Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.010.04.327

Απάντηση ημερομηνίας 14 Απριλίου 2015 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Σωκράτη Χάσικου στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.327, ημερομηνίας 15 Δεκεμβρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Ζαχαρία Κουλία

«Αναφέρομαι στην Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.327 και ημερομηνία 15.12.2014, που υποβλήθηκε από το Βουλευτή Αμμοχώστου κ. Ζαχαρία Κουλία, με την οποία ζητεί να πληροφορηθεί αναφορικά με την πολεοδομική άδεια που χορήγησε η Διευθύντρια του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, σε σχέση με τη δημιουργία Αιολικού Πάρκου στην περιοχή «Ορείτες», και σας αναφέρω τα ακόλουθα:

(α) Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις, από την εγκατάσταση του αιολικού πάρκου στην ευρύτερη περιοχή του έργου, που εμπίπτει σε περιοχή του Δικτύου Φύση 2000 καθώς και σε πέρασμα διέλευσης πτηνών, έχουν αξιολογηθεί από το Τμήμα Περιβάλλοντος, στα πλαίσια εξέτασης της σχετικής Μελέτης Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον. Η Περιβαλλοντική Αρχή στη σχετική γνωμάτευσή της, καταλήγει στην τελική διαπίστωση ότι, μετά από συναξιολόγηση των διαφόρων παραμέτρων (π.χ. θόρυβος, ορνιθοπανίδα, οπτική όχληση/ αισθητική ένταξη, οπτική επαφή με οικισμούς, ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές και ατμοσφαιρική ρύπανση), τόσο από απόψεως τεχνικής αρτιότητας του έργου όσο και χωροθετικά, το έργο θα μπορούσε να λειτουργήσει στην περιοχή, με περιβαλλοντικά αποδεκτό τρόπο, με την προϋπόθεση της τήρησης των αναφερόμενων στην Περιβαλλοντική Μελέτη και των όρων της Γνωμάτευσης, την πιστή τήρηση των προδιαγραφών λειτουργίας του κατασκευαστή, τον λεπτομερή και συνεχή του έλεγχο, σύμφωνα με την περιβαλλοντική νομοθεσία και την κατάλληλη τοπιοτέχνηση του χώρου. Αντίγραφο της Περιβαλλοντικής Γνωμάτευσης επισυνάπτεται ως Παράρτημα Α.

(β) Το γεγονός ότι η υπό αναφορά ανάπτυξη εμπίπτει εντός των προαναφερόμενων προστατευόμενων περιοχών, απασχόλησε την Πολεοδομική Αρχή (Διευθύντρια Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως), δεδομένου ότι οι διατάξεις της Εντολής με αρ. 2/2006 του Υπουργού Εσωτερικών, που καθορίζουν τις αρχές, τα κριτήρια και τη διαδικασία άσκησης πολεοδομικού ελέγχου, σε σχέση με τις αιτήσεις για τη χωροθέτηση μονάδων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, δεν επιτρέπουν τη χωροθέτηση αιολικού πάρκου σε τέτοιες περιοχές. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιβαλλοντική πτυχή της ανάπτυξης αξιολογήθηκε από το καθ ύλην αρμόδιο Τμήμα (Τμήμα Περιβάλλοντος), το οποίο εξέδωσε και τη σχετική, θετική Περιβαλλοντική Γνωμάτευση, η Πολεοδομική Αρχή προώθησε το θέμα στον Υπουργό Εσωτερικών, οπότε και εξασφάλισε την έγκριση του, για υλοποίηση της ανάπτυξης, σε περιοχή του Δικτύου Φύση 2000 και σε πέρασμα διέλευσης πτηνών, κατ απόκλιση της σχετικής, ανωτέρω αναφερόμενης, Εντολής του.

(γ) Οι όροι που έθεσε η Περιβαλλοντική Αρχή, στη σχετική Γνωμάτευσή της, καθώς και οι όροι που εισηγήθηκε η Υπηρεσία Θήρας, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της πολεοδομικής άδειας, με την οποία εξουσιοδοτήθηκε η κατασκευή του αιολικού πάρκου (πολεοδομική άδεια με αρ. ΠΑΦ/1212/2006 καθώς και οι πολεοδομικές εγκρίσεις με αρ. ΠΑΦ/1212/2006/Α, ΠΑΦ/1212/2006/Β και ΠΑΦ/1212/2006/Γ- αντίγραφα των οποίων επισυνάπτονται ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β). Σημειώνεται επίσης ότι η τήρηση των αναφερόμενων όρων, αποτέλεσε μεταξύ άλλων θεμάτων, αντικείμενο Συμφωνίας που συνομολογήθηκε, μεταξύ της Πολεοδομικής Αρχής και των αιτητών, δυνάμει του άρθρου 43 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, η οποία επισυνάπτεται ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. Παρόλα αυτά, το ερώτημα κατά πόσον έχουν τηρηθεί όλοι οι όροι της χορηγηθείσας πολεοδομικής άδειας, θα μπορεί να απαντηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο, αφού διερευνηθεί από την Πολεοδομική Αρχή, σε συνεργασία με τα υπόλοιπα εμπλεκόμενα Τμήματα, οι όροι των οποίων, αποτελούν μέρος της εν λόγω άδειας.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους δόθηκε στο βουλευτή που υπέβαλε την ερώτηση.

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων