Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.010.05.298

Απάντηση ημερομηνίας 27 Οκτωβρίου 2016 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.298, ημερομηνίας 11 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Αναφέρομαι στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.298 και επιθυμώ να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα:

Το Αρδευτικό Έργο Κοκκινοχωρίων (ΑΕΚ) λειτουργεί από το 1990 με σκοπό την παροχή νερού άρδευσης στην περιοχή των Κοκκινοχωρίων. Το ΑΕΚ εξυπηρετεί τις ανάγκες άρδευσης περίπου 3.000 καταναλωτών, καλύπτει έκταση περίπου 93.000 δεκαρίων και απαρτίζεται από 24 αρδευτικές περιοχές. Στις 22 περιοχές η άρδευση γίνεται με άντληση από δεξαμενές και στις άλλες δύο περιοχές η άρδευση επιτυγχάνεται με βαρύτητα μέσω του Νοτίου Αγωγού. Η μελέτη του Έργου έγινε τις αρχές της δεκαετίας του 80 και ανάμεσα στις παραδοχές που έλαβε υπόψη ήταν ότι κάθε χρόνο θα αρδεύεται η μισή έκταση του έργου και η υπόλοιπη μισή θα βρίσκεται σε αγρανάπαυση. Επίσης, ο σχεδιασμός έλαβε υπόψη την τότε συνεισφορά των υπογείων υδάτων στην κάλυψη των αρδευτικών αναγκών. Ως εκ τούτου, η δυναμικότητα των υδατικών εγκαταστάσεων του ΑΕΚ, που περιλαμβάνουν αντλιοστάσια, δεξαμενές, αγωγούς και δίκτυα διανομής, βασίζεται σε αυτή τη μελέτη.

Οι συνθήκες που επικρατούσαν ή/και λήφθηκαν υπόψη κατά τη μελέτη του έργου έχουν διαφοροποιηθεί σε σχέση με τα σημερινά δεδομένα. Οι καλλιεργούμενες εκτάσεις υπερβαίνουν το 50% της συνολικής έκτασης του Έργου, ενώ η συνεισφορά των υπογείων υδάτων στην κάλυψη των αρδευτικών αναγκών είναι περιορισμένη, λόγω της υποβάθμισης του υδροφορέα της περιοχής. Ως αποτέλεσμα, το Έργο είναι ιδιαίτερα βαρυφορτωμένο και η πλήρης ικανοποίηση της ζήτησης σε νερό, ιδιαίτερα σε περιόδους αιχμής, δεν είναι τεχνικά εφικτή.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών και την ικανοποίηση της ζήτησης, η παραχώρηση νερού συνήθως γίνεται εκ περιτροπής, δηλαδή, κάθε αρδευτική περιοχή του ΑΕΚ διαχωρίζεται σε 2 ή 3 ζώνες άρδευσης. Ωστόσο, πέραν των άμεσων αναγκών για άρδευση, το ΑΕΚ συνδράμει εκτάκτως, στην προστασία των πατατοφυτειών από τον παγετό με την παραχώρηση νερού για διαβροχή τους σε συνθήκες χαμηλών θερμοκρασιών. Σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει μεγάλη ζήτηση νερού ταυτόχρονα σε όλη την έκταση του έργου και εκ των πραγμάτων η άρδευση κατά ζώνες δεν είναι εφικτή. Κατά συνέπεια η παραχώρηση νερού γίνεται σε όλη την έκταση κάθε αρδευτικής περιοχής, με αποτέλεσμα, η ροή και η επάρκεια νερού να περιορίζεται, λόγω της δυναμικότητας των εγκαταστάσεων του έργου.

Λόγω ιδιαίτερα χαμηλών θερμοκρασιών την περίοδο από 31/12/2015 μέχρι 3/1/2016, παραχωρήθηκε νερό σε όλες τις αρδευτικές περιοχές του ΑΕΚ για την προστασία των πατατοφυτειών από παγετό. Η περιοχή Άγιος Νίκανδρος στη Σωτήρα εμπίπτει στην Αρδευτική Περιοχή 10Β του ΑΕΚ και εξυπηρετείται από το αντλιοστάσιο CDP10B. Στην Αρδευτική Περιοχή 10Β ορισμένοι γεωργοί διατύπωσαν παράπονα ότι η ροή και η πίεση του νερού δεν ήταν ικανοποιητική. Το συγκεκριμένο συμβάν δεν οφειλόταν σε οποιαδήποτε βλάβη στις υδατικές εγκαταστάσεις του ΑΕΚ, αλλά στην ιδιαίτερα υψηλή, ταυτόχρονη ζήτηση νερού σε όλη την έκταση του Έργου, το οποίο αδυνατούσε τεχνικά να ανταποκριθεί.

Η περίπτωση αυτή είναι ενδεικτική του γενικότερου προβλήματος ικανοποίησης της ζήτησης νερού. Η υφιστάμενη δυναμικότητα του ΑΕΚ δεν μπορεί να ικανοποιήσει πλήρως τις ανάγκες των καλλιεργούμενων εκτάσεων και σε συνδυασμό με την υποβάθμιση των υπογείων υδάτων το πρόβλημα δυσχεραίνεται. Ειδικότερα στις περιπτώσεις όπου το ΑΕΚ καλείται να συμβάλει στην προστασία από τον παγετό το πρόβλημα της ανεπάρκειας του ΑΕΚ να ικανοποιήσει τη ζήτηση οξύνεται ακόμη περισσότερο.

Το ΤΑΥ εξετάζει ενδεχόμενη αναθεώρηση της αρχικής μελέτης και αναβάθμισης της δυναμικότητας του ΑΕΚ, ώστε να λαμβάνονται υπόψη:

1. Οι τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες άρδευσης.

2. Ο περιορισμός της συνεισφοράς των υπόγειων υδάτων.

3. Η ανάγκη για παραχώρηση νερού για προστασία από τον παγετό.

Με την ευκαιρία αυτή, σας διαβιβάζω τους θερμούς μου χαιρετισμούς.»

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων