Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.01.029

Απάντηση ημερομηνίας 30 Σεπτεμβρίου 2016 του Υπουργού Άμυνας κ. Χριστόφορου Φωκαΐδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.029, ημερομηνίας 27 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Αναφέρομαι στην επιστολή σας με Αριθμό Φακέλου Ερ. 23.06.011.01.029 και ημερομηνία 05 Αυγούστου 2016 που αφορά την ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.029, ημερομηνίας 27 Ιουλίου 2016, που υπέβαλε ο αξιότιμος βουλευτής εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπος Θεοπέμπτου και σας πληροφορώ τα παρακάτω:

2. Η προμήθεια όλων των ειδών τροφίμων στην Εθνική Φρουρά διενεργείται μέσω της Συμφωνίας Πλαίσιο του Γενικού Λογιστηρίου ΓΛ12/2013, η οποία προέκυψε κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού που προκηρύχθηκε τον Ιούλιο του 2013 από το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας.

3. Στα έγγραφα του πιο πάνω ανοικτού διαγωνισμού που είχε προκηρυχθεί είχαν συμπεριληφθεί πρόνοιες για υποβολή προσφορών από οιονδήποτε ενδιαφερόμενο για “Βιολογικά Προϊόντα”.

4. Κατά τον έλεγχο και αξιολόγηση των υποβληθέντων προσφορών διαπιστώθηκε ότι δεν συμπεριλαμβάνονταν προσφορές για οποιοδήποτε είδος από τον κατάλογο των βιολογικών προϊόντων και συνεπώς δεν υπογράφηκε οποιαδήποτε αντίστοιχη σύμβαση από το Γενικό Λογιστήριο για τα υπόψη είδη.

5. Παραμένω στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε επιπλέον διευκρινίσεις- πληροφορίες.»

 

Απάντηση ημερομηνίας 7 Οκτωβρίου 2016 του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστα Καδή στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.029, ημερομηνίας 27 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Σχέδιο Δράσης για τις Πράσινες Συμβάσεις 2012-2014

Αναφέρομαι στη σχετική με το πιο πάνω θέμα επιστολή σας, με αρ. φακ. 23.06.011.01.029 και ημερομηνία 5/8/16 και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

α) Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο σε θέματα περιβάλλοντος και επιδιώκει συστηματικά την καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης στους μαθητές. Για τον λόγο αυτό είναι πρόθυμο να συμβάλει στην υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις αναφορικά με την προμήθεια και χρήση βιολογικών τροφίμων στα κυλικεία των σχολείων Δημοτικής, Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

β) Σημειώνεται ότι το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού δεν έχει εντάξει μέχρι στιγμής βιολογικά προϊόντα στα κυλικεία των σχολείων, επειδή δεν υπήρξε σχετικό αίτημα από οποιαδήποτε εταιρεία ή/και προμηθευτή βιολογικών προϊόντων για έγκριση τέτοιων προϊόντων, ώστε να συμπεριληφθούν στους τιμοκαταλόγους των κυλικείων των σχολείων Δημοτικής, Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Αρμόδια επιτροπή για τη συμπερίληψη προϊόντων στους τιμοκαταλόγους είναι η Κεντρική Επιτροπή Ελέγχου Σχολικών Κυλικείων (Κ.Ε.Ε.Σ.Κ.), η οποία αποφασίζει για τα υπό έγκριση προϊόντα που διατίθενται από τα κυλικεία, λαμβάνοντας υπόψη εισηγήσεις που υποβάλλει η Επιστημονική Επιτροπή. Σημειώνεται ότι η διαδικασία που ακολουθείται για έγκριση προϊόντων και συμπερίληψή τους στους τιμοκαταλόγους των κυλικείων είναι η ακόλουθη:

i. Η Επιστημονική Επιτροπή δέχεται αιτήσεις για έγκριση νέων προϊόντων, μέσω ειδικού εντύπου, που υποβάλλουν διάφορες εταιρείες, το αργότερο μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου κάθε έτους.

ii. Η Επιστημονική Επιτροπή αξιολογεί τα προϊόντα και υποβάλλει στην Κ.Ε.Ε.Σ.Κ. αιτιολογημένη εισήγηση αναφορικά με τα υπό έγκριση προϊόντα μέχρι το τέλος Μαρτίου του αμέσως επόμενου έτους.

iii. Η Κ.Ε.Ε.Σ.Κ. αποφασίζει για τα υπό έγκριση προϊόντα και παρέχει τις σχετικές προδιαγραφές των προϊόντων προς όλες τις Σχολικές Εφορείες.

iv. Ο τιμοκατάλογος των εγκεκριμένων προϊόντων που πωλούνται στα κυλικεία των σχολείων αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και αποστέλλεται με εγκύκλιο σε όλα τα σχολεία.

2. Αναγνωρίζοντας τη σημασία του πιο πάνω σχεδίου δράσης, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού θα προωθήσει το θέμα σε επόμενη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής Ελέγχου Σχολικών Κυλικείων (Κ.Ε.Ε.Σ.Κ.) ώστε αυτό να συζητηθεί, με απώτερο στόχο τη λήψη αποφάσεων για υλοποίηση της σύμβασης.

3. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση.»

 

Απάντηση ημερομηνίας 10 Νοεμβρίου 2017 της Γενικής Λογιστού της Δημοκρατίας κ. Ρέας Γεωργίου στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.029, ημερομηνίας 27 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου
 

«Θέμα: Προμήθεια βιολογικών τροφίμων
 

Σχετικά με το πιο πάνω θέμα σας αναφέρω ότι ενώ είχε ετοιμαστεί προσχέδιο απαντητικής επιστολής για το εν λόγω ερώτημα στις 26/10/2016 εκ παραδρομής δεν είχε φτάσει σε εσάς.

2. Όσον αφορά το ερώτημα του αξιότιμου Βουλευτή κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου καθεαυτό, σας αναφέρω ότι το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας έχει συνάψει Συμφωνία Πλαίσιο για την προμήθεια διαφόρων ειδών τροφίμων, από την οποία προμηθεύονται αγοραστές του Δημόσιου Τομέα όπως η Εθνική Φρουρά, τα Νοσοκομεία, το Τμήμα Φυλακών, οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, οι Υπηρεσίες Κρατικών Αγορών και Προμηθειών για εγκλωβισμένους κ.λπ.

3. Στα έγγραφα του εν λόγω διαγωνισμού είχαν συμπεριληφθεί πρόνοιες για υποβολή προσφορών από οιονδήποτε ενδιαφερόμενο για “Βιολογικά προϊόντα”. Συγκεκριμένα, τα προϊόντα είχαν χωριστεί σε 37 Ομάδες ανάλογα με την γκάμα προϊόντων που διαθέτουν οι Κύπριοι Παραγωγοί για να διευκολύνεται η απευθείας συμμετοχή τους. Για αρκετές ομάδες προϊόντων, η κατακύρωση έγινε ανά επαρχία για να δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής και σε μικρούς τοπικούς Παραγωγούς. Ωστόσο, για να βοηθηθεί η συμμετοχή στην ομάδα 37 που αφορούσε βιολογικά προϊόντα ο ανάδοχος καθορίστηκε να είναι κατά είδος προϊόντος.

4. Δυστυχώς, κατά τον έλεγχο και αξιολόγηση των υποβληθέντων προσφορών διαπιστώθηκε ότι παρά το ότι υπέβαλαν προσφορά πέραν των 40 παραγωγών/οικονομικών φορέων, κανένας παραγωγός ή οικονομικός φορέας δεν ενδιαφέρθηκε να υποβάλει προσφορά για οποιοδήποτε είδος από τον κατάλογο των βιολογικών προϊόντων και συνεπώς δεν υπογράφτηκε οποιαδήποτε αντίστοιχη Συμφωνία για τα εν λόγω είδη.

5. Έχοντας σημειώσει τα πιο πάνω, θεωρώ ότι από την πλευρά του το Δημόσιο έκανε ό,τι ήταν δυνατό για να διευκολύνει την αγορά βιολογικών προϊόντων, ωστόσο η αγορά της Κύπρου φαίνεται ότι δεν είναι ακόμα έτοιμη να υποστηρίξει τον όγκο των αναγκών που έχουν οι Αγοραστές του Δημοσίου.»

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων