Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.01.060

Απάντηση ημερομηνίας 21ης Σεπτεμβρίου 2016 του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Γιώργου Λακκοτρύπη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.060, ημερομηνίας 3 Αυγούστου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Έξυπνα Δίκτυα και Έξυπνα Συστήματα Μέτρησης - Διασφάλιση του θεμελιώδους δικαιώματος προστασίας των προσωπικών δεδομένων του καταναλωτή

Αναφέρομαι στην επιστολή σας με αρ. Ερ. 23.06.011.01.060, ημερομηνίας 11.08.2016 σχετικά με την πιο πάνω ερώτηση και σας πληροφορώ ότι το Υπουργείο κατοχύρωσε νομικά το δικαίωμα προστασίας των προσωπικών δεδομένων των καταναλωτών μέσω της εναρμόνισης της περί Ηλεκτρισμού νομοθεσίας με τις πρόνοιες του Άρθρου 9 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση.

2. Συγκεκριμένα, το άρθρο 9(δ) του Νόμου Ν.206(1)/2015, που τροποποιεί τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2003 έως 2012, προνοεί ότι:

«Ανεξάρτητα από το βαθμό έκτασης της χρήσης ευφυών συστημάτων μέτρησης, στις περιπτώσεις που χρησιμοποιούνται ευφυή συστήματα μέτρησης ηλεκτρισμού, ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) ή ο Διαχειριστής Συστήματος Διανομής (ΔΣΔ), ανάλογα με την περίπτωση, θα πρέπει να μεριμνά ώστε (....) (ii) να διασφαλίζεται η ασφάλεια των έξυπνων συστημάτων μέτρησης, η ιδιωτικότητα και η ανταλλαγή των δεδομένων εμπιστευτικού χαρακτήρα των τελικών πελατών, τηρουμένων των διατάξεων του περί Επεξεργασίας Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται· (...)».

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων