Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.01.006

Απάντηση ημερομηνίας 29 Αυγούστου 2016 του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών κ. Ιωνά Νικολάου στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.006, ημερομηνίας 21ης Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Περί Πολιτικής Άμυνας (Γενικοί) Κανονισμοί

Σε συνέχεια ερώτησής σας με αρ.23.06.011.01.006 ημερομηνίας 21ης Ιουλίου 2016 του βουλευτή της εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου, επιθυμώ να σας γνωρίσω τα παρακάτω:

α. Ο Κανονισμός 16 αναφέρεται σε φυσικά πρόσωπα και όχι σε οργανώσεις ή οργανωμένα σύνολα ως ομάδες.

β. Κάθε ένας, ο οποίος εντάσσεται στη Δύναμη υπόκειται ως μέλος αυτής, σε όλες τις διατάξεις της Περί Πολιτικής Άμυνας Νομοθεσίας και σχετικούς Κανονισμούς, φέρει στολή και διακριτικά της Δύναμης και στις ανταποκρίσεις που εμπλέκεται αυτή, υποχρεούται να προσφέρει τις υπηρεσίες του εκτελώντας οποιαδήποτε καθήκοντα του ανατεθούν, στο πλαίσιο των καθορισθέντων στον Κανονισμό 20.

γ. Δεν είναι δυνατό μέλος της Δύναμης, ο οποίος λειτουργεί και ανταποκρίνεται υπό αυτή, να λαμβάνει εντολές ή οδηγίες ή καθοιονδήποτε τρόπο να λογοδοτεί/υπακούει σε άλλο Φορέα πλην της Δύναμης και τους υπό αυτή ιεραρχικά ανώτερούς του.

2. Σε γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας αναφέρεται ξεκάθαρα ότι Ουσιώδεις Υπηρεσίες δεν εντάσσονται υπό τη Δύναμη Πολιτικής Άμυνας και ότι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των Ουσιωδών Υπηρεσιών ρυθμίζονται ρητά από τους Κανονισμούς 36 (2) (α), 59 και 63 του Περί Πολιτικής Άμυνας Νόμου του 1996, (Ν.117(Ι)/96).

3. Ο Νόμος (Ν.117(Ι)/96) προβλέπει ότι το ΥΣ, με διάταγμα που δημοσιεύεται στην επίσημη εφημερίδα, δύναται να κηρύξει ουσιώδη υπηρεσία για σκοπούς σχεδιασμού και εκπαίδευσης σε θέματα πολιτικής άμυνας, μεταξύ άλλων οποιοδήποτε Τμήμα ή Υπηρεσία ιδιωτικής εταιρείας ή άλλου Οργανισμού Ιδιωτικού Δικαίου (παράγραφος (γ), εδάφιο (1), άρθρο 6). Ο όρος «Οργανισμός Ιδιωτικού Δικαίου» σημαίνει, μεταξύ άλλων, Σωματείο, Ίδρυμα, Λέσχη, Σύνδεσμο ή οποιοδήποτε άλλο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και ο όρος περιλαμβάνει οποιανδήποτε ένωση προσώπων κερδοσκοπικού ή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

4. Ως εκ τούτου και δεδομένου του πιο πάνω νομοθετικού πλαισίου, εκτιμάται ότι δεν είναι δυνατή η ένταξη ΜΚΟ υπό την Δύναμη Πολιτικής Άμυνας, υπό τη μορφή οργανωμένων μη κρατικών συνόλων, ούτε είναι δυνατή σύναψη Μνημονίου Συνεργασίας ή Συμφωνίας μεταξύ της Δύναμης της Πολιτικής Άμυνας και ΜΚΟ.

5. Ασφαλώς και τηρουμένων των σχετικών Κανονισμών κάθε πολίτης άνω των δεκαέξι ετών, δύναται να υποβάλει αίτηση ένταξής του για εθελοντική υπηρεσία στη Δύναμη, ανεξάρτητα αν ο ίδιος είναι ταυτόχρονα και μέλος σε ΜΚΟ, υπό την προϋπόθεση ότι θα πειθαρχεί στο Νόμο και τους Κανονισμούς αυτής.

6. Κάθε ΜΚΟ που το επιθυμεί είναι δυνατό να επιδιώξει συνάντηση και συνεργασία της με τη Δύναμη, σε πλαίσιο που να μην αντίκειται στο σχετικό Νόμο και τους Κανονισμούς που διέπουν την οργάνωση και λειτουργία της Δύναμης.

7. Ο Αν. Διοικητής και οι Λειτουργοί της Δύναμης είναι στη διάθεσή σας, ή στη διάθεση των ΜΚΟ για περαιτέρω πληροφόρηση.»

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων