Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.010.05.303

Απάντηση ημερομηνίας 10 Μαρτίου 2016 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Σωκράτη Χάσικου στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.303, ημερομηνίας 11 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Αναφέρομαι στην Ερώτηση με αριθμό 23.06.010.05.303 που υποβλήθηκε από το Βουλευτή Αμμοχώστου κ. Κυριάκο Χατζηγιάννη και απεστάλη στο Υπουργείο Εσωτερικών με την επιστολή σας με ημερομηνία 15/01/2016 και επιθυμώ να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα:

Η αποκατάσταση του ΧΑΔΑ Φρεννάρους ολοκληρώθηκε πριν το τέλος του 2015 και έγιναν οι διευθετήσεις με την ΑΗΚ για σύνδεση με το δίκτυο για παροχή ηλεκτρισμού.

Με βάση τη σύμβαση ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για 12 μήνες για τη φροντίδα/συντήρηση/λειτουργία/περιβαλλοντική παρακολούθηση του έργου. Μεταξύ άλλων θα πρέπει να μεταφέρει τα συλλεγόμενα στραγγίσματα στο βιολογικό σταθμό επεξεργασίας υγρών αποβλήτων στη Μονάδα ΟΕΔΑ στην Κόσιη, θα επιλαμβάνεται της λειτουργίας του πυρσού ώστε να καίγεται το μεθάνιο και θα προβαίνει σε εργαστηριακούς ελέγχους της ποιότητας του νερού στον υδροφορέα.

Η εκτίμηση των παραγόμενων ποσοτήτων βιοαερίου που παράγονται, θα εξεταστεί αφού λειτουργήσει ο πυρσός για κάποιο χρονικό διάστημα, οπόταν θα σταθεροποιηθούν οι μετρήσεις. Αν τότε διαφανεί ότι η παραγόμενη ποσότητα και η ποιότητα είναι επαρκής για ενεργειακή αξιοποίηση, θα ενημερωθεί σχετικά το Συμβούλιο για να προβεί στις ανάλογες ενέργειες.

Μετά την αποκατάσταση του ΧΑΔΑ δεν υπάρχει πλέον περιβαλλοντική επιβάρυνση με έκκληση αερίων στην ατμόσφαιρα ή μόλυνση του υδροφορέα, αλλά τουναντίον υπάρχει αισθητή βελτίωση σε όλες τις πτυχές.»

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων