Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.010.05.359

Απάντηση ημερομηνίας 17 Μαρτίου 2016 του Υπουργού Οικονομικών κ. Χάρη Γεωργιάδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.359, ημερομηνίας 4 Φεβρουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Κλείσιμο/εκκαθάριση του γραφείου αντιπροσωπείας των Κυπριακών Αερογραμμών στη Μόσχα

Αναφέρομαι στην επιστολή σας με αρ. Ερ. 23.06.010.05.359 ημερομηνίας 4 Φεβρουαρίου, 2016 σχετικά με το πιο πάνω θέμα, και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

(α) Μετά την απόφαση αναστολής των εργασιών της εταιρείας Κυπριακές Αερογραμμές Λτδ που λήφθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ενεργοποιήθηκε η διαδικασία για εκούσια εκκαθάριση της με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο (Κεφ. 113).

(β) Κατά τις συνελεύσεις των πιστωτών και των μετόχων της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκαν την 30ή Ιανουαρίου, 2015 διορίστηκαν ως από κοινού και ξεχωριστά οι εκκαθαριστές Αυγουστίνος Παπαθωμάς και David Dunckley.

(γ) Σύμφωνα με τον οικείο Νόμο, τα κύρια καθήκοντα των εκκαθαριστών είναι:

 να ρευστοποιήσουν τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας με τον πιο αποδοτικό τρόπο προς όφελος των πιστωτών της Εταιρείας,

να εξετάσουν και εκεί που ενδείκνυται να διευθετήσουν τις απαιτήσεις των πιστωτών και να

διανέμουν τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας.

(δ) Σημειώνεται επίσης ότι, όπως προνοεί ο περί Εταιρειών Νόμος κατά τη Γενική Συνέλευση των Πιστωτών, διορίστηκε πενταμελής Επιτροπή Επιθεώρησης η οποία επιβλέπει το έργο των εκκαθαριστών.

(ε) Η διαδικασία εξέτασης των αιτημάτων των πιστωτών προς την υπό εκκαθάριση εταιρεία, αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα των εκκαθαριστών που έχουν διοριστεί κατά τη Συνέλευση των Πιστωτών της Εταιρείας. Η απευθείας εμπλοκή της Επιτροπής Επιθεώρησης στη διερεύνηση ή και αξιολόγηση αιτημάτων των πιστωτών αντίκειται στις συγκεκριμένες αρμοδιότητες της όπως απορρέουν από τον σχετικό Νόμο.

(στ) Οποιαδήποτε θέματα αφορούν την εκκαθάριση της εταιρείας πρέπει να υποβάλλονται στους εκκαθαριστές. Ο Υπουργός Οικονομικών δεν είναι σε θέση να παρέμβει σε οποιαδήποτε διαδικασία με σκοπό να επηρεάσει καθοιονδήποτε τρόπο το τελικό αποτέλεσμα και δη προς όφελος οποιουδήποτε, ιδιαίτερα μια διαδικασία η οποία ακολουθείται στη βάση νενομισμένων πρακτικών σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου, από τους καθόλα νόμιμα διορισμένους εκκαθαριστές.

(ζ) Επί του συγκεκριμένου ερωτήματος που τίθεται από τον αξιότιμο βουλευτή σε σχέση με το κλείσιμο/εκκαθάριση του γραφείου της αντιπροσωπείας των Κυπριακών Αερογραμμών στη Μόσχα, τυγχάνει χειρισμού από τους εκκαθαριστές των Κυπριακών Αερογραμμών και δεν είμαστε σε θέση να κρίνουμε εάν υπάρχει οποιαδήποτε καθυστέρηση ή πότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία.

2. Παραμένω στη διάθεση σας σε περίπτωση που χρειασθείτε πρόσθετες πληροφορίες.»

 

Απάντηση ημερομηνίας 23 Μαρτίου 2016 του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Μάριου Δημητριάδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.359, ημερομηνίας 4 Φεβρουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Αναφέρομαι στην επιστολή της Γενικής Διευθύντριας της Βουλής των Αντιπροσώπων με αρ. 23.06.010.05.359 και ημερ. 8/2/2016 σχετικά με την πιο πάνω ερώτηση και σας πληροφορώ ότι το κλείσιμο/εκκαθάριση του γραφείου της αντιπροσωπείας των Κυπριακών Αερογραμμών στη Μόσχα, έχει αναληφθεί από το Υπουργείο Οικονομικών, στη βάση σχετικής αλληλογραφίας με το Υπουργείο Εξωτερικών.

Ως εκ τούτου αντίγραφο της πιο πάνω επιστολής, διαβιβάστηκε στο Υπουργείο Οικονομικών για να σας ενημερώσει κατάλληλα για τις εξελίξεις.»

 

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων