΑ 2014-2020, το οποίο υλοποιεί την εθνική στρατηγική για τα δάση και εφαρμόζει δράσεις που αφορούν και τις δασώσεις. Πιο συγκεκριμένα, η εφαρμογή του Καθεστώτος 8.1 “Δάσωση και δημιουργία δασωδών εκτάσεων αποσκοπεί στη δημιουργία δασών και άλλων δασωδών εκτάσεων σε γεωργικά και μη γεωργικά τεμάχια, που βρίσκονται σε υψόμετρο μέχρι τα 900 μέτρα.

Το Καθεστώς αναμένεται να συμβάλει στη βελτίωση/προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, στην αύξηση των δασικών εκτάσεων και στη διατήρηση/ενίσχυση της βιοποικιλότητας. Παράλληλα θα εξασφαλίσει συμπληρωματικό εισόδημα στους δικαιούχους μέσα από την προσφορά εναλλακτικού τρόπου χρήσης της γης τους. Επιπρόσθετα, με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων φυτικών ειδών, το Καθεστώς θα συμβάλει στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή καθώς και στη δέσμευση του άνθρακα στις νεοϊδρυθείσες δασοσυστάδες. Επίσης αναμένεται να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης της πανίδας με την αύξηση της παρεχόμενης τροφής και με τη δημιουργία διαδρόμων διακίνησης και κάλυψης. Θα υπάρξει αύξηση των προσφερόμενων κρασπεδικών βιοτόπων, οικολογικών φωλιών και ενδιαιτημάτων.

Για το Καθεστώς 8.1 έχουν προγραμματισθεί δύο προκηρύξεις με συνολικό προϋπολογισμό €1.000.000. Κατά την 1η προκήρυξη, που πραγματοποιήθηκε την περίοδο 13/4/2016-15/6/2016, αναμένεται να διατεθεί στους δικαιούχους συνολικό ποσό €600.000.»

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων