Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.010.05.302

Απάντηση ημερομηνίας 23 Μαρτίου 2016 του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Μάριου Δημητριάδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.302, ημερομηνίας 11 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση που αφορά τη χρήση ιπτάμενης κάμερας (drone) και το νομοθετικό πλαίσιο ρύθμισης της, και σας αναφέρω τα ακόλουθα:

Ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων έχει προβεί στην έκδοση του περί Πολιτικής Αεροπορίας (Προϋποθέσεις για Διενέργεια Πτήσεων στην Κυπριακή Δημοκρατία από Μη Επανδρωμένα Αεροσκάφη) Διάταγμα του 2015 (ΚΔΠ 402/2015 - 27.11.2015), σύμφωνα με το οποίο, η πτητική λειτουργία των μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones), διακρίνεται σε δυο κατηγορίες την ανοικτή και ειδική κατηγορία.

1. Σύμφωνα με το Άρθρο 6-(1), στην Ανοικτή Κατηγορία μη επανδρωμένων αεροσκαφών ανήκουν τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, με συνολική μάζα κατά την απογείωση μικρότερη των τριών (3) κιλών, που δεν διεξάγουν εμπορικές δραστηριότητες και το ύψος πτήσης τους δε ξεπερνά τα 50 μέτρα (170 πόδια) από το έδαφος ή το νερό.

Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη ανοικτής κατηγορίας, προκειμένου να διεξάγουν πτήσεις στον εναέριο χώρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, δεν απαιτείται να κατέχουν άδεια πτητικής λειτουργίας από την αρμόδια Αρχή.

Η ασφάλεια της ανοικτής κατηγορίας μη επανδρωμένων αεροσκαφών, διασφαλίζεται μέσω επιχειρησιακών περιορισμών και κανόνων. Όλες οι πτητικές λειτουργίες των μη επανδρωμένων αεροσκαφών ανοικτής κατηγορίας, πρέπει να εκτελούνται εντός συγκεκριμένων καθοριζόμενων περιορισμών.

Ο καθοριζόμενος περιορισμός, στο Άρθρο 6 (3)xiv του Διατάγματος, αναφέρει σχετικά ότι «ο Χειριστής μη επανδρωμένου αεροσκάφους είναι υπεύθυνος για την τήρηση και εφαρμογή της νομοθεσίας αναφορικά με τον σεβασμό της ιδιωτικής ζωής και της διασφάλισης των προσωπικών δεδομένων.»

2. Σύμφωνα με το Άρθρο 7-(1), στην Ειδική Κατηγορία ανήκουν τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ανεξαρτήτως μάζας, που διεξάγουν εμπορικές δραστηριότητες και τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη με συνολική μάζα κατά την απογείωση πέραν των τριών (3) κιλών, είτε διεξάγουν είτε όχι εμπορικές δραστηριότητες και το ύψος πτήσης τους δεν ξεπερνά τα 120 μέτρα (400 πόδια) από το έδαφος ή το νερό, εκτός εάν με ειδική άδεια της Αρμόδιας Αρχής παραχωρηθεί προσωρινά άδεια για πτήση σε μεγαλύτερο ύψος.

Για τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη της ειδικής κατηγορίας, προκειμένου να διεξάγουν πτήσεις στον εναέριο χώρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, απαιτείται να κατέχουν άδεια πτητικής λειτουργίας μη επανδρωμένου αεροσκάφους και ο χειριστής τους να διαθέτει άδεια χειριστή μη επανδρωμένου αεροσκάφους από την Αρμόδια Αρχή.

Στην άδεια πτητικής λειτουργίας μη επανδρωμένου αεροσκάφους της Αρμόδιας Αρχής, καθορίζονται οι πτητικές δραστηριότητες για τις οποίες το μη επανδρωμένο αεροσκάφος της ειδικής κατηγορίας, αδειοδοτείται.

Σε αυτή την περίπτωση το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας, σύμφωνα και με τις πρόνοιες σχετικού Εγχειριδίου που αποτελεί μέρος του Κανονισμού, καθορίζει τις πτητικές δραστηριότητες καθώς και άλλους περιορισμούς, σύμφωνα με τους οποίους το μη επανδρωμένο αεροσκάφος αδειοδοτείται. Ο περιορισμός που αναφέρεται στην υποχρέωση του χειριστή για τήρηση της νομοθεσίας σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, θα συμπεριλαμβάνεται στους όρους παραχώρησης έγκρισης πτητικής λειτουργίας μη επανδρωμένου αεροσκάφους της ειδικής κατηγορίας.»

Απάντηση ημερομηνίας 24 Οκτωβρίου 2016 του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Ιωνά Νικολάου στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.300, ημερομηνίας 11 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Αναφέρομαι στην επιστολή σας ημερομηνίας 15 Ιανουαρίου 2016, σχετικά με την υπό αναφορά ερώτηση και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

2. Με την υποβολή αίτησης μιας ξενοδοχειακής μονάδας για άδεια οικοδομής, αποστέλλεται ο φάκελος μέσω της Αρμόδιας Αρχής στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για μελέτη σχεδίων, όπου και γίνεται έκθεση στην οποία περιλαμβάνονται όροι για μέτρα πυροπροστασίας σχετικά με τα μέσα διαφυγής, διαμερισματοποίησης των χώρων, τα μέσα πυρόσβεσης, πυρανίχνευσης, τα συστήματα συναγερμού και τα αυτόματα συστήματα πυρόσβεσης και έκτακτου φωτισμού (Παθητική και Ενεργητική Πυροπροστασία). Η έκθεση αποστέλλεται στην Αρμόδια Αρχή, η οποία κατά κανόνα υιοθετεί τις εισηγήσεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στους όρους έκδοσης άδειας οικοδομής.

3. Η ξενοδοχειακή μονάδα πριν τη λειτουργία της αποτείνεται στην Πυροσβεστική Υπηρεσία μέσω της Αρμόδιας Αρχής για επιθεώρηση της οικοδομής για επιβεβαίωση ότι οι όροι πυροπροστασίας έχουν εφαρμοστεί για έκδοση σχετικού πιστοποιητικού. Γίνονται επιθεωρήσεις της ξενοδοχειακής μονάδας κάθε 3 χρόνια.

4. Ένας από τους όρους που θέτει η Πυροσβεστική Υπηρεσία είναι η σύνταξη από την ξενοδοχειακή μονάδα Σχεδίου Δράσης για καταπολέμηση πυρκαγιάς με τα υφιστάμενα μέσα πυρόσβεσης, τη διάσωση ατόμων και την εκκένωση της ξενοδοχειακής μονάδας, ενέργειες που προβλέπεται να γίνουν στα αρχικά στάδια.

5. Σημειώνεται ότι οι ξενοδοχειακές μονάδες της περιοχής Αμμοχώστου αποτείνονται στον οικείο Πυροσβεστικό Σταθμό για διαλέξεις, εκπαιδεύσεις και ασκήσεις του προσωπικού, τις οποίες και αναλαμβάνει ο εν λόγω Πυροσβεστικός Σταθμός.

6. Σε περίπτωση πυρκαγιάς σε ξενοδοχειακή μονάδα στην περιοχή Αγίας Νάπας- Πρωταρά, ανταποκρίνεται άμεσα ο Πυροσβεστικός Σταθμός Αμμοχώστου με 3 Πυροσβεστικά οχήματα (αντλιοφόρο πρώτης εξόδου, βυτιοφόρο και υδραυλική πλατφόρμα). Ο Υπεύθυνος της πυροσβεστικής εξόδου ενημερώνεται αμέσως με την άφιξη για τις ενέργειες που έγιναν από την ομάδα πυρόσβεσης του ξενοδοχείου, σχετικά με τα μέσα πυρόσβεσης που χρησιμοποιούνται, εάν υπάρχουν παγιδευμένα άτομα, εάν κινδυνεύουν άτομα, εάν έχουν εκκενωθεί όροφοι, σε ποιο σημείο μαζεύονται οι ένοικοι και το προσωπικό για καταμέτρηση και ιδιαίτερα για το σημείο πυρκαγιάς και τι καίγεται. Με βάση την εκτίμηση της κατάστασης της πυρκαγιάς, γίνονται οι ανάλογες ενέργειες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για κατάσβεση της ή/και για διάσωση προσώπων.

7. Στις περιπτώσεις όπου κρίνεται αναγκαίο, ανακαλείται προσωπικό του Πυροσβεστικού Σταθμού Αμμοχώστου Λοχία Αδάμου Αδάμου για αποστολή βοήθειας με επιπρόσθετα οχήματα και περαιτέρω αποστολή βοήθειας από τον Σταθμό Υπαίθρου Ξυλοφάγου και τους Πυροσβεστικούς Σταθμούς Λάρνακας

 

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων