Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.010.05.374

Απάντηση ημερομηνίας 14 Απριλίου 2014 του Υπουργού Υγείας κ. Γιώργου Παμπορίδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.374, ημερομηνίας 15 Φεβρουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Αναφορικά με το θέμα της αυξημένης κατανάλωσης αντιβιοτικών φαρμάκων που παρατηρείται στην Κύπρο και το θέμα της Μικροβιακής Ανθεκτικότητας στα αντιβιοτικά το οποίο αποτελεί άμεση συνέπεια του πρώτου, καθώς επίσης και για την βελτίωση της πληροφόρησης των πολιτών σχετικά με την ορθή χρήση των αντιβιοτικών, το Υπουργείο Υγείας έχει προβεί στις παρακάτω ενέργειες:

1. Τον Απρίλιο του 2013 εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση του Υπουργού Υγείας, η «Εθνική Στρατηγική για την Αντιμετώπιση της Μικροβιακής Ανθεκτικότητας στα Αντιβιοτικά». Η στρατηγική αναπτύχθηκε από εμπειρογνώμονες του ΥΥ για το θέμα και βρίσκεται σε εναρμόνιση με το «Σχέδιο δράσης έναντι στις αναδυόμενες απειλές από την Αντιμικροβιακή Ανθεκτικότητα» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2011 και τα «Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με τις επιπτώσεις της μικροβιακής αντοχής στον τομέα της ανθρώπινης υγείας και στον κτηνιατρικό τομέα - προοπτική Μία υγεία» του 2012. Η Εθνική Στρατηγική βασίζεται σε πέντε άξονες δράσης και τη στενή διατομεακή συνεργασία μεταξύ ιατρικής και κτηνιατρικής. Οι ’ξονες Δράσης στους οποίους βασίζεται η στρατηγική είναι:

I. Επιτήρηση και καταγραφές: Μικροβιακής ανθεκτικότητας και σχετιζόμενων παραμέτρων (κατανάλωση αντιβιοτικών και νοσοκομειακές λοιμώξεις) στον άνθρωπο και τα ζώα.

                              II. Βελτίωση της χρήσης αντιβιοτικών στον άνθρωπο και τα ζώα.

                              III. Ενίσχυση μέτρων ελέγχου και πρόληψης λοιμώξεων.

                            IV. Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση.

                             V. Έρευνα.

2. Τον Ιούνιο του 2013 διορίστηκε από τον Υπουργό Υγείας η Εθνική Επιτροπή Αντιβιοτικών, η οποία έχει σαν στόχο την ανάπτυξη και προώθηση ενεργειών για υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για την αντιμετώπιση του προβλήματος της αυξημένης κατανάλωσης αντιβιοτικών και της μικροβιακής ανθεκτικότητας στην Κύπρο. Στην επιτροπή συμμετέχουν εμπειρογνώμονες λειτουργοί του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. Μεταξύ των ενεργειών που προνοούνται από την Εθνική στρατηγική και που έχουν υλοποιηθεί ή βρίσκονται σε φάση υλοποίησης περιλαμβάνονται τα πιο κάτω:

i. Εθνικό Σύστημα Επιτήρησης Μικροβιακής Ανθεκτικότητας

Αυτό αποτελεί σύστημα καταγραφής και ενδελεχούς ανάλυσης των δεδομένων μικροβιακής ανθεκτικότητας από όλη την Κύπρο. Το σύστημα αποτελεί σημαντικό βήμα στην προσπάθεια αντιμετώπισης του προβλήματος της μικροβιακής ανθεκτικότητας καθότι μπορεί να καθοδηγήσει το σχεδιασμό στοχευμένων πρωτοκόλλων περιορισμού χρήσης αντιβιοτικών και ελέγχου λοιμώξεων αναλόγως των ευρημάτων της ανάλυσης. Ακόμη επιτρέπει την διαχρονική ανίχνευση σημαντικών τάσεων ανθεκτικότητας, την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας ληφθέντων μέτρων και την αναθεώρηση στόχων.

Έχουν ήδη αναλυθεί τα δεδομένα του 2011, 2012, 2013 και 2014 και τα αποτελέσματα της ανάλυσης καταδεικνύουν μείωση ορισμένων ποσοστών ανθεκτικότητας κατά τα τελευταία τέσσερα έτη για συγκεκριμένους συνδυασμούς αντιβιοτικών-μικροβίων. Αναμένεται να διαπιστωθεί αν η τάση αυτή θα διατηρηθεί διαχρονικά. Οι ετήσιες εκθέσεις ανάλυσης των δεδομένων του συστήματος που περιέχουν συμπεράσματα και εισηγήσεις για περιορισμό συγκεκριμένων χρήσεων αντιβιοτικών, έχουν διατεθεί στους ενεχόμενους φορείς και είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ΥΥ στο http://HYPERLINK "http://www.moh.qov.cv/moh/moh.nsf/AII/6B4121829D8502A5C2257C2"www.moh.qov.cy/moh/moh.nsf/AII/6B4121829D8502A5C2257C210026E74C και του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου στο http://www.cyma.org.cv/index.php/en/file/uvuNb+wLWGfGpdeP +CepQ==/.

ii. To ζήτημα της διαφώτισης και ευαισθητοποίησης των πολιτών και των επαγγελματιών υγείας σχετικά με την ορθή χρήση των αντιβιοτικών αποτελεί θέμα προτεραιότητας για την Εθνική Επιτροπή Αντιβιοτικών. Οι προσπάθειες για την επίτευξη αυτού του στόχου επιτείνονται κάθε έτος κατά την ετήσια Ευρωπαϊκή εκστρατεία «18η Νοεμβρίου, Ευρωπαϊκή Μέρα Επαγρύπνησης για τα Αντιβιοτικά» που συντονίζεται από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ECDC). Κατά τα τελευταία 4 έτη και με χρήση κονδυλίου που διατίθεται από το ΥΥ, έχουν πραγματοποιηθεί στα πλαίσια αυτά πολλαπλές σχετικές δραστηριότητες. Αυτές περιλαμβάνουν την παραγωγή και προβολή ενημερωτικού τηλεοπτικού σποτ, την ανάρτηση γιγαντοαφισών στους αυτοκινητοδρόμους με μηνύματα προς το κοινό, τη διανομή ενημερωτικών τριπτύχων στο κοινό και ιατρούς της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, την παρουσία λειτουργών του ΥΥ σε ενημερωτικές εκπομπές, επιστημονικές παρουσιάσεις, επιστολές από τον ΥΥ προς τους φαρμακοποιούς κ.ά.

iii. Οι καταγραφές που αφορούν την κατανάλωση αντιβιοτικών στην ανθρώπινη ιατρική στην Κύπρο επιτελούνται από τις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, και καταδεικνύουν μείωση της ολικής κατανάλωσης αντιβιοτικών κατά τα τελευταία 5 έτη. Η μονάδα μέτρησης που χρησιμοποιείται στην EE για σκοπούς σύγκρισης μεγεθών είναι το Defined Daily Dose ανά 1000 κατοίκους ανά ημέρα (DID). Τα σχετικά δεδομένα παρατίθενται στα α-γ που περιέχονται σε επισυναπτόμενο παράρτημα, όπως ζητήθηκε. Παρατηρείται μείωση της ολικής κατανάλωσης αντιβιοτικών κατά 42% το 2014 σε σύγκριση με το 2009.

iv. Έχει ολοκληρωθεί και εφαρμοστεί πιλοτικά το πρωτόκολλο περιορισμού της χρήσης αντιβιοτικών για περιεγχειρητική προφύλαξη, ένας τομέας στον οποίο διαφαίνεται ότι γίνεται κατάχρηση αντιβιοτικών σε παγκόσμια κλίμακα. Έπεται ο σχεδιασμός περεταίρω πρωτοκόλλων περιορισμού χρήσης αντιβιοτικών με βάση τα ευρήματα της ανάλυσης των δεδομένων του Εθνικού Συστήματος Επιτήρησης Μικροβιακής Ανθεκτικότητας.

ν. Η Εθνική Επιτροπή Αντιβιοτικών σε συνεργασία με την Κυπριακή Εταιρεία Γενικής και Οικογενειακής Ιατρικής βρίσκεται στη διαδικασία ανάπτυξης Εθνικών κατευθυντήριων οδηγιών για την ορθολογική χρήση αντιβιοτικών στην κοινότητα, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του επόμενου έτους.

vi. Έχει ολοκληρωθεί η ανάπτυξη τεκμηριωμένων και επικαιροποιημένων κλινικών κατευθυντήριων οδηγιών για τον έλεγχο και πρόληψη λοιμώξεων σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας, μέσα από συνεργασία της Εθνικής Επιτροπής Αντιβιοτικών και της Κεντρικής Επιτροπής Ελέγχου Λοιμώξεων του ΥΥ. Οι οδηγίες αυτές έχουν μοιραστεί ανάμεσα σε ιατρούς και νοσηλευτές του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Έχει αποσταλεί εγκύκλιος από το Γενικό Διευθυντή του ΥΥ προς τις διευθύνσεις των κρατικών νοσηλευτηρίων από τον Αύγουστο 2013 με οδηγίες για την άμεση εφαρμογή τους.

vii. Εφαρμόζεται πρόγραμμα διαφώτισης και ευαισθητοποίησης κτηνιάτρων και κτηνοτρόφων αναφορικά με την ορθή χρήση αντιβιοτικών στον τομέα της κτηνοτροφίας, από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες. Αυτό περιλαμβάνει ενημερωτικό υλικό, επιστημονική ημερίδα και διαλέξεις που διεκπεραιώθηκαν κατά τα τελευταία 4 έτη.

Στη διάθεση σας για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή περαιτέρω πληροφορίες πιθανό να επιθυμείτε

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους δόθηκε στο βουλευτή που υπέβαλε την ερώτηση.

 

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων