Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.010.04.384

Απάντηση ημερομηνίας 6 Μαΐου 2015 του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Ιωνά Νικολάου στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.384, ημερομηνίας 23 Ιανουαρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Άριστου Δαμιανού

«Αναφέρομαι στην επιστολή σας με αρ. φακ. Ερ.23.06.010.04.384, ημερομηνίας 27/1/2015 σχετικά με την πιο πάνω ερώτηση και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

2. Στον περί Προϋπολογισμού Νόμο του 2014 (Ν.52(ΙΙ)/2013), Σημείωση 31 (δ), λήφθηκε πρόνοια ότι το επίδομα Αρχιλοχία/Αρχιαστυφύλακα/Αρχιπυροσβέστη σε μέλη της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας καταβάλλεται σύμφωνα με κριτήρια και προϋποθέσεις που καθορίζει ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.

3. Στις 14.4.2014 υποβλήθηκαν κατάλογοι στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως των μελών που ικανοποιούν τα προσόντα που προνοεί ο Κανονισμός 38, των περί Αστυνομίας (Γενικών) Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 51/1989), όπως τροποποιήθηκαν μέχρι σήμερα.

4. Στις 20.5.2014, ο Αναπλ. Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Δικαιοσύνης κα: Δημοσίας Τάξεως πληροφόρησε την Αστυνομία ότι τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις στη βάση των οποίων θα καταβάλλεται το υπό αναφορά επίδομα, συνεχίζουν να είναι τα ίδια όπως αυτά καθορίζονται στον Κανονισμό 38 των περί Αστυνομίας (Γενικών) Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 51/1989). Έδωσε επίσης οδηγίες όπως αναθεωρείται σε συνεχή βάση ο κατάλογος των δικαιούχων και όπως η παραχώρηση του επιδόματος γίνεται αυστηρά μόνο στα μέλη που ασκούν τα καθήκοντα που αναφέρονται στον πιο πάνω Κανονισμό.

5. Περαιτέρω, ο υπεύθυνος του Λογιστηρίου του Αρχηγείου Αστυνομίας εισηγήθηκε τη λήψη άμεσων μέτρων για περιορισμό των δαπανών, τόσο για τα επιδόματα Αρχιλοχία/Αρχιαστυφύλακα/Αρχιπυροσβέση όσο και για άλλα επιδόματα, καθότι αναμένεται να προκύψει υπέρβαση της εγκεκριμένης πρόνοιας του προϋπολογισμού του 2015. Όπως είναι γνωστό, θεωρείται ποινικό αδίκημα η εξουσιοδότηση για διενέργεια δαπανών χωρίς να υπάρχουν οι ανάλογες πιστώσεις.

6. Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, αναθεωρήθηκαν οι κατάλογοι των μελών που λαμβάνουν τα εν λόγω επιδόματα και αποφασίστηκε όπως αποκοπεί το επίδομα από 10 Αρχιλοχίες και 80 Αρχιαστυφύλακες, καθότι σύμφωνα με τους Αστυνομικούς Διευθυντές τους δεν πληρούσαν πλέον τα κριτήρια που καθορίζει ο Κανονισμός 38 των περί Αστυνομίας Γενικών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 51/1989) και, συγκεκριμένα, δεν εκτελούσαν καθήκοντα ανώτερα του επιπέδου του βαθμού τους.

7. Σήμερα τα εν λόγω επιδόματα καταβάλλονται στα ακόλουθα μέλη:-

Αστυνομία

Αρχιλοχίες 142

Αρχιαστυφύλακες 589

Πυροσβεστική

Αρχιλοχίες 20

Αρχιαστυφύλακες 24

Αρχιπυροσβέστες 119

8. Σχετικά αναφέρεται ότι για πρώτη φορά αφαιρέθηκαν τα εν λόγω επιδόματα και αυτό έγινε για όλα τα μέλη της Αστυνομίας που δεν πληρούσαν τις πρόνοιες του Κανονισμού 38, των προαναφερόμενων Κανονισμών. Ταυτόχρονα, αφαιρέθηκαν και τα διακριτικά τους και δεν ονομάζονται πλέον Αρχιλοχίες/Αρχιαστυφύλακες. Σημειώνεται ότι μη άσκηση εποπτικών καθηκόντων δεν αποτελεί λόγο αποκοπής του επιδόματος του Αρχιλοχία/Αρχιαστυφύλακα, καθότι μπορεί κάποιο μέλος να μην εποπτεύει άλλα μέλη αλλά να εκτελεί καθήκοντα ανώτερα του βαθμού του.»

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων