Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.01.001

Απάντηση ημερομηνίας 6 Οκτωβρίου 2016 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Σωκράτη Χάσικου στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.001, ημερομηνίας 18 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Αναφέρομαι στην Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.001 που υποβλήθηκε από το Βουλευτή Λευκωσίας, κ. Χαράλαμπο Θεοπέμπτου και αποστάληκε στο Υπουργείο Εσωτερικών με την επιστολή σας ημερομηνίας 26.7.2016 και επιθυμώ να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα:

2. Για τις οριοθετήσεις απασχολείται χωρομετρικό συνεργείο που αποτελείται από ένα Χωρομέτρη ή Τεχνικό Μηχανικό και δύο ωρομίσθιους Εργάτες Χωρομετρίας ή Βοηθούς Χωρομέτρες για περίοδο, κατά μέσο όρο, 2,5 εργάσιμων ημερών. Για τις συνοριακές διαφορές, απαιτούνται κατά μέσο όρο 3 εργάσιμες μέρες και μαζί με το χωρομετρικό συνεργείο εργάζεται και ένας Κτηματολόγος.

3. Η διαφορά στα καταβλητέα τέλη για εξέταση συνοριακής διαφοράς και οριοθέτησης εδράζεται στο γεγονός ότι στην περίπτωση συνοριακής διαφοράς υποδεικνύεται μόνο το σύνορο στο οποίο προκύπτει η διαφορά, ενώ στις περιπτώσεις οριοθέτησης δυνατόν να υποδειχθούν πέραν των 13 οροσήμων περιμετρικά ενός ακινήτου.

4. Αναφορικά με τη σχέση εισπρακτέου τέλους και κόστους που επωμίζεται το Κράτος για την εξέταση των προαναφερθέντων αιτήσεων, πληροφορείσθε ότι δεν είναι δυνατή μια ομοιόμορφη σύγκριση καθότι υπάρχουν περιοχές με διαφορετικές κλίμακες κτηματικών σχεδίων και ως εκ τούτου χωρομετρικές ακρίβειες, λόγω διαφορετικών μεθοδολογιών που εφαρμόστηκαν διαχρονικά από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας. Είναι σίγουρα πιο εύκολη και λιγότερο κοστοβόρα η διαδικασία στις περιοχές εκείνες όπου υιοθετήθηκαν νέα κτηματικά σχέδια είτε λόγω επαναχωρομέτρησης ή οριστικοποίησης των συνόρων μέσω της διεκπεραίωσης υποθέσεων.

5. Σημειώνεται ότι η φιλοσοφία υιοθέτησης ενιαίων χωρομετρικών τελών για όλη την Κύπρο εδράστηκε στο γεγονός ότι για τις τυχόν δυσκολίες που πηγάζουν, είτε λόγω των διαφορών που υφίστανται στο χωρομετρικό υπόβαθρο είτε για άλλους λόγους, δεν ευθύνονται οι πολίτες. Εκτιμάται ότι στις περιοχές όπου συμπληρώθηκε η επαναχωρομέτρηση και υιοθετήθηκαν νέα κτηματικά σχέδια, τα τέλη ανταποκρίνονται στο κόστος. Παράλληλα το κόστος των εργασιών που γίνονται στις υπόλοιπες περιοχές και που σταδιακά υιοθετούνται στη δημιουργία ενός χωρομετρικού υπόβαθρου υψηλής ακρίβειας, εκτιμάται ότι θα εξοικονομηθεί από μελλοντικές εργασίες που διεξάγονται στις κατά τόπους περιοχές είτε για ολοκλήρωση της επαναχωρομέτρησης είτε για εξέταση αιτήσεων. ’ξιον αναφοράς είναι το γεγονός ότι τα υφιστάμενα τέλη υιοθετήθηκαν το 2011 σε μια προσπάθεια εξορθολογισμού της σχέσης εσόδων/κόστους για διεκπεραίωση χωρομετρικών εργασιών.»

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων