Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.010.05.01.039

Απάντηση ημερομηνίας 17 Οκτωβρίου 2016 της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Ζέτας Αιμιλιανίδου στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.01.039, ημερομηνίας 11 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Αναφέρομαι στην Κοινοβουλευτική Ερώτηση που περιγράφεται στον τίτλο της παρούσας και επιθυμώ να σας πληροφορήσω για τα ακόλουθα:

2. Ο περί της Πρόληψης και Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμος του 2014, έχει ψηφιστεί και τεθεί σε εφαρμογή από τον Ιούλιο 2014.

3. Τον Μάρτιο 2016 εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, η Εθνική Στρατηγική και το Σχέδιο Δράσης για την Καταπολέμηση της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας, η οποία ετοιμάστηκε από Ειδική Σύμβουλο σε συνεργασία με τα εμπλεκόμενα Υπουργεία Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Παιδείας και Πολιτισμού, Υγείας και Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.

4. Κατά την εφαρμογή του προαναφερομένου Νόμου, καθώς και κατά τη διαμόρφωση της Εθνικής Στρατηγικής, έχουν εντοπιστεί από τα αρμόδια Υπουργεία και Υπηρεσίες, κενά και αδυναμίες στο Νόμο και προωθείται σχετική τροποποίηση της Νομοθεσίας σε συνεργασία με την Ειδική Σύμβουλο Κα Αναστασία Παπαδοπούλου και τη Νομική Υπηρεσία, με σκοπό τη βελτίωση του Νόμου και τη μη πιθανή επαναθυματοποίηση του παιδιού θύματος και της οικογένειάς του.

5. Όσον αφορά τη δημιουργία του Σπιτιού του Παιδιού, σημειώνεται ότι αυτό τίθεται ως πρώτη προτεραιότητα στην Εθνική Στρατηγική και για σκοπούς λειτουργίας του Σπιτιού του Παιδιού, το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχει παραχωρήσει τον Αύγουστο 2016, Κρατική Ενίσχυση στην μη-κυβερνητική Οργάνωση “Hope for Children”. Το Σπίτι θα λειτουργήσει σε κτίριο το οποίο έχει παραχωρηθεί ήδη με δωρεά και οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας σε συνεργασία με την Ειδική Σύμβουλο για την Εθνική Στρατηγική, εργάζονται εντατικά με την Οργάνωση “Hope for Children” για προώθηση των απαιτούμενων ενεργειών υλοποίησης του προγράμματος εντός του 2017.

6. Το Σπίτι του Παιδιού θα λειτουργήσει με βάση τις προδιαγραφές πρότυπων σπιτιών του παιδιού άλλων ευρωπαϊκών χωρών (π.χ. Ισλανδία) και με την καθοδήγηση και συνεργασία εμπειρογνωμόνων από την Ισλανδία και την Ελλάδα. Σημειώνεται ότι το Σπίτι του Παιδιού θα λειτουργεί ως ένα διεπιστημονικό κέντρο, φιλικό προς τα παιδιά, όπου οι διάφοροι επαγγελματίες θα εργάζονται κάτω από την ίδια στέγη για σκοπούς ποινικής διερεύνησης περιπτώσεων σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης και παροχής κατάλληλης στήριξης και θεραπείας για τα παιδιά θύματα και τις οικογένειες τους. Περαιτέρω, το Σπίτι του Παιδιού θα λειτουργεί με τρόπο που να προάγει τα δικαιώματα και το συμφέρον κάθε παιδιού, σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, την Οδηγία 2011/93/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας και τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Προστασία των Παιδιών ενάντια στην Σεξουαλική Εκμετάλλευση και τη Σεξουαλική Κακοποίηση, που έχουν κυρωθεί σε Νόμους από την Κυπριακή Δημοκρατία.»

Απάντηση ημερομηνίας 19 Οκτωβρίου 2016 του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Ιωνά Νικολάου στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.01.039, ημερομηνίας 11 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Αναφέρομαι στην επιστολή σας ημερομηνίας 13 Σεπτεμβρίου 2016, σχετικά με την υπό αναφορά ερώτηση και σας παραθέτω τις ενέργειες που έχουν γίνει ή γίνονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και την Αστυνομία για την εφαρμογή του περί Πρόληψης και Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμου [Ν. 91(Ι)/2014]:

i. Γνωστοποίηση του Νόμου στα μέλη της Αστυνομίας

Τα κύρια σημεία του Ν. 91(Ι)/2014, τα οποία αφορούν την αστυνόμευση, γνωστοποιήθηκαν στα μέλη της Αστυνομίας με Εγκύκλιο του Αρχηγού Αστυνομίας (Αρ. Φακ. 12.03.001, ημερ. 01/12/2014). Για σκοπούς πληρέστερης ενημέρωσης των μελών, στην Εγκύκλιο αναφέρεται ότι ο Νόμος αναρτήθηκε στην Εσωτερική Πύλη Ηλεκτρονικής Πληροφόρησης των μελών της Αστυνομίας, στην οποία και παραπέμπονται.

Οι πρόνοιες του Νόμου έχουν συμπεριληφθεί στην εκπαιδευτική ύλη που διδάσκεται στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου. Έχουν ήδη γίνει ειδικές εκπαιδεύσεις επί του θέματος καθώς και επανεκπαιδεύσεις για μέλη που είχαν τύχει σχετικής εκπαίδευσης στο παρελθόν, ως εξηγείται πιο κάτω.

ii. Γνωστοποίηση του Νόμου 91(I)/2014 στο κοινό

Από την ψήφιση του Νόμου 91(Ι)/2014, η Αστυνομία έχει ανταποκριθεί σε αρκετές προσκλήσεις για συμμετοχή εκπροσώπου της σε εκπομπές (κύρια τηλεοπτικές) με θέμα τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών και την παιδική πορνογραφία, τις οποίες και έχει αξιοποιήσει για ενημέρωση του κοινού για σημαντικές πρόνοιες του Νόμου. Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί από μέρους μας στην γνωστοποίηση του Άρθρου 30, που αφορά την υποχρέωση για καταγγελία περίπτωσης που περιέρχεται σε γνώση κάποιου και την ποινικοποίηση της παράλειψης καταγγελίας. Επί του ίδιου θέματος έχουν επίσης γίνει από εκπροσώπους της Αστυνομίας παρουσιάσεις σε οργανωμένους κοινωνικούς φορείς και σε παιδιά (για θέματα ασφαλούς χρήσης διαδικτύου). Ειδικά για το θέμα της ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου, η Αστυνομία έχει κατά καιρούς εκδώσει ανακοινώσεις σχετικά με την έκδοση του ειδικού πιστοποιητικού που προνοεί ο Νόμος (22 Ιουλίου 2015), τον διαδικτυακό σεξουαλικό εκφοβισμό (3 Ιουλίου 2015), καθώς και την ανάρτηση φωτογραφιών παιδιών σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης (25 Μαΐου 2015).

iii. Επιβολή πρόσθετων κυρώσεων στους κατηγορούμενους

Στα πλαίσια της διερεύνησης ποινικών υποθέσεων, η Αστυνομία έχει διαβιβάσει προς τη Νομική Υπηρεσία εισηγήσεις για υποβολή αιτημάτων στα Δικαστήρια για επιβολή πρόσθετων κυρώσεων ή/και προστατευτικών Διαταγμάτων ως ορίζει ο Ν. 91(Ι)14.

iv. Τήρηση αρχείου καταδικασθέντων

Πέραν της πάγιας καταχώρισης στο Αρχείο Προηγούμενων Καταδικών (Τμήμα Γ΄), η Αστυνομία δημιούργησε το ειδικό Αρχείο καταδικασθέντων για σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος παιδιών, που προνοεί ο Ν. 91(Ι)14. Σε αυτό καταχωρήθηκαν βασικά στοιχεία των υποκειμένων επεξεργασίας, που σύμφωνα με τις πρόνοιες του εν λόγω Νόμου έπρεπε να καταχωρηθούν στη βάση της ημερομηνίας έναρξης ισχύος του Νόμου (04/07/2014). Περαιτέρω, στο Αρχείο προστίθενται στοιχεία ανάλογα με συναφείς εξελίξεις (π.χ. νέες καταδίκες).

Για σκοπούς τήρησης/ενημέρωσης του εν λόγω Αρχείου, με την Εγκύκλιο του Αρχηγού Αστυνομίας (Αρ. Φακ. 12.03.001, ημερ. 01/12/2014) καθορίστηκαν και οι κεντρικοί Αστυνομικοί Σταθμοί της κάθε επαρχίας, ως αναφέρεται στο Άρθρο 24.

v. Έκδοση πιστοποιητικών περίληψης (ή μη) στο Αρχείο Καταδικασθέντων

Η Αστυνομία εκδίδει τα ειδικά πιστοποιητικά που προνοεί ο Νόμος. Σχετικά με το θέμα, το Γραφείο Τύπου της Αστυνομίας εξέδωσε Ανακοίνωση στις 22 Ιουλίου 2015.

vi. Ενημέρωση για δικαιώματα θυμάτων

Για υλοποίηση προνοιών του Άρθρου 36 (Δικαίωμα Λήψης Πληροφοριών), ο Αρχηγός Αστυνομίας κυκλοφόρησε Εγκύκλιο (Αρ. Φακ. 11.11.001, ημερ. 07/04/2015) με συνημμένο σε αυτή ειδικό ενημερωτικό φυλλάδιο για πληροφόρηση παιδιών-θυμάτων και των οικογενειών τους για τα δικαιώματά τους. Η έκδοση του εντύπου υπό μορφή μικρού βιβλίου αναμένεται σύντομα.

vii. Ενημέρωση κατηγορουμένων για προγράμματα παρέμβασης

Η Αστυνομία αποτάθηκε στις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας για πληροφορίες ως προς τυχόν σχετικά ειδικά προγράμματα, για να μπορεί να ενημερώνει αρμοδίως και καθηκόντως κατηγορούμενους στη βάση του Άρθρου 52 και ειδικότερα του εδαφίου 7(α) και αναμένεται η απάντηση τους.

viii. Εκπαίδευση προσωπικού

Πέραν της προαναφερόμενης γενικής εκπαιδευτικής επικαιροποίησης, έτσι ώστε να αντανακλά στις αλλαγές που επέφερε ο Ν. 91(Ι)/2014, έγιναν ήδη οι εξής ειδικές εκπαιδευτικές δράσεις, το περιεχόμενο των οποίων αναθεωρήθηκε στη βάση του νέου Νόμου:

1. Έγιναν δύο επανεκπαιδεύσεις στελεχών που είχαν εκπαιδευτεί στο παρελθόν στη διερεύνηση υποθέσεων σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων (29 & 31η Οκτωβρίου 2014).

2. Πραγματοποιήθηκε πρόσθετη εκπαίδευση για τη διερεύνηση υποθέσεων σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων (3-10 Νοεμβρίου 2014).

3. Τα ειδικά τριήμερα εκπαιδευτικά προγράμματα για ανήλικα θύματα, που διοργανώνονται περιοδικά, συνέχισαν να υλοποιούνται (12-14 Ιανουαρίου 2015, 15-17 Απριλίου 2015).

4. Πραγματοποιήθηκε πρόσθετη εκπαίδευση για την τεχνική διενέργειας συνεντεύξεων με ευάλωτους μάρτυρες (λήψης οπτικογραφημένων καταθέσεων) (9-16 Φεβρουαρίου 2015).

5. Έγιναν δύο επανεκπαιδεύσεις στελεχών που είχαν εκπαιδευτεί στο παρελθόν στη λήψη οπτικογραφημένων καταθέσεων (11 & 13 Μαρτίου 2015).

6. Τον Σεπτέμβριο 2015, έγιναν δύο διατμηματικές εκπαιδεύσεις για την τεχνική διενέργειας συνεντεύξεων με παιδιά, στις οποίες πέραν των μελών της Αστυνομίας συμμετείχαν και στελέχη των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας καθώς και των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας. Οι εκπαιδεύσεις αυτές έγιναν σε συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης και στο πλαίσιο της εκστρατείας του “1 στα 5”.

7. Τον Απρίλιο 2016 διοργανώθηκε στην Αστυνομική Ακαδημία εκπαίδευση για την διερεύνηση υποθέσεων Σεξουαλικής Κακοποίησης Ανηλίκων, στην οποία δίδαξε εμπειρογνώμονας της Αστυνομίας της Σκωτίας. Η εκπαίδευση έγινε σε συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης και στο πλαίσιο της εκστρατείας του “1 στα 5”.

8. Τον Απρίλιο και Μάιο 2016 η Αστυνομία συμμετείχε σε 2 εκπαιδεύσεις που διοργάνωσαν οι Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας με θέμα την αξιολόγηση και διαχείριση σεξουαλικά αδικοπραγούντων σε βάρος παιδιών.

9. Τον Οκτώβριο 2016 έχει προγραμματιστεί πρόσθετη εξειδικευμένη εκπαίδευση μελών της Αστυνομίας στην τεχνική άντλησης μαρτυρίας από ευάλωτους μάρτυρες/λήψης οπτικογραφημένης κατάθεσης.

10. Με την ανάθεση της λειτουργίας του Σπιτιού για το Παιδί από μέρους Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η Αστυνομία θα συνεργαστεί με τους ανάδοχους του Σπιτιού καθώς και με άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες για προγραμματισμό και υλοποίηση πρόσθετων εκπαιδευτικών και άλλων δράσεων με στόχο την εύρυθμη λειτουργία του Σπιτιού και την αποτελεσματική και βέλτιστη διαχείριση των περιστατικών.

ix. Συνεργασία με άλλες αρμόδιες Αρχές/Υπηρεσίες

Η Αστυνομία συνεργάζεται με άλλες Υπηρεσίες για την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για τη Σεξουαλική Κακοποίηση Παιδιών και ειδικά για τη λειτουργία του Σπιτιού για το Παιδί. Εκπρόσωπος της Αστυνομίας συμμετέχει στις εργασίες του διακρατικού Έργου Promise, που αποσκοπεί στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και για τη δημιουργία ειδικών κέντρων (Σπίτι για Παιδί) στη βάση του Ισλανδικού προτύπου (Barnahus).

x. Υλοποίηση Εθνικής Στρατηγικής

Με οδηγίες του Αρχηγού Αστυνομίας το αρμόδιο Γραφείο της Αστυνομίας (Βία στην Οικογένεια και Κακοποίηση Ανηλίκων - Τμήμα Καταπολέμησης Εγκλήματος - Αρχηγείο) ετοιμάζει ειδική μελέτη για την ολική εφαρμογή των προνοιών της Εθνικής Στρατηγικής που αφορούν την Αστυνομία, με ειδική έμφαση στον τρόπο διαχείρισης/διερεύνησης περιστατικών/καταγγελιών για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, στο πλαίσιο της λειτουργίας του Σπιτιού για το Παιδί.

xi. Αρχή Εποπτείας Καταδικασθέντων για Σεξουαλικά Αδικήματα κατά Ανηλίκων

Με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 30/9/2015 συστάθηκε η Αρχή Εποπτείας Καταδικασθέντων για Σεξουαλικά Αδικήματα κατά Ανηλίκων, της οποίας ο ρόλος είναι η εποπτεία προσώπων που καταδικάσθηκαν για σεξουαλικά αδικήματα κατά ανηλίκων και αποφυλακίσθηκαν και τα οποία παραπέμπονται σ’ αυτή με δικαστικό διάταγμα. Της Αρχής προεδρεύει ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης και μεταξύ των μελών είναι και ο Βοηθός Αρχηγός Αστυνομίας (Ε). Σήμερα παρακολουθούνται από την Αρχή Εποπτείας 8 πρόσωπα.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, σε συνεργασία με άλλες συναρμόδιες Υπηρεσίες, προωθεί νομοθετικές ρυθμίσεις και εξετάζει τρόπους, περιλαμβανομένης της ανάθεσης της εποπτείας των προσώπων αυτών σε ιδιωτικό τομέα, υπό την επίβλεψη της Αρχής, με σκοπό την αποτελεσματική και εύρυθμη λειτουργία της.»

 

 

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων