Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.010.05.300

Απάντηση ημερομηνίας 12 Μαΐου 2016 του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Γιώργου Λακκοτρύπη στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.300, ημερομηνίας 11 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Αναφέρομαι στην επιστολή σας με αρ. φακ. 23.06.010.05.300 και ημερομηνίας 15 Ιανουαρίου, 2016 αναφορικά με την ερώτηση του Βουλευτή Αμμοχώστου, κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη σχετικά με το πιο πάνω θέμα και ειδικότερα για τα μέτρα που λαμβάνονται για την πυρόσβεση πυρκαγιάς που τυχόν συμβεί σε ξενοδοχειακή επιχείρηση στην περιοχή Αγίας Νάπας - Παραλιμνίου και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

1. Τα ζητήματα ασφάλειας και υγείας σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, είναι θέματα υψίστης προτεραιότητας για τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού (ΚΟΤ) και αποτελούν προϋπόθεση για την νόμιμη λειτουργία των επιχειρήσεων αυτών.

2. Παρά ταύτα, πληροφοριακά αναφέρεται ότι το θέμα της πυρόσβεσης πυρκαγιάς εκπίπτει των αρμοδιοτήτων του Οργανισμού. Οι υφιστάμενοι περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμοι και Κανονισμοί δεν αντιμετωπίζουν σε λεπτομέρεια τα θέματα ασφάλειας και υγείας, αφού αυτά εμπίπτουν στις αρμοδιότητες άλλων Αρχών που έχουν την τεχνογνωσία, το νομικό υπόβαθρο και την εμπειρία να μελετήσουν το θέμα και εφόσον διαπιστώσουν τυχόν ελλείψεις, να καθοδηγήσουν/συμβουλεύσουν τους επιχειρηματίες για την λήψη διορθωτικών μέτρων ώστε να υπάρξει συμμόρφωση ως προς τις πιθανές αυτές ελλείψεις.

3. Τέλος ενημερωτικά αναφέρεται ότι, στο θέμα της πυροπροστασίας των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, ο Οργανισμός εμπλέκεται με τον Κανονισμό 16(2) της περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων νομοθεσίας, όπου προβλέπεται ότι, η κατά του πυρός προστασία πρέπει να εξασφαλίζεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες οδηγίες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Διευκρινίζεται δε ότι, με βάση τον συγκεκριμένο Κανονισμό, στις περιπτώσεις που ο Οργανισμός ενημερωθεί από την Πυροσβεστική Υπηρεσία για ελλείψεις σε θέματα πυρασφάλειας σε συγκεκριμένη ξενοδοχειακή μονάδα, ο ΚΟΤ απαιτεί την άμεση συμμόρφωση των επιχειρηματιών με τις υποδειχθείσες ελλείψεις και σε αντίθετη περίπτωση προχωρεί στην λήψη των ενδεδειγμένων δικαστικών μέτρων.»

Απάντηση ημερομηνίας 24 Οκτωβρίου 2016 του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Ιωνά Νικολάου στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.300, ημερομηνίας 11 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Αναφέρομαι στην επιστολή σας ημερομηνίας 15 Ιανουαρίου 2016, σχετικά με την υπό αναφορά ερώτηση και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

2. Με την υποβολή αίτησης μιας ξενοδοχειακής μονάδας για άδεια οικοδομής, αποστέλλεται ο φάκελος μέσω της Αρμόδιας Αρχής στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για μελέτη σχεδίων, όπου και γίνεται έκθεση στην οποία περιλαμβάνονται όροι για μέτρα πυροπροστασίας σχετικά με τα μέσα διαφυγής, διαμερισματοποίησης των χώρων, τα μέσα πυρόσβεσης, πυρανίχνευσης, τα συστήματα συναγερμού και τα αυτόματα συστήματα πυρόσβεσης και έκτακτου φωτισμού (Παθητική και Ενεργητική Πυροπροστασία). Η έκθεση αποστέλλεται στην Αρμόδια Αρχή, η οποία κατά κανόνα υιοθετεί τις εισηγήσεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στους όρους έκδοσης άδειας οικοδομής.

3. Η ξενοδοχειακή μονάδα πριν τη λειτουργία της αποτείνεται στην Πυροσβεστική Υπηρεσία μέσω της Αρμόδιας Αρχής για επιθεώρηση της οικοδομής για επιβεβαίωση ότι οι όροι πυροπροστασίας έχουν εφαρμοστεί για έκδοση σχετικού πιστοποιητικού. Γίνονται επιθεωρήσεις της ξενοδοχειακής μονάδας κάθε 3 χρόνια.

4. Ένας από τους όρους που θέτει η Πυροσβεστική Υπηρεσία είναι η σύνταξη από την ξενοδοχειακή μονάδα Σχεδίου Δράσης για καταπολέμηση πυρκαγιάς με τα υφιστάμενα μέσα πυρόσβεσης, τη διάσωση ατόμων και την εκκένωση της ξενοδοχειακής μονάδας, ενέργειες που προβλέπεται να γίνουν στα αρχικά στάδια.

5. Σημειώνεται ότι οι ξενοδοχειακές μονάδες της περιοχής Αμμοχώστου αποτείνονται στον οικείο Πυροσβεστικό Σταθμό για διαλέξεις, εκπαιδεύσεις και ασκήσεις του προσωπικού, τις οποίες και αναλαμβάνει ο εν λόγω Πυροσβεστικός Σταθμός.

6. Σε περίπτωση πυρκαγιάς σε ξενοδοχειακή μονάδα στην περιοχή Αγίας Νάπας- Πρωταρά, ανταποκρίνεται άμεσα ο Πυροσβεστικός Σταθμός Αμμοχώστου με 3 Πυροσβεστικά οχήματα (αντλιοφόρο πρώτης εξόδου, βυτιοφόρο και υδραυλική πλατφόρμα). Ο Υπεύθυνος της πυροσβεστικής εξόδου ενημερώνεται αμέσως με την άφιξη για τις ενέργειες που έγιναν από την ομάδα πυρόσβεσης του ξενοδοχείου, σχετικά με τα μέσα πυρόσβεσης που χρησιμοποιούνται, εάν υπάρχουν παγιδευμένα άτομα, εάν κινδυνεύουν άτομα, εάν έχουν εκκενωθεί όροφοι, σε ποιο σημείο μαζεύονται οι ένοικοι και το προσωπικό για καταμέτρηση και ιδιαίτερα για το σημείο πυρκαγιάς και τι καίγεται. Με βάση την εκτίμηση της κατάστασης της πυρκαγιάς, γίνονται οι ανάλογες ενέργειες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για κατάσβεση της ή/και για διάσωση προσώπων.

                   7. Στις περιπτώσεις όπου κρίνεται αναγκαίο, ανακαλείται προσωπικό του Πυροσβεστικού Σταθμού Αμμοχώστου Λοχία Αδάμου Αδάμου για αποστολή βοήθειας με                    επιπρόσθετα οχήματα και περαιτέρω αποστολή βοήθειας από τον Σταθμό Υπαίθρου Ξυλοφάγου και τους Πυροσβεστικούς Σταθμούς Λάρνακας

 

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων